Cevaplar

2012-09-27T19:12:55+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

insanlar yalan yanlış haberleri izlemek zorunda kalır ve yanlış bilgiler öğrenirdi

 

2 5 2
2012-09-27T19:17:37+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

    Haberleşme, insanlık tarihi kadar eski bir ihtiyaçtır. Basın–yayın organları da günümüz haberleşmesinde vazgeçilmez unsurlardır. “Kontrolsüz
güç, ‘güç’ değildir.” esası gereği, 4. güç olarak kabul edilen medyanın da,
her güç gibi mutlak olmayacağı, sınırlarının olması gerektiği tartışmasızdır.
Basın/Yayın Hürriyeti, Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Kişilik Hakları,
Anayasa, kanunlar, uluslararası hukuk normları ile düzenlenip, koruma altına alınmıştır. “Kişinin toplum içindeki saygınlığı ve kişiliğini serbestçe
geliştirmesini sağlayan öğelerin tümü üzerindeki hakları” olarak tanımlanabilen “şahsiyet hakkı” ile demokratik bir toplumda olmazsa olmazlardan
olan haber verme görevi/bilgi edinme hakkı, zaman zaman çatışabilmektedir. Zira kişilik hakları ile ilgili bilgiler, haber değeri taşıdığında kitle ileti-
şim araçlarıyla kamuoyuna duyurulduğunda kişilik haklarının ihlali söz konusu olabilmektedir. Fakat haber, kişilik hakları ile ilgili olduğundan yayınlanması engellendiğinde de haber verme görevi yerine getirilmemiş ve halkın bilgilenmesi engellenmiş olacaktır. Đşte bu çatışmada demokratik bir
dengeyi sağlayacak bazı kurum ve hukuki düzenlemeler bulunmaktadır ki,
bunlardan biri de tekzip hakkıdır.
2
Anayasal güvence altında olan (madde
32) tekzip hakkı, kitle haberleşme hukukuna özgü bir haktır.
Medya (Basın/Yayın) organları, haber verme ve eleştirme haklarını
kullanarak edindikleri bilgileri açıklama ve kamuoyu oluşturma hakkını
kullanırken; kişi ve kuruluşlar hakkında hakikat dışı bilgiler vererek, olumsuz kanaatlerin doğmasına ve bu kişilerin zararına yol açabilir. Bu tür durumlarda medya gibi etkin ve güçlü bir araçtan yoksun bulunan kişiler ile
basın/yayın kurumları arasında adil bir denge kurmak gerekir. Đşte tekzip
hakkı, böyle bir dengenin/eşitliğin gerçekleşmesine hizmet etmektedir. Böylece kişi, hakkındaki haber yayınlanır yayınlanmaz aynı basın/yayın organında tekzip hakkını kullanarak derhal etki gösteren bir tamir imkânına
kavuşmaktadır.1 5 1