Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Ödev ekle

Telefonuna yükle

Android iOS

Ödev

takip et

Cevaplar

En iyi!
SAMSUN’A YOLCULUKParçal› bulutlu bir havayd›. H›zl› ad›mlarla yürüyen Mustafa Kemal, iskeleye gelince yavafllad›. Boyalar› dökülmüfl, direkleri pas tutmufl gemi, dalgalar›n ortas›nda bir çocuk oyunca¤› gibi duruyordu. Mustafa Kemal ümidini yitirmedi. Ona göre da¤ ne kadar sarp olsa da yol üstünden aflard›. Hiç baflka seçene¤i yoktu emektar geminin... Karadeniz’in her damlas› bin dalga olsa da varaca¤› yere varacakt›!Gemiye ad›m›n› atar atmaz yol arkadafllar› selam durdular. Mustafa Kemal onlarla yak›ndan ilgilendi. Birlikte güverteye ç›kt›lar. Hava giderek bozuyordu. Az sonra kaptan geldi. Kendisini sayg›l› bir bi-çimde tan›tt›:— Ben ‹smail Hakk›... Buyurun Pafla’m.— Kaç y›ll›k kaptans›n?— 27 y›ll›k kaptan›m Pafla’m.— Bu kez yapaca¤›n yolculuk çok önemli, dedi. Bu ifl için sadece dümen tutmak yetmiyor. Gözünüdört açacaks›n!— Bafl›m üstüne Pafla’m.Mustafa Kemal, gözlerini kaptandan ay›rmadan:— Hep k›y›ya yak›n gidece¤iz.— Ya karaya oturursak...— Ustal›k iflte burda.— Bu denizi hiç tan›mam aksi gibi. Marmara olsa gözü kapal› giderim...— Pusula var m›?Kaptan biraz ürkek, biraz suçlu:— Pusula bozuk, dedi k›saca... (1)Fakat o k›zmad›, kaptan› son kez uyard›:— ‹ngilizler, her an önümüze ç›kabilirler... Torpilleyebilirler gemiyi... Böyle bir fley olursa karaya ç›kabilelim. Bu yüzden k›y›dan hiç ayr›lma.Az sonra yolculuk bafllam›flt›. Mustafa Kemal dönüp ‹stanbul’a bakt›. Biliyordu ki uzun süre göremeyecekti bu flehri. Çünkü ‹stanbul, ‹ngiliz z›rhl›s›n›n gölgesinde tutsakt›.‹flte Mustafa Kemal, ulusunu kurtarmay› bu flartlarda göze al›yordu. Üstlendi¤i sorumluluk büyüktü.Otuz sekiz yafl›nda, bütün gücü, bütün ordusu flimdilik yaln›z kendisiydi... Bir de gemideki iki doktorla,alt› subay ve birkaç görevli...Mustafa Kemal yapmas› gereken fleyi yapt›¤›n› biliyordu. Bu deniz geçilecekti.“Ulusal direnifli ‹stanbul’dan de¤il. Anadolu’dan yönetmek kaç›n›lmazd›.”O s›rada yaveri geldi, elinde bir telgraf vard›. Ald›, okudu: ‹stanbul hükûmeti, “Geri dön!” diyordu.Yaver merak içinde sordu:— Cevap verecek miyiz? (2)— Geri dönmeyece¤iz, dedi Mustafa Kemal. Cevap da vermeyece¤iz!Yaver selam verip ç›kt›. Ancak bir süre sonra, elinde ikinci, üçüncü telgraflarla tekrar geldi. MustafaKemal bunun ard›ndan olacaklar› ad› gibi biliyordu. Çok geçmeden ‹ngiliz torpidosu geminin ard›nadüflecekti... Fakat epey yol alm›fllard›. Torpidoya yakalanmadan Samsun’a ulaflabilme olas›l›¤› hâlâ vard›.Sabah, kamaran›n ›slak cam›ndan d›flar›ya bakt›. Derken bir fleyler, hayal gibi, gölge gibi belli belirsiz görünür oldu. Evet, evet, Karadeniz’in sisli yamaçlar›yd› gördü¤ü!.. Bu s›rada Band›rma gemisigiderek yavafllad› ve motorun sesi sustu.Mustafa Kemal, gene parçal› bulutlu bir havada iskelede kendisini bekleyen Samsunlulara do¤ruyürüdü.Selahattin ARSLANBilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim(K›salt›larak düzenlenmifltir.)
11021990gb kullanıcısının avatarı 11021990gb 17.11.2013 Teşekkürler (7) Seviye: 5, Oylar: 3
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorumlar

Üzgünüm ama bulamadım
ömer1109 kullanıcısının avatarı ömer1109 17.11.2013 Teşekkürler (1)
ŞİKAYET BİLDİR!

Yorumlar

  • ozlemm1416 kullanıcısının avatarı ozlemm1416 17.11.2013

    uğraştığın için saol

    ŞİKAYET BİLDİR!

Aradağını bulamadın mı?

Soru sor