Cevaplar

2012-11-15T15:56:56+02:00

KURULUŞ DÖNEMİ

 

Büyük Selçuklu imparatorluğu döneminde başlayan Oğuz boylarının Anadolu'yu yul1 olarak benimseyerek yerleşmesi, Anadolu Selçukluları zamanında daha da güçlenerek sürmüştür. Anadolu'ya yerleşen birçok Oğuz boyundan biri olan Kayı Boyu kısa zamanda uygun coğrafi konumu, çöküntü içindeki Bizans'a karşı başarıları ve yetenekli yönetici kadrosuyla bölgedeki otorite boşluğunu doldurmuştur. Genişledikçe örgütsel yapısını da geliştirmiştir. Osmanlı ilerleyişine tepki olarak önce Balkan daha sonra Avrupa'nın tüm devletlerinden oluşturulan Haçlı ordularına karşı başarılı sonuçlar alınmıştır.

 

Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti'ni sarsan, bir süre bunalıma yol açan en olumsuz olay Ankara Savaşı'dır. Devleti içinde bulunduğu bu zor durumdan çıkaran Çelebi Mehmet ve II.Murat, Osmanlı Devleti'ne yeniden eski gücünü kazandırmışlar, Balkanlar ve Anadolu'da üstünlük kurup, Bizans'ı baskı altına almışlardır.

 

Osmanlı tarihinin, bizim öğretim sistemimizde kullanılan bölümlenmesi aşağıdaki gibidir: Burada esas alınan etken toprak kazanımı ve kurumlaşmadır. Kuruluş Döneminde hem kurumlaşma sağlanmış, hem de toprak kazanımı sağlanmıştır. Yükseliş Döneminde toprak kazanımı devam etmiş, Duraklama Döneminde belirgin bir toprak kazanımı olmamış, Gerileme ve Dağılma Dönemlerinde ise Osmanlı Devleti sürekli bir toprak kaybına uğramıştır.

 

Kuruluş Dönemi : 1299-1453

Yükselme Dönemi : 1453-1579

Duraklama Dönemi : 1579-1699

Gerileme Dönemi : 1699-1839

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri ( Dağılma Dönemi) : 1839-1918

 

0
2012-11-15T16:15:45+02:00

. Murat, Anadolu'da denetimini sağlamlaştırdıktan sonra, Balkanlarda yeniden siyaset izlemeye başladı. Birkaç önemli yenilgi nedeniyle Balkan devletlerine taviz verdi,

 

Edirne -Segedin Antlaşması (1444)

 II. Murat, başarısızlıkları nedeniyle Macar Kralı ile bu antlaşmayı imzaladı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Balkanlardaki bazı çıkarlarını kaybetmiş, on yıllığına barış yapmıştır.

Bu antlaşma II. Muradı olumsuz etkilemiş, bu nedenle tahtı oğlu II. Mehmet'e bırakmıştır. Bunu öğrenen Macarlar tekrar saldırmış, antlaşmayı bozmuşlardır.                

Anadolu’da: Candaroğulları, İsfendiyar oğulları, Karamanoğulları Osmanlıya bağladı. Menteşeoğullarının siyasi varlığı sona erdirildi. Germiyanoğulları veraset yolu ile Osmanlıya geçti.

                  Balkanlar’da: Sırbistan vergiye bağlandı. Selanik, Makedonya, Teselya ve Yanya alındı. Eflak tekrar Osmanlıya bağlandı.

                  Vergisini ödemeyen Sırbistan üzerine sefer yapıldı. Osmanlı ordusu Morova’da Haçlılara yenilince Segedin Antlaşması yapıldı. 1444 Tuna nehri sınır olarak kabul edildi. Sırbistan bağımsızlığını kazandı. Eflak Osmanlı himayesinde olacak ve vergi ödeyecekti. 10 yıl savaş olmayacaktı.

                     

                    Varna savaşı 1444:Osmanlı x  Haçlılar. Tekrar tahta çıkan II. Murat, yeni Haçlı saldırısına karşı Varna Savaşı'nı kazanmış, Edirne Segedin Antlaşması ve buna neden olan bütün olumsuzlukların izleri silinmiştir

Balkan hakimiyeti sağlamlaştırıldı.

0