Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-14T17:34:00+02:00

a. Kabataş Devri (Paleolitik Çağ): insanların doğaya tamamen bağlı olduğu bir dönem olup insanlık tarihinde en uzun devreyi kapsar.

b. Yontma Taş Devri(Mezolitik Çağ): insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinirler. Bunun sonucunda göçebelik egemendir. Havaların soğuması ile mağaralara sığınırlar. Mağara resimleri insanlığın ilk sanat eserleri arasında sayılır. Kadın-erkek arasındaki işbölümü sosyal örgütlenme olan Klan'ın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca ateş de bu dönemde bulunmuştur.

c. Cilalı Taş (Yeni Taş) Devri Neolitik Çağ): 

İnsanoğlunun toprağı işleyerek tarıma açması büyük bir devrimdir. Böylece günümüz yaşantısının da temelleri atılır. Tarımsal faaliyet göçebelikten yerleşikliğe geçişe yolaçar. Ayrıca hayvanlar da evcilleştirilir. ilk köyler kurulur. Çanak çömlek yani seramiksanatı da başlar. bn söledim sen sorularını buradan yaz

4 3 4
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-14T17:52:13+02:00

1. Bir yerleşim yerinde yapılan araştırmada, bütün tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı anlaşılmıştır. Buna göre bu yerleşim merkezinde Cilalı Taş (Yeni Taş) devrinden sonra, aşağıdaki dönemlerin hangisine ait kalıntıların bulunması gerekir ?
a) Eski taş devri
b) Orta taş devri
c) Bakır devri
d) Tunç devri
3. SORU
2. Urartuların mezarlarını oda ve ev biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koymaları aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir ?
a. Ticarette değiş-tokuş usulünü uyguladıkları
b. Birden fazla tanrıya inandıkları
c. Ölümden sonraki hayata inandıkları
d. Mimarlıkta geliştikleri
4. SORU
3. Orta Asya’da kurulan Türk devletleri kısa zamanda yıkılmışlardır. Orta Asya’daki Türk devletlerinin kısa zamanda yıkılmasına neden olan siyasi durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir ?
a. Hakanların gereksiz olması
b. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
c. Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi
d. Savaşların uzun ve zorlu geçmesi
5. SORU
4. İslamiyet öncesi Türk devletleri Orta Asya’da kurulmuşlardır. Daha sonra çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’dan yapılan göçlerin sebeplerinden değildir ?
a) Kuraklığın yaşanması
b) Şiddetli kışların yaşanması
c) Aşırı nüfus artışı ve ekonomik sıkıntılar
d) Savaşcı özelliklerini kaybetmeleri
6. SORU
5. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun fethini ve Türkleşmesini sağlamak amacı ile kurulmuş ilk Türk beyliklerinden değildir ?
a. Danişmentliler
b. Aydın oğulları
c. Mengücekler
d. Saltuklular
7. SORU
6. Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisiyle İslam devletinin devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir ?
a. Hendek savaşının kazanılmasıyla
b. Yahudilerin Medine’den çıkarılmasıyla
c. Medine’de İslam devletinin kurulmasıyla
d. Mekke’nin Müslümanların eline geçmesiyle
8. SORU
7. “Vezirlik” sistemi hangi devlet zamanında ortaya çıkmıştır ?
a. Emeviler
b. Abbasiler
c. Endülüs Emevi
d. Beni Ahmer D.
9. SORU
8. Beytü’l Mal Hicri Takvim İkta Sistemi Ordugah Şehri Yukarıda verilenler hangi halife zamanında ortaya çıkmıştır.
a) Hz Ali
b) HZ Ömer
c) HZ Osman
d) Hz Ebubekir
10. SORU
9. Otluk Beli savaşı hangi devletler arasında olmuştur ?
a. Akkoyunlular – Osmanlı
b. Karakoyunlular – Anadolu Selçuklu
c. Büyük Selçuklu– Anadolu Selçuklu
d. Akkoyunlular - Büyük Selçuklu
11. SORU
10. Çanakkale ve Balıkesir dolaylarında kurulan yükselme dönemi sultanları arasında yer almaz ?
a) Hamitoğulları
b) Karesioğulları
c) Ramazanoğulları
d) Karamanoğulları
12. SORU
11. Aşağıdakilerden hangisi Selçukluların yükselme dönemi sultanları arasında yer almaz ?
a) Aleddin Keykubad
b) İzzettin KAykavus
c) 1. Gıyaseddin Keyhüsrev
d) 1. Kılıç Arslan
13. SORU
12. “Hammurabi Kanunları” İlkçağ uygarlıklarında hangisi zamanında yapılmıştır.
a. Sümerler
b. Asurlular
c. Babiller
d. İyonyalılar
14. SORU
13. İstanbul’u hangi devlet kuşatmıştır?
a. Avarlar
b. Emeviler
c. Hazarlar
d. Uygurlar
15. SORU
14. İlk matbaa İlk yerleşik hayat İlk mimari yapı Yukarıda verilenler Orta Asya Türk Devletlerinin hangisi zamanında gerçekleşmiştir ?
a) Göktürkler
b) Uygurlar
c) Hunlar
d) Avarlar
16. SORU
15. “Museviliği” benimseyen Türk Devleti hangisidir ?
a. Hazarlar
b. Macarlar
c. Bulgarlar
d. Peçenekler
17. SORU
16. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk Devleti değildir ?
a. Karahanlılar
b. Abbasiler
c. Timurlular
d. Safeviler
18. SORU
17. Aşağıdaki devletlerden hangisi bir Moğol devleti değildir ?
a. İlhanlılar
b. Altın Ordu devleti
c. Çağatay Hanlığı
d. Safeviler
19. SORU
18. Karahanlılar zamanında kabul edilen İslamiyet hangi hükümdar zamanında kabul edilmiştir ?
a. Satuk Buğra Han
b. Bilge Kul Kadir Han
c. Yusuf Kadir Han
d. Alp Tekin
20. SORU
19. Yusuf Has Hacip, aşağıdaki eserlerden hangisini hazırlamıştır?
a. Kutadgu Bilig
b. Divan-ı Lügatı Türk
c. Divanı-ı Hikmet
d. Kanun
21. SORU
20. Aşağıdakilerden hangisi Atabeylik değildir ?
a. Salgulular
b. Bariler
c. İhsidler
d. ZengileCEVAPLAR 1 C 2 C 3 B 4 D 5 B 6 C 7 B 8 B 9 A 10 B 11 D 12 C 13 C 14 B 15 A 16 B 17 D 18 A 19 A 20 C
------------------------------

5 5 5