×

belediye hangi alanlarda kamu hizmeti verir

Bu soruyu Impast kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Bu yazımı okumaya başladığınız tarihlerde, belediye seçimleri sonuçlanmış, hangi parti ve siyasi eğilimin insanları olursa olsun, seçtiğimiz kişiler, belediye sınırları içinde yaşayan tüm halka, yani hepimize; görevleri, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenmiş hizmetleri sunmaya başlamış olacaklardır.
Kent yaşamı sosyal olmak zorundadır. Herkes kendi mahallesinde veya evinde kimse ile ilişki kurmadan yaşamak istiyor olsa bile, herkesi ilgilendiren, herkese sağlanması zorunlu hizmetler vardır. Bu hizmetleri kişiler, kendi imkânları ile sağlayamazlar. Ortak irade, ortak kararlar ve bu kararları yaşama geçirecek insan gücü ve ekonomik kaynak gerekir. Belediyeler bu irade ve ortak kararların yaşama geçmesi için vardır.

Tek tek, bireyler olarak; belediyelerden beklentilerimiz, yararlanma imkânlarımız, sorunlarımızı yetkililere ulaştırmamız, ulaştırdığımız sorunların giderilip giderilmediğini takip edebilmemiz; ülkenin genel yönetimini yürüten bakanlıklara ulaşmamızdan daha kolaydır. Esasen hangi sorunlarımızı devlete, hangilerini belediyelere taşımamız gerektiğine karar verebilmek için de öncelikle belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını bilmemiz gerekir.

 

Belediyelerin görev ve sorumlulukları

Belediyeler;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

Selam! Hala cevaptan emin değil misin?

Benzer cevaplar

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir

Ödevin hakkında ücretsiz bir soru sor!

Soru ekle