içinde 7 tane isim tamlaması bulunan bir paragraf

Bu soruyu Aleynaaydın kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

(su + ses) + nağme] = su sesinin nağmesi

[(şehir + hava) + kirlilik] = şehrin havasının kirliliği

[(hava + tahmin) + rapor] = hava tahmin raporu

[dünya + (kadınlar + gün)] = Dünya kadınlar günü

[(çelik + tencere) + marka] = çelik tencere markası  

[(çocuk + edebiyat) + dizi] = çocuk edebiyatı dizisi

[(Ali + kardeşi) + (günlük + harçlık)] = Ali'nin kardeşinin günlük harçlığı

1. ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF
Bir düşünceyi ana düşünce etrafında destekleyen cümle veya cümleler topluluğuna paragraf denir. Paragrafı oluşturan cümleler birbirleriyle bağlantılıdır; bu bağlantı paragrafta anlam bütünlüğünü oluşturur.

2. PARAGRAFTA YAPI

Yapı bakımından bir paragrafta üç bölüm bulunur. Bunlar giriş cümlesi gelişme cümleleri ve sonuç cümlesidir.
Giriş:
* Genel bir yargı niteliğindedir.Bu bölüm bir ya da iki cümleden oluşur.
* Paragrafın konusu genellikle bu cümlelerdir.
* Giriş bölümü paragrafın bir çeşit özeti olduğundan ana düşünce hakkında ipuçları verir.
* Asla bağlaçla başlamaz.
* Giriş cümlesinde kendisinden önce bir cümle daha olduğunu düşündürecek bazı zamirsıfat ya da edatlar bulunmaz.

Gelişme:
*İkiden fazla cümleden meydana gelir.
*Girişte belirtilen konubu bölümde örneklemetanık gös-termekarşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurularak açıklanır.
*Bu bölümde yer alan düşünceler paragrafın konusuyla ilgili olmalıdıryoksa anlatımın akışı bozulur.

Sonuç:
*Genellikle bir cümleden ibarettir.
*Anlatılmak istenen düşünceyle ilgili son sözün söylendiği bölümdür.
*Yazar paragrafta asıl anlatmakvurgulamak istediği düşüncesini (ana düşünce) genellikle bu bölümde verir.
*Sözlerin toparlanması niteliğinde olduğundan kapsamlı bir yargıdır.Bu yönüyle de giriş cümlesine benzer.
*Toparlayıcıözetleyici olması nedeniyle “demek kisonuç olaraköyleyseözetle…”gibi sözlerle başlayabilir.
Uyarı:
Ana düşüncegenellikle paragrafın sonuç bölümünde olmakla birliktebazen metnin başında ya da tümüne yayılmış olabilir.

3. PARAGRAFIN BOYUTU

Paragrafın boyutu anlatılan tanıtılan bildirilen konunun yer zaman ve kişilerle ilgi derecesine göre belirlenir. Anlatıcının anlattığı yer ve objeyle ilişkisi paragrafın uzun veya kısa ol-masını belirler. İletişim biçimi; iletinin (mesajın) niteliği; alı-cının göndericinin durumu ve ileti kanalının durumu paragra-fın boyutunu etkiler. Tek cümleden oluşan paragraflar oldu-ğu gibi birden fazla cümleden oluşan paragraflar da vardır. Yalnız karışık konularla ilgili düşüncelerin bir paragrafta toplanması güçtür.


4. PARAGRAFTA ANLAM VE ANA DÜŞÜNCE

Bir metinde yazarın okuyucuya vermek istediği temel düşün-ceye ana düşünce denir. Başka bir söyleyişle ana düşünce paragrafta iletilmek istenen iletinin en kısa ve açık ifadesi-dir. Paragrafta ana düşünceyi destekleyen onu açıklayan di-ğer düşüncelere de yardımcı düşünce denir. Paragraftaki yardımcı düşünceler ana düşünce etrafında onu değişik yön-lerden destekleyen tamamlayan açıklayan ve onun doğrulu-ğunu yanlışlığını kanıtlayan cümle ve ifade kalıplarıdır. Pa-ragraftaki ana düşünce diğer paragraflardaki ana düşünce-lerle bağlanır. Bu bağlantılarla metnin bütünlüğü sağlanır. Paragrafta metnin tamamı dikkate alınarak ne kim nerede ne zaman nasıl ne kadar gibi soruların cevabı olacak şekilde iletiyi belirten düşüncelere yer verilir.

5. PARAGRAF ÇEŞİTLERİ

Belli başlı paragraf çeşitleri şunlardır:
a. Olay Paragrafı: Anlatılması açıklanması istenen bir olay ele alınır. Paragrafın yapısı olayın oluş sırasına göre kişi-me-kân ilişkisine ya da anlatıcının anlatılan veya nakledilen olayla ilişkisine göre değişir. Olay üzerinde yoğunlaşılır ve olayın en çok dikkat çekici yönleri ve heyecan verici yanları anlatı-lır. Olayın anlatımında anlatılmayan kısımlar sezdirilecek tarzda cümleler kullanılır.

b. Çözümleme Paragrafı: Bir düşüncenin incelenerek çö-zümlemesinin yapıldığı paragraflardır. Bu tür paragraflarda paragrafın konusu olan kişinin görünüşünden konuşmasından davranışlarından söz eden cümlelere yer verilir. Bir düşün-ceyi çözümleyen paragraflarda düşünceyi oluşturan destek-leyen geliştiren ögeler üzerinde durulur.

c. Düşünce (Fikir) Paragrafı: Herhangi bir konuda bilgi vermek bir düşünceyi kanıtlamak amacıyla yazılan öğretici metinlerde bulunur.

ç. Betimleme (Tasvir) Paragrafı: Bir olayı ya da bir varlığı canlandırmak amacıyla yazılan paragraflardır. Betimleme pa-ragrafında betimlenecek kişi yer ve görünüşün benzerlerin-den ayıran özellikleri üzerinde durulur. Betimleme paragra-fında betimlenecek varlığın niteliğine göre paragrafın dili değişir.

d. Açıklama Paragrafı: Herhangi bir konunun kavramın nesnenin kullanımını değerini açıklamak için yazılan parag-rafa açıklama paragrafı denir. Açıklama yapılırken basit olandan karmaşık olana doğru gidilir. Yerine göre açıklana-cak konunun herkesçe bilinen veya bilinmesi gereken yönü belirtilir. Açık anlaşılır bir dil kullanılır.

e. Tartışma Paragrafı : Bu tür paragraflardabir konu ya da olgu üzerine yerleşmiş kanılarıdüşünceleri değiştirme amacı vardır.Bu yüzden yazarokuyucuyla tartışıyormuş gibi bir üslup takınarak birbirine karşıt olarak verilen iki görüş-ten birini doğrulamaya veya benimsetmeye yönelik bir anla-tım yolu seçer.Bu iki karşıt görüş “amafakatancak” gibi bağlaçlarla birbirine bağlanarak bir karşıt görüş yazar ta-rafından okuyucuya sunulan önerme cümleleriyle çürütül-meye çalışılır.

f. Düşsel (Fantastik) Paragraf: Çağrışıma bağlı tamamen olağan ve olağan dışı hayal gücüne dayanılarak oluşturulan paragraflardır.

g. Mizahi Paragraf: Mizah (gülmece) yazılarında okuyucuyu gülmeye ve alaycı bir bakış açısıyla düşünmeye yönelten pa-ragraflardır.

Selam! Hala cevaptan emin değil misin?

Benzer cevaplar

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir