Yer altındaki bakır miktarı ne kadardır?

Bu soruyu Hazelece kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Bakır metalinin, fizikî ve kimyevî
özelliklerinden dolayı bugün çok geniş
bir kullanılma alanı mevcuttur ve gün
geçtikçe de bakır tüketimi büyük bir
hızla artmaktadır. Bu artışa paralel olarak
arama ve metalurijide de büyük gelişmeler
kaydedilmiştir. Bu sayede 1900
senelerinde ekonomik olarak işletilebilir
bakır tenörü °/o 3 iken, 1970 yılında bu
% 0,5 bakıra, 1972 yılında da % 0,3 bakıra
düşmüştür (Şekil 2). Hattâ 1972
yılında bakır fiatlarında düşüş görülmesine
rağmen bazı büyük açık işletmelerde
cevher işletme sınırı % 0,2 ye kadar
düşmüştür (Bagdad - Hilside and San
Xavier - North, USA).
Son senelerde, düşük tenörlü bakır
cevherinin ekonomik sınırlar dahilinde
işletme imkânının doğmuş olması, çok
büyük rezervli, açık işletmeye müsait
profirik tip cevher yataklarının işletilmeye
başlamasını ve dünya rezervinde büyük
artışlar kaydedilmesini sağlamıştır.
Bugün dünyada, rezervi 300 milyon m.
tonun üzerinde olan 20 den fazla bakır
yatağının etüd ve araştırmaları tamamlanmak
üzeredir. Bu yatakların büyük bir
kısmı Amerika kıtasında bulunmaktaiır.
Wedepohl'a göre, litosferi meydana
getiren kayaçlar içerisinde ortalama olarak
33 ppm bakır bulunmaktadır. Krauskopf'a
göre bu değer ise 55 ppm dir.
Turekian ve Wedepohl ile Vinogradov'a
göre arz kabuğunu meydana getiren
kayaçlann da bakır muhtevaları şöyledir;
asidik, mağnatik kayaçlarda 10-30
ppm bakır, nötr mağnatik kayaçlarda 35
ppm bakır, bazaltik mağmatik kayaçlada
87 -1000 ppm bakır, ultrabazik mağmatik
kayaçlarda ise 15 ppm bakır mevcuttur
(şekil 1). Derin deniz sedimanlarmda 250
SEKİL e 5 A.B.D. de 1880 -1970 yıtUr, aramda iht.htal
çdılen bakır cevherinin ortalfema tencr'.en
(*) M. T. A. Enstitüsü Plân - Proje Şubesi - ANKARA
51
ppm değerinde bakır bulunmasına rağmen
kumtaşlannda hiç bakıra raslanmamaktadır.
Derin deniz sedimanlarındaki bakır
değerinin bazan 2500 ppm ye ulaştığı görülmektedir.
Metalürji tekniğindeki gelişmelerle
ilerideki yıllarda bu tip yatakların
işletilmesi de mümkün olacaktır.
Dünya metal bakır rezervi 1958 yılında
137 milyon mton iken, bu (değişik araştırmaların
değişik zamanlardaki yayınlama
göre) 1967 yhnda 253 milyon mton, 1969
yılında 280 milyon mton, 1970 yılında 304
milyon mton ve 1971 yılında da 360 milyon
mton'a yükselmiştir.
Dünya bakır rezervi artışı, dünya bakır
tüketimiyle karşılaştırılacak olursa, rezervin
1971 yılında, 1958 yılma nazaran 1,5
misli daha artarak 2,5 misline yükseldiği
halde, tüketimin 1971 yılında 1960 yılına
nazaran ancak 0,5 misli artarak 1,5 misli
ne yükseldiği görülür. Fakat eğrilerin bu
günkü yükselişi mukayese edilirse, tüketimin
kısa bir zaman sonra rezerv artış hızına
erişeceği ve onu geçeceği açık olarak
anlaşılmaktadır

Selam! Hala cevaptan emin değil misin?

Benzer cevaplar

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir