Soru

yaa lütfen bana diksiyon soruları buln ama test olsun yarın 2 tane yazılım var cevaplarıda olsun lütfen 10.sınıf olacak ama...

gönderen Haticeari

Daha fazla açıklamaya mı ihtiyacın var? Sor!

Bu soruyu Haticeari kullanıcısına sor...

Cevaplar

Cevaplar

2
196119611961 cevapladı

1. İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli

araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim

B) Diksiyon

C) Telefon

D) Dil

2. Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses,

şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne ad verilir?

A) Şive

B) Lehçe

C) Ağız

D) Dil

3. Latince anlamı “söz söylerken sözcüklerin seçilip, düzenlenerek düşünceleri kolaylıkla

anlatma tarzı” olan kelime aşağıdakilerden hangisidir.

A) Türkçe

B) Konuşma

C) Diksiyon

D) Boğumlama

4. Aşağıdakilerden hangisi Üslup çeşitlerinden biri değildir?

A) Alçak Üslup

B) Yüksek üslup

C) Sade Üslup

D) Karışık Üslup

5. Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilmektedir?

A) Şiddet

B) Yükseklik

C) Tını

D) Pes Ses

6. Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekillerinden biri değildir?

A) Göğüsten

B) Kaburga

C) Karından

D) Mideden

7. Gürültü niteliğinde olmayan sese ne ad verilir?

A) Müzik

B) Selen

C) Fonetik

D) Tını

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kusur değildir?

A) Kuvvetsizlik

B) Ses Titrekliği

C) Pes Ses

D) Tiz ve Keskin Ses

 

9. Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ne ad verilir?

A) Kuvvetlilik

B) Ton

C) Güç

D) Tiz Ses

10. Konuşurken ses perdelerinin değişmesine ne ad verilir?

A) Tonlama

B) Diksiyon

C) Selen

D) Büküm

 

 

11Ağzımızdan bir kerede çıkan ses topluluğuna ne ad verilir?

A) Harf

B) Hece

C) Kelime

D) Cümle

12. Ses aletinin hareketiyle bir çok hecenin farklarının belirtilmesine ne ad verilir?

A) Boğumlanma

B) Durak

C) Söyleniş

D) Ulama

13. Ses organları tarafından seslerin doğru yerden ve doğru zamanda çıkmasına ne denir?

A) Fonetik

B) Ulama

C) Boğumlanma

D) Sağdeyi

14. Aşağıdakilerden hangisi hareket etmeyen boğumlanma organlarından biri değildir?

A) Çene

B) Diş

C) Diş etleri

D) Damak

15. Söz akışına pürüzsüzlük ve tatlılık veren aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağdeyi

B) Söyleniş

C) Boğumlanma

D) Ulama

16. Sözcüklerin söyleniş özelliklerine dikkat ederek, sözcükleri söylerken seslerin değerini

veren, hecelelerin vurgusuna, uzunluğuna, kısalığına önem vererek seslendirmeye ne

ad verilir?

A) Diksiyon

B) Sağdeyi

C) Söyleniş

D) Ulama

 

17. Türkçede genellikle şiddet vurgusu hangi hecede olur?

A) İlk

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Son

18. Zarf ve bağlaçlarda şiddet vurgusu hangi hecede olur?

A) İlk

B) İkinci

C) Üçüncü

D) Son

19. Alınan bu karar , savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı?

Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A)"bu" sözcüğü atılarak

B)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak

C)"yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerek

D)"alınan" sözcüğü atılarak

 

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (3)
  • oy ver Seviye: 5, Oylar: 1

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...
70e cevapladı

.İnsanlarınduygu,düşünceveistekleriniifadeetmekiçinkullanabileceğienönemli araçaşağıdakilerdenhangisidir? A)İletişim B)Diksiyon C)Telefon D)Dil 2.Herhangibirdildenbilinentarihiseyiriçindeveyadahaöncedenayrılmışolupses, şekilvekelimeayrılıklarıgösterenkollaraneadverilir? A)Şive B)Lehçe C)Ağız D)Dil 3.Latinceanlamı“sözsöylerkensözcüklerinseçilip,düzenlenerekdüşüncelerikolaylıkla anlatmatarzı”olankelimeaşağıdakilerdenhangisidir. A)Türkçe B)Konuşma C)Diksiyon D)Boğumlama 4.AşağıdakilerdenhangisiÜslupçeşitlerindenbirideğildir? A)AlçakÜslup B)Yükseküslup C)SadeÜslup D)KarışıkÜslup 5.Kalınsesleriinceseslerdenayıranniteliğeneadverilmektedir? A)Şiddet B)Yükseklik C)Tını D)PesSes 6.Aşağıdakilerdenhangisisolukalmaşekillerindenbirideğildir? A)Göğüsten B)Kaburga C)Karından D)Mideden 7.Gürültüniteliğindeolmayansesene

adverilir? A)Müzik B)Selen C)Fonetik D)Tını 8.Aşağıdakilerdenhangisibirkusurdeğildir? A)Kuvvetsizlik B)SesTitrekliği C)PesSes D)TizveKeskinSes

 

en iyi seeçermsn

  • Yorumlar
  • Şikayetim var!
  • Teşekkürler (0)
  • oy ver

Yorumlar

Bu cevap için yorumunu buraya yaz...