Cevaplar

2013-01-29T16:17:59+02:00

)”Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde,işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada ,daha sonrada gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur.’’
Buna göre,işaretli karbondioksit bitki tarafından alınıp,glikoz sentezlendikten sonra,işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesini sağlayan,
1-aminoasit yapımı
2-nişasta sindirimi
3-protein yapımı
4-nişasta yapımı
olayları,aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?
a) 4-3-1-2 b) 4-2-1-3 c) 3-4-2-1 d) 2-4-3-1 e) 2-1-3-4
cevap: B
İşaretli CO2 ‘den glikoz sentezlendikten sonra ;
1-Glikoz nişasta haline getirilerek depolanır.
2-Nişasta halindeki glikozun kullanılması için nişasta sindirilir.
3-Glikoz parçalanarak aminoasityapımında kullanılır.
4-Aminoasitlerden proteinler sentezlenir.

• ÖSS 1996 -81 2) 1-İnorganik elementlerden organik molekül sentezleyebilme
• 2-Kendine özgü molekülleri sentezleyebilme
3- Yapılarındaki karmaşık organik molekülleri temel organik yapıtaşlarına ayırabilme
Yukarıdakilerden hangileri ototrof ve heteterof canlıların ortak özelliklerindendir?
a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e)2 ve 3 
cevap: E
İnorganik maddelerden organik madde sentezleme ototroflara ait bir özelliktir.Kendine özgü molekül sentezleme ve yapılarındaki organik molekülleri yapıtaşlarına ayırma iki grup canlıda da görülebilir.

ÖSS 1998 –80 3)Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonra incelendiğinde ,dokularda,aşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez?
a)temel amino asitlerin b)gliserolün c)glikojenin d)yağ asitlerinin e)karbon dioksitin
cevap
Hayvanlar ototrof organizmalar değildir.Dışarıdan organik besin almak zorundadırlar.Ancak aldıkları bazı organikbesinleri,diğer birçok organik moleküle dönüştürebilirler.Bu yöntemle gliserol,yağ asitleri,glikojen sentezini başarırlar.CO2 zaten her organik madde çeşidinin solunum ürünüdür.Hayvanlar ve insanlar 20 çeşit amino asitin
hepsini sentezleyemezler.Sentezlenemeyen ve hazır alınmasıgerekenlerine “temel(esansiyel)amino asitler” denir.
Sonuç olarak,bir kobay glikozu kullanarak temel amino asit üretemez.
ÖSS 1998 -77 5)Ototrof bir organizmada glikozdan protein,yağ ve polisakkarit sentezlenirken,
“ 1)klorofil
2)Enzimler
3)ATP
4)madensel tuz “ moleküllerinden hangileri harcanır?
a) 1 ve 2 b) 2 ve 3 c )3 ve 4 d)1 ,2 ve 3 e) 2, 3 ve 4
cevap: C
Enzimler,reaksiyonlarda katalizör olarak kullanırlar,ancak harcanmaz ve tüketilmezler.Bu sayede defalarca kullanılabilirler.Aynı şekilde,klorofil molekülü de ışığı soğrurur ve elektronlarını ortama verir.Daha sonra elektronları geri aldığı için,yapısında bir eksilme ve tükenme olmaz.ATP birçok reaksiyonda kullanılarak ADP’ye dönüşür.Bunun için harcanmış sayılır.Glikozun yapısında azot bulunmadığından,aminoasit ve protein sentezi için nitrat tuzlarının tüketilmesi gerekir.


ÖSS 1990 – 69 7)Radyoaktif madde ile izleme yönteminden yararlanarak,bir bakteri içindeki bakteriyofajın doğrudan doğruya DNA’sını işaretleyip,izlemek için aşağıdaki bileşiklerden hangisi işaretlenmiş olarak kullanılabilir?
a)Glikoz b)Amino asit c)Fosfat d)Riboz e)Urasil 

cevap
Bu olay için DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiğin işaretlenmesi gerekir.Verilenlerden sadece fosfat DNA’nın yapısında bulunan bir bileşiktir.Diğerleri DNA’nın yapısında bulunmaz. 

ÖSS 1991 –67 8)Aşağıdakilerden hangisi,hücredeki bir protein molekülünün kalıtsal yapısının yeni döllere taşınmasını sağlar?
a)tRNA’ların nükleotid dizisi
b)Enzimlerin işlev sırası
c)Proteinin amino asit dizisi
d)İlgili lokustaki nüklotid dizisi
e)rRNA’ların nükleotid dizisi

cevap:d
Proteinin kalısal yapısının yeni döllere taşınması DNA ile sağlanır.Buna göre iligili lokustaki(DNA bölgesi) nükleotid dizisi kalıtsal bilginin aktarılmasını sağlayacaktır.Buna gen denir.

ÖSS 1992- 69 9)Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen cevap 
1.grupta bulunan bakterilerin işaretli olan DNA’ları bir şekilde 2.grup bakteriye aktarılmıştır.Bu olayın olabilmesi,iki bakteri arasında eşeyli üremenin olması yani konjugasyonla açıklanabilir.

ÖSS 1994- 69 10)Canlıların tümünde; “ I.Enzim kullanabilme
II.Mitokondriye sahip olma
III.Nükleotidlere sahip olma “ özelliklerinden hangileri bulunur?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d) 1 ve 2 e) 1 ve 3

cevap
Canlıların tamamı enzim kullanabilme özelliğine sahiptirler.Yine canlılık özelliği olarak bütün canlılar nükleotidlerden yapılmış nükleik asitlere sahiptirler.Mitokondriye sahip olma sadece ökaryotik hücrelere ait bir özelliktir.

ÖSS 1995-77 11)Canlılarda görülen; “I.DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydan getirme 
II.Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III.Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma”
Olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)1 ve 2 d)2 ve 3 e)1-2-3
cevap:d  üzgünüm bağzılarını cevapları olmaya blir çünkü intertetten kopyla yapıştır yaptım

54 3 54