Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-16T15:34:17+02:00

ben bu akşam çöziyim ödev ztn yarın sana mesaj atarsan cevapları sölerim

1 5 1
2012-11-16T15:36:13+02:00

Etkinlik Çalışması: Dünyada beklenen ortalama yaşam süresinin dağılışı haritası incelenerek,
           1- Ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz,
       Avusturalya, Yeni Zelanda,
        Kuzey Amerika ( Kanada, ABD) Meksika,        Güney Amerika’da Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Kolombiya, Ekvator, Kostarika, Venezuela, Panama, Fransız Guyana’sı. 
           Neden:  Bu ülkelerde sağlık şarlarının ve beslenme şartlarının çok iyi durumda bulunması, ölüm oranlarının düşük olması en önemli etkendir.
       Avrupa’da: Kuzey Avrupa ülkeleri ( Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka) Batı Avrupa’da İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, İsviçre, Güneyde İtalya, Yunanistan,
      Asya’da Çin, Japonya, Güney Kore, Malezya, Filipinler
      
      2- Ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu kıta ve ülkeleri bulunuz,
  Afrika Kıtası, ( Kuzey Afrika Dışında tamamı), Asya’da Hindistan, Yemen, Irak, Kazakistan, Papua Yeni Gine, Nepal, Bangladeş, Kamboçya, Laos,  Vietnam
       Neden:  Bu ülkelerde sağlık ve beslenme şartlarının iyi olmaması, önemli bir kısmının açlık çekmesi, salgın hastalıklara maruz kalmaları ve bir kısmı da sürekli savaşların içinde olması. 

    3- Ülkemizin ortalama ömür yönünden durumu ve diğer ülkeler arasındaki yeri nedir.
       Ülkemiz 65- 69 yıl olan ortalama ömür grubuna girmektedir. Ülkemiz hayat seviyesi çok iyi olan ülkelere göre az olmakla beraber, gelişmemiş ülkelerden daha iyi durumdadır.
      DİE verilerine göre 2004 yılı itibari ile Erkeklerde 68,8yıl, kadınlarda 73,6, toplam ortalamada 71,1yıl olarak tahmin edilmektedir.   
          Etkinlik Çalışması: 
1-Bir ülkenin kalkınmasında nüfus nasıl bir etkiye sahiptir?
               Nüfus artışı ekonomiye yaptığı olumlu katkılar: 1.Mal ve hizmetlere talep artar.     2.Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar, 3.İşçi ücretleri düşer, 4. Vergi gelirleri artar.  5.Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır, 6.Askeri savunmada önemlidir  
             Nüfus artış hızı düşük olursa ne gibi sonuçlara yol açar:
 1- Nüfus sayısı azalır.2- Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir.3- İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar. 4- Ülkenin geleceği tehlikeye girer.              
          Nüfusun fazla olması:1.İşsizlik sorununu oluşmasına, 2.milli gelirden alınan payın azalması, 3-Ülke kalkınma hızının düşmesine, 4- nüfus hareketlerinin (Göç hareketleri)artmasına,5.Konut yetersizliği ve gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunlarının oluşmasına, 6-çevre sorunlarının artmasına, 7-Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar vb sorunları oluşturur. 
           
         2-Doğal kaynakların kullanımı ile nüfus arasında nasıl bir ilişki vardır?
Eğer ülke nüfusu çok fazla ise Doğal kaynakların aşırı kullanılması ve bu kaynakların tez tükenmesine yol açar. Artan nüfusu beslemek için toprağın aşırı kullanılması toprak erozyonunu hızlandırır.
          Eğer bir ülkenin nüfusu az doğal kaynakları zengin ise bu kaynaklar işlenemez ve ülke kalkınamaz. Nüfusun ülkenin kaynaklarını etkin ve savurmadan işleyebilmesi için de iyi eğitilmiş olması gerekir.
        3- Savaşların ülke nüfusları ve cinsiyetlere dağılımında etkisi nedir?
       Savaşlarda genel olarak erkek nüfusun cepheler gitmesi ve buralarda kayıplar vermesinden dolayı nüfusun içinde payı düşer ve savaş yıllarında ve kadın nüfusun fazla olduğu görülür. Ayrıca savaş yıllarında evlenmeler ve doğumlar azalır. Bu yüzden genel nüfus artışı ve doğurganlık oranları düşer. Savaşlarda özellikle yıkım çok olmakta ölü oranları artarak nüfus azalmasına da neden olmaktadır 


SORU-1-Türklerin Orta Asya’dan göç nedenleri nelerdir.

 

Kitabınızda sayfa 82 de 2. paragrafta sebepler belirtilmiştir.

 

SORU-2-Sanayi devrimi ve savaşların göçe etkilerini söyleyiniz.

 

Sanayi devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkanları göç hareketlerinin hızlanmasında en önemli etkenlerden biridir.Savaşlardan bunalan insanlar göç hareketlerini hızlandırmıştır.

 

SORU-3-Köyden kente göçün nedenleri nelerdir.

 

1.      Hızlı nüfus artışı,

2.      Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması,

3.      Tarımda makineleşme ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.).

4.      Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği,

5.      Kan davaları ve terör.

6.      İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri.

7.      Sağlık hizmetlerinin yetersizliği (en az etkili).

8.      İş imkanlarının sınırlı olması.

9.      Kentlerde sanayinin gelişmiş olması.

 

SORU-4-Göç veren bölgede ne gibi sorunlar ortaya çıkar.

1.      Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

2.      Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

3.      Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

4.      Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 

1.      Göç vermesidir.

2.      Mübadele göçü

3.      Doğal afet göçü

4.      Beyin göçü

5.      Erkek nüfus

6.      Azalma

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

 

1-Y    2-Y    3-D ancak ülke imkanları ve gelişmişlik,bilimsel çalışmalara verilen önemde önemlidir.

 

 

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

 

 

1-Alt yapı sorunu yaşanır D

2-Erozyon B

3-İşçi ihtiyacı C

4-Ülke eğitim görmüş insanını kaybeder.D

5-Avrupa’dan Amerika’ya Göç E

6-Çarpık kentleşme görülmez D

7-Madencilik D

8-Ürün çeşidinin fazlalığı

9-Köyden kente göç B


1 1 1