Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-03T10:29:18+02:00

İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İYONYA denilirdi.
* Yunanistan'dan gelen AKALAR buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar. Başlıca İyon şehirleri şunlardır: Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.
* Efeste'ki ARTEMİS tapınağı İyonlara aittir.
* İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.
* İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.
* İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen) Yunanistan'a gelen Dorların önünden kaçarak Ana­dolu'ya geçen Akalar tarafından kuruldular. M.Ö 1200 yılında Akalar, adalar üzerinden Batı Anadolu'ya göç ettiler. Büyük Menderes ile Küçük Menderes nehirleri arasında kalan kıyı bölgelerine yerleştiler. Bu bölgeye İyonya, burada yaşayanlara ionlar adı verilir. İonlar, polis adı verilen şehir devletleri kurdular. M.Ö. XII. yüzyıldan itibaren Efes, Milet, Foça gibi şehirleri kurdular. Siyasal yapılanmaları şehir devleti şeklindedir, hiç bir zaman merkeziyetçi olmamışlardır. Deniz ticareti ve kolonicilik alanında ileriydiler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz'de birçok koloniler kurmuşlardır. 

Anadolu'da kurulan ilkçağ uygarlıkları içinde en gelişmiş ve ileri düzeydedirler. Çünkü; 

1- İonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi. 
2- Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir. 
3- Tarım ve ticaretle gelişmiş olduklarından bilim ve kültüre önem vermişlerdir. 
4- Şehir devletleri şeklinde yönetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir. 

İon şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Asiller zamanla güçlenerek kralları tahttan indirdiler. Halkın seçtiği kişiler, meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar. 

Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bir ülke olmaları bilim ve kültür alanında ileri gitmelerinin en önemli nedenidir. İonlar, sanat alanında da önemli gelişmeler gösterdiler. İon Nizamı denilen mimari üslubun yaratıcısıdırlar (Artemis tapınağı ionyalılar'a aittir). İon tarzında mimarı eserler yarattılar. Tapınaklar, açık hava tiyatroları bu alanda ki en güzel yapıtlardır. 

Ticaretin gelişmesi sonucu birçok kültür ile temas kurdular. Ekonominin gelişmesi ve demokrasinin varlığı; fikir hayatı, sanat ve bilim alanında önemli gelişmelere neden oldu. Diyojen, Tales, Anaksimenes, ve Anaksimandros felsefe , matematik ve astronomi bilimlerinin temellerini attılar. Matematikte Pisagor, Coğrafya'da Kse­nefon, Tıpta Hipokrat, Felsefe'de Heraklit ve Diojen, Şiirde Homeros ve Tarihte Heredot İonyalıların en tanınmış bilginleridir.. 

Tiranlık yönetimi de ilk defa İon şehirlerinde görülür. 

İonlar, Fenike Alfabesi'nden yararlanarak kendi alfabelerini oluşturdular. İon şair ve yazarları tarafından kaleme alınan trajedi, komedi ve dramlar günümüze kadar önemlerini korudular. Edebiyatta Homeros destanları önemlidir. 

Tanrılarının insan biçiminde heykellerini yapmışlardır. İon Tanrıları da insanlara benzerdi. Tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark insanların ölümlü, tanrıların ise ölümsüz olmalarıydı. İnançlarına göre Tanrılar arasındaki her türlü ilişki ve iletişim aynen insanlar arasında olurdu. Tanrılar İnsanlara kızdıkları zaman onları cezalandırırdı. 

Bir insanın Tanrılaşabilmesi için kusursuzluğa, mükemmelliğe ulaşması gerekirdi. Bu nedenle sportif yarışmalar büyük önem kazanmıştır, insanların Tanrılaşması için bir araç olarak görülmüştür. 

M.Ö. 650-546 yıllarında önce Pers istilasına, daha sonra İskender ve Roma istilasına uğramışlardır.

2 3 2
En İyi Cevap!
2013-01-03T10:29:41+02:00

İYONLAR ( MÖ 1200 - 334)

Köken ve Kuruluş :

1. Dor istilasından dolayı Yunanistan’dan Anadolu’ya kaçan Akalar tarafından kuruldu.

2. Bu kültür İzmir ile Büyük Menderes arasındaki alanda gelişti.

Siyasi Yapı ve Yönetim :

1. Aralarındaki siyasi ve ekonomik rekabetten dolayı siyasi bir birlik oluşturamayan İyonlar, polis denen şehir devletleri şeklinde yaşadılar.

2. Bu şehir devletlerinin önemlileri şunlardı :

• İzmir

• Efes

• Milet

• Foça

• Bergama

3. İyon şehir devletleri önce krallık, sonra oligarşi ve son safhada arsitokratik cumhuriyetler şeklinde yönetildi.

Siyasi Faaliyetleri :

1. Bir süre Lidaya egemenliğinde kaldılar.

2. Daha sonra Adalar Denizine çıkmak isteyen Perslerin saldırısına uğradılar .

3. Perslerin İyon şehirlerini istilası Pers savaşlarına neden oldu.

4. İyonlar üzerindeki Pers istilası İskender tarafından kaldırıldı.

Din :

1. Çok tanrılı olup İlk Çağın tamamı dikkate alındığında dinin en az etkili olduğu kültürlerden biridir .

2. İnanç bakımından Yunan kültüründen etkilenen İyonlar'da tanrılar insan şeklinde olup tek farkları ölümsüz olmalarıydı.

3) Çok tanrılı olan İyon inancında ölümden sonra yaşam düşüncesi yoktur ve din adamları siyasal yaşam üzerinde etkili değildi.

Yazı :

1. Fenike Alfabesini geliştirerek İyon Alfabesini oluşturdular.

2. Bu alfabe Latin Alfabesinin oluşumunda etkili oldu.

Ekonomi :

1. Bölgenin konumu ve Lidya’nın baskısı yüzünden kara ticareti yerine, deniz ticareti ile uğraştılar.

2. Ege ve Akdenizde koloniler kuran İyonlar bu kolonileri koruya bilmek için Fenike ile savaşıp kazandılar ( Kazanmalarının nedeni daha önce açıklandı ).

3. Deniz ticareti ile zenginleşen İyonlar doğu ve batı kültürlerinin birbirlerinden etkilenmelerinde sağladı.

Kültür ve Mimari :

1. İlk Çağ ’da Anadolu’da kurulan en gelişmiş kültürdür.

2. Siyasi açıdan Anadolu’ya bağlı olsa da kültürel açıdan Ege Medeniyetine daha yakındır.

3. Yunanistan’ı da etkileyen İyon kültürü, bir anlamda Avrupa Uygarlığı’nın da oluşumunda etkili oldu.

4. Taş binalar yapıp İyon tarzını geliştirdiler

5. Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Artemis Tapınağı İyonlara aittir.

Sosyal Yapı :

1. Sosyal açıdan sınıf ayrımı olan İyonya’da sınıflar arasında çatışma yaşandı.

2. Sınıflar arası bu çatışma demokrasi ve hukukun gelişimini sağladı.

Bilim :

Aşağıdaki nedenler İyonya’da bilimin gelişmesini sağladı :

Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında olması .

Ticaretle zenginleşmeleri.

Kısmen de olsa demokrasi ile yönetil-meleri.

Dinin baskıcı olmaması.

Yaptıkları ticaret sayesinde diğer kültürlerden etkilenmeleri

Yukarıda tanımlanan nedenler İyonya ’da özgür düşüncenin doğmasına ve pozitif bilimlerin gelişmesine neden oldu .

Önemli Bilim Adamları :

Tales -Matematik , astronomi - Güneş tutulmasını hesapladı.

Pisegor - Matematik -

Diyojen - Felsefe

Hipokrat - Tıp

URARTULAR (M.Ö. IX Yüzyılın sonu - 600)

Köken ve Kuruluş :

1. Asya kökenli Huriler tarafından Van Gölü ve çevresinde kuruldu.

2. Merkezleri Tuşpa (Van) şehri olup ilk kralları Sarduridir .

Siyasi Yapı :

Merkezi mutlak monarşi ile yönetildi.

Din :

1. Ölümden sonra yaşama inanan Urartular ölen kişinin eşyalarını da mezara gömerlerdi.

2. Politeist inanç hakimdi.

3. En büyük tanrıları Haldi idi.

Yazı :

Asur çivi yazısını kullanandılar .

Mimari :

1. Şehir mimarisinde ilerleyip ızgara planlı şehirler yaptılar.

2. Şehirlere su getirmek için kanallar açtılar.

3. Saray mimarisinde çok sütunlu kabul salonu olan abadana yapımını başlattılar.

Ekonomi :

1. Tarım ve hayvancılıkta ileri gittiler .

2. Madencilik ve maden işleme alanında ilerlediler.

3. Yoğun miktarda köle emeği kullandılar.

4. Madenden mobilya ürettiler.

Günümüze Kalan Önemli Eserler

1. Harput Kalesi

2. Van Kalesi

3. Tilkitepe kalıntıları

4. Çavuştepe kalıntıları.

Yıkılış :

Devlete Medler son verdi.

5 4 5