Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Soru ekle

Telefonuna yükle

Soru

takip et

eski anadolu türkçesi ile eser veren yazarlar

eski anadolu türkçesi ile eser veren yazarlar

şikayetim var!

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Ipektekin2000 kullanıcısına sor...

Cevaplar

ESKİ ANADOLU TÜRKCESİ DİYE BİŞEY YOKTUR CANIM .
Eklegenc kullanıcısının avatarı Eklegenc Teşekkürler (0)
şikayetim var!

Yorumlar

Daha fazla yorum gör
 • Eklegenc kullanıcısının avatarı Eklegenc

  ESKİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ OLMASIN OO

  şikayetim var!
 • ipektekin2000 kullanıcısının avatarı ipektekin2000

  hayır eskı anadolu turkcesı seb be cahıl bı ınsansın yaww

  şikayetim var!
 • Eklegenc kullanıcısının avatarı Eklegenc

  senın kadar olmasa da sayılırız :D

  şikayetim var!
 • ipektekin2000 kullanıcısının avatarı ipektekin2000

  yaw he he :D

  şikayetim var!
 • Eklegenc kullanıcısının avatarı Eklegenc

  aynen :D

  şikayetim var!
Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Karahanlıların devlet olarak İslâmiyet'i kabul etmelerinden sonra Türkler yeni bir medeniyet dairesine girmişlerdir. Bu dönemden itibaren Türk-İslâm kültürünün temelleri çok sağlam olarak atılmıştır. İslâmî öğretilerin daha geniş kitlelere yayılabilmesi için Kur'ân tercümeleri1, tasavvufi metinler kaleme alınmıştır. İslâmî Türk edebiyatının mevcut ilk eserleri de 11. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır. Karahanlı lehçesine dayalı olan Hakaniye Türkçesini 10-12 yüzyıllarda yaşamış olan Türk toplulukları genellikle anlıyorlardı. Bu dönemden itibaren şekil ve tür bakımından önceki edebiyattan ayrı yeni bir edebiyat oluşmaya başlamıştır. Başta gazel, kaside, mesnevî, musammat gibi nazım türleri; tevhid, münâcât, na't, medhiye gibi türler ve birtakım sanatlar söz konusudur. Metinler artık Arap harfleriyle kaleme alınmaya başlanmıştır.2
Türkler, 11. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya kesif bir şekilde gelmeye başladı. Bu yüzyıl özellikle Oğuz Türklerinin Anadolu'yu tam bir yurt edinme çabasıyla geçti. 10-11. yüzyıllarda Orta Asya'daki Karahanlılar, Gazneliler, Altınordu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti mensupları birbirleriyle çekişme hâlinde olduklarından bu yüzyıllarda birçok göç hâdisesine rastlandı. Bu göçten en fazla Oğuz Türkleri nasiplerini aldı. Oğuzlar Anadolu, Irak, Suriye ve İran'a çadırlar hâlinde göç etmek mecburiyetinde kaldılar. 1071'deki Malazgirt zaferinden sonra Türkler artık Anadolu'ya tamamen yerleştiler.


Türklerin Anadolu'ya gelmelerinden sonra Anadolu'da gelişen Türk dili ve edebiyatı ürünlerinin genellikle dinî mahiyette olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Kur'ân ve hadis tercümelerini, vaaz ve fıkıh kitaplarını, dinî kıssaları, gazavatnâmeleri sayabiliriz. Bu tür eserler, Anadolu'da yaşamaya başlayan Türk halkı üzerinde derin bir etki bırakmış, yüzyıllar boyunca sözlü olarak kulaktan kulağa, yazılı olarak ise nesilden nesile ulaşmıştır.


Tebliğimizde; Karahanlı devresinden itibaren yazılan bazı eserlerle, 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın ortalarına kadar geçen zaman diliminde Anadolu'da kaleme alınmış olan Behçetü'l-Hadâik fî-Mev'izeti'l-Halâyık, Kitâbu Evsâf-ı Mesâcidi'ş-Şerîfe, Gazavât-ı Bahr-ı Ummân ve Sanduk, Yûsuf u Züleyhâ, Garîb-nâme, Yûnus Emre Dîvânı gibi dinî ve tasavvufi muhtevalı kaynakların halkın muhayyilesinde nasıl yer tuttuğu, onları nasıl etkilediği; Anadolu'daki Türk dilinin, Türk edebiyatının ve dinî hayat tarzının gelişmesinde nasıl rol oynadıkları örnekler verilerek gösterilmeye çalışılacaktır.


İlk Dinî Muhtevalı Eserler

Türklerin Anadolu'ya gelmeden önce yazılmış dinî muhtevalı Türkçe eserlere göz attığımızda, Yusuf Has Hâcib'in Kutadgu Bilig'i ile karşılaşırız. Aruzun fe'ûlün / fe'ûlün / fe'ûlün / fe'ûl kalıbıyla kaleme alınan bu kitap 6645 beyit tutarındadır. Eserde Türk millî nazım şekli olan dörtlükler de yer almaktadır. Kitap Arap, Fars edebî geleneği ile Türk edebî geleneğini birleştirmiştir. Kutadgu Bilig'de Arapça, Farsça kökenli kelimeler çok azdır.3 Devlet yönetmenin en ince ayrıntılarının yer aldığı kitapta dinî mahiyette parçalar da mevcuttur. Din, ahlak, devlet, eğitim ve halk ile ilgili konular eserde bulunmaktadır. Halk bu kitaptan o devirde muhtemelen çok faydalanmıştır.


1358 yılında Mahmud bin Ali tarafından telif edilen Nehcü'l-Ferâdîs adlı eser, kırık hadis tercümesine örnek olabilecek bir eserdir. 444 sayfadır. Harezm-Altınordu Türkçesinin en güzel ürülerindendir. Eser dört ana bölüme ayrılmıştır. Her ana bölüm 10 kısım olarak ifade edilmektedir. Birinci bölümde Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi ve sellem]'in faziletlerinden; ikinci bölümde dört halife, ehl-i beyt ve dört imamdan; 3. bölümde helâllerden; 4. bölümde ise haramlardan bahsedilmektedir. Dört bölüm, toplam kırk fasıl demektir. Her faslın başında getirilen hadisin Arapça metni ve Türkçe tercümesi vardır.4 Müellifin verdiği hadisleri aydınlatabilecek âyet-i kerîmeler ve diğer hadis-i şerîfler eserde bulunmaktadır. Ayrıca kitapta birtakım kıssalar da yer almaktadır.5


Anadolu'da Yazılan İlk Türkçe Eserler

Eski Anadolu Türkçesinin ilk eserlerinden olan ve bazı lehçelerin dil özelliklerini barındırdığı için 'karışık dilli eserler'den sayılan Nâsirüddîn bin Ahmet bin Muhammed tarafından telif edilen Behçetü'l Hadâik fî-Mev'izeti'l-Halâyık adlı eser; Arapça, Farsça çeşitli vaaz kitaplarından faydalanılarak oluşturulmuş bir kitaptır.6 Kitap, Anadolu halkını dinî konularda aydınlatmak amacıyla kaleme alınmıştır, diyebiliriz.

omerirek97 kullanıcısının avatarı Omerirek97 Teşekkürler (0)
şikayetim var!

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor