Cevaplar

2012-11-16T09:09:17+02:00

Cumartesi günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar töreninden önce, yine odaya bağlı Kadın Girişim Kurulu’nun toplantısı yapıldı.
TOBB Kadın Girişim Kurulu Başkanı Aynur Bektaş’ın katılımıyla yapılan toplantıda, Bektaş’ın tespit ve önerileri önemliydi.
Türkiye’de kadının iş gücünde yeteri kadar etkin olmamasının ve gittikçe silikleşmesinin nedenlerinden biri de kadının, eş veya aile büyüklerinden izin alamaması.
Aynı zamanda eğitim düzeyinin düşük olması, mesleksiz olunması, ücretlerinin düşük olması, yaşlı ve engelli bakımı ve 2002 deki medeni kanunla, böyle bir gerek olmamasına rağmen, almak zorunda olduğu izin konusu.
Kaldı ki dünyadaki sürdürülebilir kalkınmada önemli bir işgücü olan kadının, ülkemizdeki işgücüne katılım oranı da gün geçtikçe düşüyor.
Ve kente göre kırsal alanda daha çok kadın işgücüne katılıyor.
Örneğin her 100 kadından 84 ü kırsal kesimde ve bunların yüzde 77 si hiçbir ücret almadan aile işçisi olarak çalışıyor. İstihdama katılan kadınların yüzde 41,7 si tarım sektöründe, yüzde 14,6 sı sanayide, yüzde 43,7 si hizmet sektöründe çalışıyor.
Ve ülkemizde işsizlik oranını kadınlar belirliyor Avrupa’nın tersine.

0
2012-11-16T09:47:05+02:00

KURULUŞ:

    Madde 1 - Kamu Kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve merkezi Ankara’da olmak üzere Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur.

    Milli Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi ile de ifade olunur.

    Kurumun gelir ve giderle ilgili bütün işlemleri muhasebei umumiye, artırma, eksiltme ve ihale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve denetimine tabi değildir.

    MPM, 12/05/1964 tarihli ve 468 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenir.

0