felsefenin bilgiye bakış açısı nasıldır ? açıklayınız.

Bu soruyu Okby42 kullanıcısına sor...

Cevaplar çık

Bilim ve Felsefenin varlığa bakış açıları
Metafizik Bilim ve Felsefe Açısından Varlık

Bilim ve Felsefenin varlığa bakış açıları şu noktalardan farklılaşır: Bilime göre varlık tartışmasız vardır.Bilim varlığın var olduğunu ön kabul olarak benimser ve var kabul ettiği varlıkla ilgili neden-sonuç ilişkileri kurar. Felsefe varlığın var olup olmadığını da tartışır. Nedenlerin nedenlerini de araştırır. Bilimler konularına göre varlığı parçalara ayırarak ,kendilerine özgü yöntemlerle inceler. Felsefe, varlığı bütün halinde görür ve bütün halinde incelemeye çalışır.Bunun içinse gerekirse tüm bilimlerin sonuçlarını kullanarak genel kuramsal açıklamalar yapar.  

21. yüzyıla doğru dünyada ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda birçok değişimin yaşandığı görülmektedir. Bu değişimlerin en önemlisi bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmelerdir.

Geçmişte sanayi devriminin etkisiyle ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda yaşanan değişimler bugün “bilgi devrimi” olarak da ifade edilebilen bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ile yaşanmaktadır. Bilgi teknolojilerinin değişimi ekonomik alanda tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri ve alt sektörlerinin tümünü, sosyal alanda eğitimi, sağlık hizmetlerini, iletişim ve ulaşım altyapısı olmak üzere insanın verimliliğini ve refah düzeyini etkileyen tüm sosyal yatırımları ve toplumların kültür düzeyini etkisi altına almaktadır.

Bilgi teknolojilerinin gelişimini sağlayan temel unsur, insan sermayesidir. Gelişmiş ülkeler kalkınmalarının başlangıcında ve devamında insan faktörüne verdikleri önem ve önceliğin yanısıra insana yatırım politikalarının sürekliliği sayesinde de bugünkü ileri teknolojik gelişme düzeyine ulaşmışlardır.

Sanayi toplumu sonrası yeni şekillenmekte olan ve tüm dünya ekonomilerini etkisi altına alan gelişme aşaması “bilgi toplumu”dur.

Bu aşamanın gerisinde kalan ülkelerin gerek ulusal alanda ve gerekse uluslararası alanda gelişme şansı çok azdır. Bu nedenle, tüm dünya ekonomilerinin bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri yakından izlemeleri ve söz konusu teknolojilerin üretimi yönünde çaba göstermeleri gerekmektedir.

Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde toplumlar; ilkel toplumdan tarım toplumuna, tarım toplumundan sanayi toplumuna, günümüzde ise sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş şeklinde farklı gelişme aşamaları geçirmişlerdir. İnsanlık tarihinde iz bırakan bu aşamalardan birincisi, insanları ilkel yaşamdan toprağa ve yerleşik düzene bağlayan tarım toplumuna geçiş, ikincisi tarım toplumundan kitlesel üretimin, tüketimin ve eğitimin önemli olduğu sanayi toplumuna geçiş, üçüncüsü ise kitlesel refahın, bilginin ve nitelikli insan sermayesinin önem kazandığı bilgi toplumuna geçiştir.

Bilgi toplumundaki gelişmeler, kısa sürede üretim ve verimliliğin artmasına yol açarak, yeni teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri de teşvik etmiştir. Bilgi toplumundaki tüm bu gelişmeler diğer dünya ülkelerini de kısa zamanda etkisi altına almış ve uluslararası alanda ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel entegrasyonu, yani “globalleşme”yi beraberinde getirmiştir.

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişimiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumu

Merhaba! Hala cevaptan emin değilsen…

Sonraki cevabı gör

Ödevlerde
ücretsiz yardım!

Ödevlerinde zorlanıyor musun?
Ücretsiz yardım iste!

Soruların %80'i 10 dakika içerisinde yanıt alır

Sadece cevaplar vermeyiz,aynı zamanda açıklarız da

Kalite uzmanlarımız tarafından denetlenir