Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-03T07:25:40+02:00

Fatih, Karadeniz’in Anadolu kıyılarının güvenlik sorununu çözmek ve Anadolu’nun siyasi bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Karadeniz Bölgesi’ne seferler düzenledi. Ayrıca, Karadeniz’i tamamen bir Türk gölü haline getirmeye çalıştı. 
AMASRA’NIN ALINMASI Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra, Cenevizlilerin elinde idi. Denizden ve karadan kuşatılan Amasra fethedildi. 
SİNOP’UN ALINMASI Sinop, İsfandiyaroğulları (Candaroğulları)nın elinde idi. Fatih bu beyliğin üzerine bir ordu göndererek şehri topraklarına kattı. Ayrıca Anadolu Türk birliği adına önemli bir adım daha atılmış oldu. 
TRABZON’UN ALINMASI (1461)
IV. Haçlı Seferi sonunda Trabzon’da bir Rum Devleti kurulmuştu. Rum imparatorları Bizans’la aynı soydan gelmekteydiler. Bu imparatorluk, ilerde İstanbul üzerinde hak iddia edebilirdi. Ayrıca bu devlet, Osmanlı Devleti’ne karşı düşmanca bir tutum içerisinde idi. Bazı Avrupa devletlerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtıyor, Akkoyunlularla ortak hareket ediyordu.Fatih, Trabzon’u karadan ve denizden kuşattı.Zor durumda kalan Rum kralı şehri teslim etti. Böylece Trabzon da Osmanlı topraklarına katıldı (1461).
KIRIM’IN ALINMASI 
Fatih Sultan Mehmet, Amasra, Sinop ve Trabzon’u alarak Karadeniz’in Anadolu kıyılarında egemenlik kurmuştu. Karadeniz ticaretini tam olarak güvenlik altına almak için Kırım’ın da alınması gerekiyordu. 
Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Kırım Yarımadası’nda bir Türk devleti olan Kırım Hanlığı vardı. Venedikliler ve Cenevizliler, yarımadanın kıyılarında koloniler kurup Kırım’ı ekonomik yönden kendilerine bağlamışlardı. Bu sırada Kırım. Hanlığı’nda iç karışıklıklar başlamıştı. Kırım halkı ile Cenevizliler arasında anlaşmazlıklar yaşanıyordu. 
Kırım halkının Cenevizlilere karşı Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki büyük bir donanmayı Kırım’a gönderdi. Venedik ve Cenevizlilerin elindeki şehirler ele geçirildi. 
Böylelikle Karadeniz, Türk gölü haline geldi. 
II.Beyazıt döneminde Karadeniz sahillerinde yer alan Boğdan üzerine sefer düzenlendi. Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlı egemenliğine girdi (1484). 
2. AKDENİZ’DE TÜRK DENİZCİLİĞİ 
EGE ADALARININ ALINMASI 
Fatih Sultan Mehmet; 
• Boğazların güvenliğini sağlamak, 
• Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak, 
• Ege ticaretini geliştirmek amacıyla, Ege adalarının alınmasına önem verdi. 
Ege adalarının bir kısmı Rodos Şövalyeleri’nin bir kısmı Venediklilerin bir kısmı da Cenevizlilerin elinde idi. Girişilen faaliyetler sonucu Ege Denizi’ndeki Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Eğriboz ve Midilli adaları fethedildi. 
Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı Devleti’nin denizlerde de güçlü olması için donanmaya önem verdi. 
Kanuni döneminde Karadeniz’den sonra Akdeniz de Türk denizi haline getirildi. 
RODOS’UN FETHİ (1521) 
Rodos adası Anadolu’nun güneybatı kıyılarına yakın ve Akdeniz’in güvenliği açısından önemli bir konumda idi. Burası Sen Jan Şövalyelerinin elinde bir korsan yatağı idi. 
Rodos Adasının Alınmak istenmesinin Nedenleri 
1. Rodos adasındaki korsanların, Türklerin Akdeniz ticaretini engellemesi, 
2. Korsanların Batı Anadolu kıyılarını tehdit etmesi, 
3. Mısır ve Suriye’den Anadolu’ya ulaşan deniz yolunun güvenlik altına alınmak istenmesi. 
Rodos, Kanuni’nin katıldığı şiddetli bir kuşatma sonunda alındı (1521).
Ege Denizi bir Türk gölü haline geldi
SAKIZ ADASI'nın FETHİ
Ege kıyılarına çok yakın olan ve Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası 1566’da fethedildi. 
CEZAYİR’İN OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMESİ 
Akdeniz’de bağımsız hareket eden denizcilerin içinde en ünlüsü Hızır Reis idi. Hızır Reis ve kardeşleri önce Doğu Akdeniz’de daha sonra Batı Akdeniz’de faaliyet gösterdiler. Zamanla güç kazanan Hızır Reis ve kardeşleri İspanyolların elinden Cezayir’i alarak burada bir devlet kurdular. 
Hızır Reis’in Osmanlı hizmetine girmesiyle Cezayir, Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Bir beylerbeylik haline getirildi. (1533). 
TRABLUSGARP’IN ALINMASI (1551) 
Kanuni, Turgut Reis’i Trablusgarp’ı fethetmekle görevlendirdi. Turgut Reis, Trablusgarp’ı İspanyollar’dan aldı (1551). Turgut Reis, bu başarısından dolayı Trablusgarp Beylerbeyliği’ne getirildi. 
KIBRIS’IN FETHİ (1570 -1571 ) 
Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, Venediklilerin elinde idi. Osmanlılar için coğrafi konumu itibariyle önemli olan Kıbrıs’ın alınması zorunluydu. 
Kıbrıs’ın Fethinin Nedenleri 
1. Kıbrıs’ta üslenen korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırması, 
2. Kıbrıs’ın, Venediklilerde bulunmasının Osmanlıların Akdeniz egemenliğini ve Akdeniz ticaretini tehlikeye düşürmesi. 
II.Selim’in emri ile vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bir yıllık kuşatmdan sonra Kıbrıs’ı fethetti (1571 ). 
Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları 
1. Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı. 
2. Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.
3. Anadolu’dan pek çok Türk ailesi Kıbrıs’a yerleştirildi. 
TUNUS’UN ALINMASI (1574) 
Bir kuzey Afrika ülkesi olan Tunus, İspanyolların elindeydi. Buraya gönderilen donanma İspanyolları Tunus’tan çıkardı. Tunus, Osmanlı Devleti’ne bağlandı (1574). 
FAS’IN OSMANLI HİMAYESİNE GİRMESİ (1577) 
Kuzey Afrika’da bulunan Fas’ta taht kavgaları yaşanıyordu. Bundan yararlanan Portekizliler, Fas’ın iç işlerine karışmaya başladılar. Fas halkının Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine buraya yardım gönderildi. Fas’a giren Ramazan Paşa Vadiüsseyl Savaşı’nda Portekizlileri ağır bir yenilgiye uğrattı (1577).

2 3 2
2013-01-03T09:35:42+02:00

Beylikler Üzerine Yapılan Seferler
İlk önce Germiyanoğulları Beyliği üzerine yürüyen Yıldırım Bayezit Kütahya’yı geri aldı. Germiyanoğulları beyi II. Yakup Bey, pişmanlığını ve bağlılığını bildirdi. Kütahya’nın işgaline sinirlenen Bayezit onu İpsala’ya sürgüne gönderdi.Topraklarını ülkesine kattı (1390).
Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Menteşoğulları beyliklerinin topraklarını savaşmadan ele geçirdi, Aydınoğlu İsa Bey’e Tire; Menteşoğlu Mahmut Bey’e de Bergama şehri mülk olarak verildi.
Ertesi yıl Hamitoğulları Beyliğini ele geçirdi. Oradan güneye inerek Antalya’yı aldı.
Konya üzerine yürüyen Yıldırım Bayezit şehri kuşattı. Karamanoğlu beyi Alaettin Ali Bey Taşeli’ne çekildi. Konya, Osmanlıların eline geçti: Alaettin Ali Bey’in isteği üzerine barış yapıldı. Buna göre, Akşehir ve Beyşehir tarafları Osmanlılara geri verildi (1391).
Yıldırım Bayezit’in dostu Candaroğulları beyi II. Süleyman Paşa Karamanoğulları ve Kadı Burhanettin ile anlaşmıştı. Bu durumu bilen Yıldırım Bayezit Kastamonu üzerine yürüdü. Yapılan savaşta II. Süleyman Paşa öldü. Candaroğlu Beyliği’nin Kastamonu koluna ait topraklar böylece Osmanlıların eline geçmiş oldu. Candaroğulları’nın Sinop kolu beyi İsfendiyar Bey bağlılığını bildirdiği için, Osmanlılara tabi olarak kalmasına müsaade edildi (1392).
Candaroğulları’na yardıma gelen Kadı Burhanettin ile Osmanlı öncüleri karşılaştılar. Yapılan savaşta şehzade Ertuğrul öldü. Balkanlardaki durum karşısında Yıldırım Bayezit acele olarak Rumeli’ye geçti (1392).
Karamanoğlu beyi Alaettin Ali Bey, Yıldırım Bayezit’in Rumeli’deki işlerle uğraşmasını fırsat sayarak Ankara’yı ele geçirdi. Bunu haber alan Yıldırım Bayezit Karamanoğulları üzerine yürüdü. Üç gün süren savaşı Yıldırım Bayezit kazandı. Alaettin Ali Bey yakalanarak öldürüldü ve toprakları Osmanlı Devleti’ne katıldı (1397).
Yıldırım Bayezit 1398 yılında sefere çıkarak Samsun’u aldı. Ayrıca Trabzon’a kadar olan Karadeniz kıyılarını Osmanlılara bağladı.
Akkoyunlu hükümdarı Kara Yülük Osman Beyle Kadı Burhanettin’in arası açılmıştı. Divriği yalarımda Karabel’de yapılan savaşı kazanan Kara Yülük Osman Bey, Kadı Burhanettin’i öldürttü. Bu durumdan yararlanan Yıldırım Bayezit, Tokat, Sivas, Kayseri, Aksaray, Malatya ve civarını ele geçirdi.

Bulgar Krallığı’nın Osmanlı Topraklarına Katılması
Macar kralı, Bulgaristan işlerine karışıyor ve Kral Şişman’la gizli görüşmeler yapıyordu. Bu durumu haber alan Yıldırım Bayezit, oğlu Süleyman Çelebi komutasında bir orduyu Bulgaristan’a gönderdi. Üç aylık bir kuşatmadan sonra Tırnova alındı. Böylece Doğu Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılmış oldu (1393).

1 5 1