Cevaplar

2012-11-16T13:53:23+02:00

Sağlığın en iyi korunması,hastalanmamaktırHayat biçim ve dengeli beslenmek hastalıklardan korunmanın en iyi yoludur

Duyu organlarımız bizlerin dünyaya açılan yerleridirGözlerimiz,kulağımız,ağzımız,burnumuz…Hepsi dünyada neler olup bittiğini bilebildiğimizi gösterirDuyu organlarımızdan biri hastalandığı takdirde bir bir yerimizde eksik muhakkak hissederizDuyu organları hastalıkları nelermiş birlikte göz atalım, ve belirtileri varsa hemen tedbirimizi alalım

Burun Hastalıkları
Saman nezlesi : Basit nezle ve saman nezlesi olmak üzere iki tür nezle söz ko-nusu olabilir Saman nezlesine buğday-gillerin çiçektozları yolaçar Buruna gi-ren çiçektozları burunda alerjik bir tep-ki doğurur Bu bakımdan, teşhis, mayıs haziran aylarında, çoğu zaman bir kır gezintisinden sonra başgösteren gözyaşı akıntılı aksırık nöbetlerine dayanır
Burun kanaması : Yerel bir tahriş ya da bir polip söz konusu değilse, bu kana-manın nedenini genel durumda aramak gerekir Burun kanaması örneğin yüksek tansiyondan ya da karaciğer sirozundan ileri gelebilir

0
En İyi Cevap!
2012-11-16T14:11:38+02:00

Sağlığın en iyi korunması,hastalanmamaktırHayat biçim ve dengeli beslenmek hastalıklardan korunmanın en iyi yoludur
Duyu organlarımız bizlerin dünyaya açılan yerleridirGözlerimiz,kulağımız,ağzımız,burnumuz…Hepsi dünyada neler olup bittiğini bilebildiğimizi gösterirDuyu organlarımızdan biri hastalandığı takdirde bir bir yerimizde eksik muhakkak hissederizDuyu organları hastalıkları nelermiş birlikte göz atalım, ve belirtileri varsa hemen tedbirimizi alalım 
Burun Hastalıkları
Saman nezlesi : Basit nezle ve saman nezlesi olmak üzere iki tür nezle söz ko-nusu olabilir Saman nezlesine buğday-gillerin çiçektozları yolaçar Buruna gi-ren çiçektozları burunda alerjik bir tep-ki doğurur Bu bakımdan, teşhis, mayıs haziran aylarında, çoğu zaman bir kır gezintisinden sonra başgösteren gözyaşı akıntılı aksırık nöbetlerine dayanır
Burun kanaması : Yerel bir tahriş ya da bir polip söz konusu değilse, bu kana-manın nedenini genel durumda aramak gerekir Burun kanaması örneğin yüksek tansiyondan ya da karaciğer sirozundan ileri gelebilir
Kulak Hastalıkları
Sağırlık : işitme yeteneğinin az ya da çok yitirümesidir Kulak yolunun kirle-nip tıkanması gibi basit bir nedenden Heri gelebileceği gibi, bazen çok karmaşık nedenlerle de ortaya çıkabilir Bu durumda, temel nedenler kulak yangısı, otoskleroz, damar bozuklukları, beslen-me bozuklukları (azot eksikliği, şeker hastalığı), bulaşıcı hastalıklar (tifo, fren-gi), zehirlenme, kafatası veya ses trav-ması (örneğin kazancılarda görülen has-talık), ya da sinirsel bir hastalık olabi-lir
Kulak yangısı : işitme organının yangılanmasıdır Bu hastalığa streptokok, pnömokokgibi çeşitli bakteriler yolaçabilir Genellikle bir burun ya da boğaz yangılanması sonucunda veya grip, kı-zamık, kızıl gibi hastalıklar sırasında or-taya çıkar Dikkati çeken ilk belirtiler kulak ağrılarıdır Bazen de bir irin akın-tısı göze çarpabilir Bu durumda, he-men bir uzman doktora başvurmak ge-rekir Çünkü, süreğenleşme tehlikesinin dışında, daha başka birçok tehlikeler söz konusu olabilir, yavaş yavaş sağır-laşma, mastoidit, menenjit, kulaktan yayılan genel hastalık durumu bu tehli-kelerden bazılarıdır
Mastoid yangısı: özellikle süt bebekle-rinde, ivegen bir kulak yangısının baş-langıcından iki ya da üç hafta sonra or-taya çıkan sürekli irin dkıntısıyla kendi-ni gösteren bir hastalık durumudur Mastoidit de denir Delme işlemi uygu-lansa bile, ateş düşmez ve mastoid çı-kıntısı üzerinde bir ağrı belirir Bu has-talık sinüslerde tromboza, ivegen bir menenjite ya da beyin Apselerine yolaçması nedeniyle çok ciddî bir hastalıktır Antibiyotik tedavisi olumlu sonuç ve-rir
Baş dönmesi : Uzayın üç boyutundan biri içinde yer değiştirme duyumları ola-rak tanımlanabilir Krizlerle ortaya çıkar ve travma izleri, beyin uru, plaklı skleroz, damar sertliği, zehirlenme kökenli (alkol ya da tütünden ileri gelebilir) sinir yangısı, hatta basitçe bir kulak yangısı gibi çok çeşitli nedenlerden ileri gelebi-lir Yalnız başına veya kulak uğultusuyla sağırlıkla, mide bulantılarıylaya da kus-malarla birlikte görülen baş dönmesi daima çok ciddiye alınmalıdır Bu du-rumlar kulak burun boğaz uzmanının derinlemesine bir muayenesini gerekti-rir
A) Kulak zarı
Çekiç kemiğinin başı (A), sapı (B) ve örs kemiği-nin kolu (C) saydam olarak görülmektedir
B) Orta kulaktaki kemik zinciri
1) Çekiç
2) örs
3) Üzengi
C) Üst solunum yollarının yandan kesiti Burun boşluğunun yan çeperinde, üst (1), orta (2) ve alt (3) boynuzcuklar, yutak (4), ağız boşluğu (5), soluk borusjj (6) ve yemek borusu (7) görül-mektedir

1 5 1