Soru

ön asya neresidir?????

gönderen Elifesahin

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Elifesahin kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
Silinmiş hesap cevapladı
ÖN ASYA UYGARLIKLARI Eski ça¤larda Anadolu, çevresindeki kültür ve uygarl›klardan etkilenmifltir.Bunlar›n en önemlileri M›s›r ve Mezopotamya uygarl›klar›d›r.1. MISIR SANATIA. GiriflM›s›r, bir Afrika ülkesidir.M.Ö.IV. binden beri yerleflimgörmüfltür.M›s›r’›n tarihi; Eski ‹mparatorluk, Orta ‹mparatorluk, Yeni‹mparatorluk olmak üzere üç dönemde incelenir. M›s›r sanat› herdönemde farkl› özellik gösterir.B. M›s›r MimarîsiMezar an›tlar›: Yukar›M›s›r’›n Gize ve Sakkara nekropollerinde(mezarl›k) çok rastlanan mastabalar Eski ‹mparatorlukDöneminde yap›lm›fl ilk mezarlard›r.Mastabalar; dikdörtgenplânl›, piramit gövdeli, alçak, tu¤laveya tafl yap›lard›r.M›s›r uygarl›¤›n› dünyayatan›tan piramitler de Eski ‹mparatorlukDönemi mezar yap›lar›d›r. ‹ki tür piramit vard›r:Basamakl› ve düz piramitler.Sakkara’da bulunan Coser(Koser) Piramidi basamakl› piramitlerin ilk örne¤idir (Resim: 28).Antik döneme ait Gize’debulunan düz piramitlerden Keops,Kefren ve Mikerinos ile görkemliSfenks an›t›, M›s›r’›n sembolüdür(Resim 29, 30).39SANAT TAR‹H‹ 2Resim 28: Coser Piramidi, Sakkara - M›s›rResim 29 : M›s›r piramitleri, Gize - M›s›rResim 30 : Sfenks an›t›, G
  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
Esdfghjklşi cevapladı
Sadece Anadolu'ya Yakın Doğu, Ön Asya (Küçük Asya=Asia Minor) gibi adlar verilmiştir tarih boyunca ve gerçekten de Asya'nın en ileri ucudur. İran, Irak, diğer Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika Orta Doğu olarak bilinir. Öyle ki bazıları Orta Doğu'yu batıdaki ucu Fas, doğudaki ucu Pakistan olan bölge olarak tanımlar.
  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (3)
  • oy ver Seviye: 5, Oylar: 2

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...