osmanlıda seyfiye , ilmiye , kalemiye sınıfını açıklayınız :)

Bu soruyu Beyzanurdogan kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

 

Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı
Kategori : Osmanlı Tarihi
 
Osmanlı Devletinde Merkez Teşkilatı: 
PADİŞAH:
* Padişahların Başa Geçmesi (Veraset Sistemi):
Osmanlı Devletinde kimin padisah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. Osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. Onun için padisah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.Eski Türk Devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(Kut anlayısı)taht kavgalarına neden oluyordu.

Veraset Sistemindeki Değismeler:
* Fatih Sultan Mehmet bu sakıncayı ortadan kaldırmak için tahta geçme yöntemini belirleyen bir kanunname düzenledi.

Bu kanunla Fatih'in amacı:
1 -Taht kavgasına son vererek,ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlamak,
2- En GÜÇLÜ olanın padisah olmasını sağlamaktı.
*I.AHMET zamanında yapılan değisiklikle EN YASLI ve AKILLI olanın (EKBER VE ERSED) padisah olması
esası benimsendi.

AÇIKLAMA: Ekberiyet sistemi Sehzadeler arasındaki rekabet duygusunu ortadan kaldırması bakımından
OLUMSUZ,taht kavgalarına son vermesi bakımından da OLUMLU sonuçlar doğurmustur.

* Padişahların Yetişmesi:
16. yüzyılın sonlarına kadar sehzadeler 14-15 yaslarına gelince, Anadoludaki sancaklara SANCAKBEYİ olarak gönderilirlerdi. Burada bir LALA'nın yanında devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları sağlanırdı.
NOT: Lala'yı Büyük Selçuklular'daki ATABEYLERE benzetebiliriz. III. Mehmet'ten sonra sehzadelerin SANCAĞA ÇIKMA usulü kaldırıldı. (Sehzadeler sarayda KAFES HAYATI yasadılar.)

* Padişahların Ünvanları:
Osmanlı Devletinin kurulus yıllarında basta bulunan hükümdarlara BEY denilmistir.Yine hırıstiyanlara karsı savastıklarından GAZİ de denilmistir.(Örneğin:Osman bey,Osman Gâzi,Orhan Bey,Orhan Gâzi gibi..) Hükümdarların aldığı diğer baslıca ünvanlar; Han, Hakan, Hünkâr, Sultan ve genellikle Padisah'dır.
NOT: Yavuz Sultan Selimin 1517 Mısır seferi sonucu HALİFELİK Osmanlı padisahlarına geçmistir.
Böylelikle Osmanlı hükümdarları padisah olarak Devletin Bası, halife olarakta müslümanların bası olma özelliği tasımıslardır.

* Saray
Padisahın hem özel hayatının geçtiği, hem de devletin yönetildiği yerdi. Saray ENDERUN ve BİRUN olmak üzere iki bölümden olusuyordu.Bu iki bölüm BAB'ÜS-SAADE(Orta kapı) denilen kapıyla birbirine bağlanmıstı.
1) ENDERUN :Padisahın özel hayatının geçtiği sarayın iç bölümüdür. Burada padisahın hizmetine bakan güvenilir kimselerin bulunduğu hizmet ve eğitim odaları ve harem bulunuyordu.
Enderundaki odalar sunlardır:
a) HASODA:Padisahın günlük himetine bakarlardı.
b) HAZİNE ODASI:Padisahın özel hazinesine bakarlardı.
c) KİLER ODASI:Yemek ve sofra hizmetlerini yaparlardı.
d) SEFERLİ ODASI:Berber,terzi,müzisyen gibi görevliler bulunurdu. Devsirme usulüyle toplanan oğlanlar, Acemi oğlanlar ocağına götürülmeden önce, içlerinden seçilenler Topkapı sarayına alınarak, sıkı bir disiplin altında yetistirilirlerdi. Bunlara dini bilgiler, Arapça, Farsça gibi dersler ve pratik el sanatları öğretilirdi. Bunlara İÇOĞLANI denilirdi. Amaç saraya alınan bu içoğlanlarını gerçek bir dindar, devlet adamı, asker ve seçkin nitelikli bir kisi olarak yetistirmekti. Hasoda,kiler odası,hazine ya da seferli odalarında hem
hizmet ederler, hemde eğitim ve öğretimlerini sürdürürlerdi. Daha sonra ÇIKMA denilen bir atama
usulüyle Birun da görevlendirilir,bu odaların basındaki ağalar da sancak beyliği gibi önemli görevlere
tayin edilirlerdi.
  Osmanlı Toplumu Nedir Örgütlenmiş gruplar halinde yaşayan insanların oluşturduğu bütünlüğe toplum denir. İnsanların bir arada yaşadığı en üst seviyedeki örgütlenme biçimine ise devlet denir. Devlet, halk ülke ve hükümranlık unsurlarından oluşur. Osmanlı toplumu denince, Osmanlı sınırları içinde yaşamış olan insan grupları anlaşılır. Toplum yapısı ise bu grupların örgütlenme biçimi ve aralarındaki ilişkiler ağıdır.

Osmanlı Devleti kurulduğunda halkının tamamı Türk’tü. 14. yüzyıldan itibaren sınırları hızla genişleyen Osmanlı Devleti’nin egemenliği altına değişik soy ve dinden pek çok insan girmiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir toplum haline gelmiştir.

NOT: Bu çok uluslu yapının çatırdayarak, Osmanlı Devletinin parçalanmasına neden olan en önemli dış gelişme Fransız İhtilali'dir.

Devletin Resmi Tasnifine Göre Osmanlı Toplumu Osmanlı anlayışına göre, adalet, devlet, şeriat, hükümranlık, ordu, servet ve halk toplum yapısının temel dayanaklarını oluşturuyordu. 

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler (Askeri) ve yönetilenler (Reaya) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

1 - YÖNETENLER (ASKERİ SINIF) Askeri sınıf, padişahın kendilerine dini ya da idari yetki tanıdığı devlet görevlilerinden oluşuyordu. Yönetenlerle, yönetilenler arasındaki en önemli fark, yönetenlerin devlete vergi vermemesi, yönetilenlerin vergi vermesidir. Yönetenler, gördükleri vazife ve eğitime göre üç gruba ayrılmıştır.

Seyfiye Sınıfı: Osmanlı toplumunda yönetim görev de olan askeri zümreyi ifade eder. Sadrazam, vezirler, beylerbeyleri, sancakbeyleri, kapıkulu zabitleri ve neferleri ile tımarlı sipahiler ve deniz askerleri bu gruptandı.

İlmiye Sınıfı: İlmiye, ilimle meşgul olanlar topluluğu demektir. Kazaskerler, şeyhülislam, müderrisler ve kadılar bu gruptandı. İlmiye sınıfı eğitim, adalet, yargıçlık, noterlik, fetva ve mahalli yönetim işlerine bakarlardı.

Kalemiye Sınıfı: Büro veya daire anlamına gelen, devlet kalemlerinde çalışan her düzeydeki idari memurların oluşturduğu gruptur. Nişancılar, reisülküttaplar ve divan kâtipleri bu gruptandı. Kalemiye sınıfı, devletin yazışma, maliye ve dışişlerine bakarlardı.

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir