×

ÖDEVİNE ÜCRETSİZ YARDIM AL!

NEDEN EODEV'E KATILMALIYIM?

  • Derslerin hakkında sorular sor
  • Açıklayıcı çözümlerle daha iyi öğren
  • Benzer ödevlere göz at

Cevaplar

2012-10-30T16:06:43+00:00

Nasıl meselaa ? ...............

0 0 0
2012-10-30T16:11:51+00:00

 

MODEL OLU Ş TURMA VE B İ LG İ SAYAR DESTEKL İ  Ö Ğ RET İ M İ N AKADEM İ K BA Ş ARI ÜZER  İ NDEK  İ  ETK  İ LER  İ N İ N İ NCELENMES İ   M. Handan Güne ş * Dilek Çelikler **   ÖZET Bu   çal ı ş mada, model olu ş turma ve bilgisayar destekli ö ğ retimin ö ğ rencilerinakademik ba ş ar  ı s ı n ı nas ı l etkiledi ğ i incelenmi ş tir. Bu amaçla Ondokuz May ı sÜniversitesi, E ğ itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö ğ retmenli ğ i 2.s ı n ı f ö ğ rencilerinden132 ö ğ renci ile hücre bölünmesi konusunda çal ı ş ma yap ı lm ı ş t ı r. Çal ı ş mada,kontrol grubu, modelleme grubu ve bilgisayar destekli grup olarak üç grupolu ş turulmu ş ve hücre bölünmesi konusu üç farkl ı yöntemle anlat ı lm ı ş t ı r. Yap ı lanön test- son test ba ş ar  ı testleri sonucunda gruplar aras ı nda önemli farklar oldu ğ ugözlenmi ş tir. Geleneksel ö ğ retimin yap ı ld ı ğ ı kontrol grubu en ba ş ar  ı s ı z grupolarak belirlenmi ş ve en ba ş ar  ı l ı grup ise modelleme grubu olmu ş tur. Ö ğ rencilerinyard ı mc ı ö ğ retim araçlar  ı kullan ı ld ı ğ ı nda daha ba ş ar  ı l ı olduklar  ı ve özellikleyaparak daha iyi ö ğ rendikleri saptanm ı ş t ı r. Anahtar kelimeler: Hücre bölünmesi, modelleme, bilgisayar destekli ö ğ retim
0 0 0
Beyin
  • Beyin
  • Yardımcı
Cevaptan emin değil misin?
EODEVLE DAHA FAZLA ÖĞREN!
Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!
  • Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır
  • Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da
  • Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir