Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-14T17:54:42+02:00

İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859


» İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat


» Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu


» İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859


» İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik


» İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül


» İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası


» İlk resmi Türkçe gazete: Takvim –i Vakayi


» İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis


» İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri


» İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi


» İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra


» İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi


» İlk makaleyi yazan: Şinasi


» Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi


» Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal


» Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren


» İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi


» İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname


» İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai


» İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais


» İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat


» İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye


» İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap


» İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet


» İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim


» İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig


» İlk siyasetname: Kutadgu Bilig


» İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya


» Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul


» Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot


» İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi


» İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati


» Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig


» İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis


» İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi


» Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü


» Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre


» Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret


» Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki


» İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra


» Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim


» Şarkıyı icat eden: Nedim


» İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam


» İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk


» İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki


» İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık


» İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig


» Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri


» Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem


» Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul


» Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin


» Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem


» İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı


» İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi


» Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi


» İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı


» Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal


» Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner


» İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım


» Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa


» Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı


» Dünyanın halen yaşayan ,en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı


» Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi


» Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek


» Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas


» Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos


» İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa


» İlk divan şairi: Hoca Dehhani


» Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay


» En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu


» İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin


» Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler

 
1 5 1
2012-11-14T17:54:56+02:00

Mezopotamya Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alır. bugünkü Irak, Doğu Suriye, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve İran arasında paylaşılan bölgededir. Mezopotamya’nın Yunanca bir kelimedir ve “iki ırmak arasındaki ülke” anlamına gelir.

Önemi iki nehrin arasındaki bu toprakların çok verimli olması ve bununda uygurliklarin gelismesine imkan vermesindendir. Eskiçağ uygarlıklarının en gelişmiş medeniyetlerinin yer aldığı Mezopotamya, Ortadoğu’nun merkezinde yer alması nedeniyle her zaman çeşitli halklar tarafından göç aldı. 

Bütün halkların karışması ile zengin bir uygarlığa beşiklik eden Mezopotamya’da birçok imparatorluk yer aldı.

Sümerlerden Akadlara, Babillerden Asurlulara kadar pek çok imparatorluğun egemen olduğu bu topraklardaki uygarlığa en büyük katkıyı Sümerliler yaptı.

 

0