Cevaplar

2012-11-01T16:08:01+02:00

Entalpi, maddenin yapısında depoladığı her türden enerjilerin toplamıdır. H ile simgelenir. Bir mol maddede depolanmış enerjiye o maddenin molar entalpisi denir.
Maddelerin kesin entalpilerinin hesaplanması çok zordur. Bu yüzden çoğu çalışmalarda entalpi değeri olarak, maddenin değiştirilebilen ısı potansiyelinin kapsadığı termal entalpileri kullanılır. Bu entalpi değeri maddenin sıfır derece Kelvin sıcaklıktan mevcut sıcaklığına yükseltilmesi için yüklenen ısılarla faz değiştirme ısılarının toplamına eşittir.
Kimyasal tepkimelerde, girenlerle ürünler arasındaki fark belirlenir. Ürünlerin entalpileri toplamı ile girenlerin entalpileri toplamı arasındaki farka, tepkimenin entalpi değişimi ya da tepkime entalpisi adı verilir ve ∆H ile simgelenir. ∆H değerleri - ve + olabilir bu tepkimenin ısıveren veya ısıalan olduğunu belirler. Termodinamikte ısı ve işin toplamına eşittir. Maddenin fiziksel haline, sıcaklık ve basınca, madde miktarına bağlı olarak değişebilir. Formülsel olarak: H = U + PE şeklinde ifade edilir. U maddenin iç enerjisi, PE ise maddenin toplam sahip olduğu potansiyel enerjiyi gösterir.
Her kimyasal tepkimede az ya da çok ısı alınır ya da verilir. Sabit basınç altında, kimyasal bir tepkimede açığa çıkan ya da alınan ısıya tepkime entalpisi denir. sabit hacimde fiziksel değişim ikiye ayrılır endoterm ve ekzoterm. ekzoterm ısı veren tepkimeler endoterm ısı alan tepkimelerdir.

Entalpi; a. Madde miktarına b. Maddenin fiziksel haline c. Basınca bağlıdır. ∆H : (+) işaretli ise ya da ∆H > 0 ise olay endotermiktir. ∆H : (-) işaretli ise ya da ∆H < 0 ise olay egzotermiktir.0
2012-11-01T16:37:36+02:00

ENTALPİ (∆H)
Herhangi bir madde bir kimyasal reaksiyonda dışarıya enerji vererek başka bir maddeye dönüşüyorsa, açığa çıkan enerji önceden başlangıçtaki maddede depo edilmiş halde bulunmalıdır.
İç enerji değişimine entalpi adı verilir. Her maddenin kendi içinde bulundurduğu bir iç enerjisi vardır.
∆H ile gösterilir.
Bir maddenin katı, sıvı, gaz hallerinde entalpi değerleri farklıdır.
Entalpi;
a. Madde miktarına
b. Maddenin fiziksel haline
c. Basınca bağlıdır.
∆H : (+) işaretli ise ya da ∆H > 0 ise olay endotermiktir.
∆H : (-) işaretli ise ya da ∆H
OLUŞUM ENTALPİSİ (ISISI)
Elementlerin ve tabiatta bulunan halleri ile tek cins atomdan oluşmuş moleküllerin (Na, Fe, H2, O2…) entalpileri sıfır kabul edilmiştir.
Elementlerin bir araya gelerek 1 mol bileşik oluştururken kullanılan ısıya ya da açığa çıkan ısıya oluşum entalpisi denir.
C + O2 –> CO2 ∆H = -94 k.kal
C ve O2′nin entalpisi sıfır olduğundan CO2′nin oluşum entalpisi -94 k.kal/mol’dür.
2Fe + 3/2 O2 –> Fe2O3 + 190 k.kal
denklemine göre Fe ve O2′nin entalpileri sıfır olduğundan Fe2O3′ün oluşum entalpisi –190 k.kal/mol’ dür denilir.
REAKSİYON ENTALPİSİ
∆H=∆Hürünler- ∆Hgirenler
Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından, girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak reaksiyonun ∆H’ı hesaplanır.

0