Cevaplar

2012-09-27T20:31:04+03:00

KAPADOKYA KRONOLOJİSİ M.Ö. 3000-1750 Asur Ticaret Kolonileri ve Hititler Dönemi M.Ö. 1750-1400 Hitit Krallık Dönemi M.Ö. 1400-1200 Hitit İmparatorluk Dönemi M.Ö. 1200-1100 Ege ve Kuzey Kavimlerinin Kapadokya'ya Gelişi M.Ö. 1100-950 Frigyalılar M.Ö. 800 Hitit Tabal Krallığı'nm Bölgede Tekrar Canlanışı M.Ö. 950-585 Kimmer-İskit Akınları ve Lidyalılar'ın Egemenliği M.Ö. 585-334 Pers Egemenliği M.Ö. 334-335 Makedonya Komutanlığı (3 Ay) 334-M.S.17 Kapadokya Krallığı Dönemi 17-395 Roma İmparatorluğu Dönemi 395 Doğu Roma (Bizans) Devleti 1072 Türk Boylarının Yerleşmeye Başlaması 1086-1175 Danişmendliler Dönemi 1175 Anadolu Selçukluları Dönemi 1243 Moğol Hakimiyeti 1318 Anadolu Selçuklu Devleti'nin Son Bulması 1318 İlhanlı Valisi Timurtaş'ın ve Eratna Bey'in Yönetimi 1340 Bağımsız Eratna Beyliği 1365 Karamanoğulları Beyliği 1381 Kadı Burhanettin Yönetimi 1398 Karamanoğulları'nın Bölgeyi Geri Alması 1398-1402 Osmanlı Egemenliği 1402 Timur'un Bölgeyi Karamanoğulları'na Geri Vermesi 1436 Sultan II. Murat'ın Nevşehir ve Kayseri'yi Karamanoğlulan'ndan geri alması 1466 Kapadokya'nın Kesin Olarak Osmanlı Topraklarına Katılması 1867 Nevşehir Livasının Kazaya Dönüştürülerek Niğde'ye Bağlanması 1902 Nevşehir'in Ankara Sancağına Bağlanması 1954

Nevşehir'in İl Olması

1 1 1
2012-09-27T21:00:14+03:00

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim 
sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını 
açıklayan bilimdir. Kısaca coğrafya doğal ortamlar ile insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bilimdir. 
Coğrafya biliminin üç ilkesi vardır. Araştırmalarını bu ilkelere göre yapar ve ortaya çıkan sonuçları sentez 
halinde ifade eder. Bu prensipler sırasıyla; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedenselliktir. 
İnsan ile doğa arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için doğal sistemlerin ve beşeri sistemlerin(insanlarla ilgili) 
bölgesel ve küresel ölçüde incelenmesi gerekmektedir. 
DOĞAL SİSTEMLER 
Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri 
gelir. Yer şekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak 
ta ifade edilir. 
Hidrosfer(Su Küre): Çevremizde akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında da su bulunmaktadır. 
Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.
Atmosfer(Hava Küre): Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların 
yaşayabilmeleri için ilk koşuldur. 
Biyosfer(Canlılar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı 
unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar. 
FİZİKİ COĞRAFYA: 
Doğal ortamın unsurları ile doğal ortamda meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki 
coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır: 
Jeomorfoloji (Yer şekilleri Bilimi): Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle 
ilişkilerini araştıran fiziki coğrafya dalıdır. 
Hidrografya(Sular Coğrafyası): Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını konu alan fiziki coğrafya dalıdır. 
Klimatoloji (İklim Bilimi): Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını 
araştıran fiziki coğrafya dalıdır. 
Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası):Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan topluluklarını, bunların özelliklerini, diğer 
coğrafi faktörlerle ilişkilerini ve yeryüzündeki dağılışını inceleyen fiziki coğrafya dalıdır 
NİÇİN COĞRAFYA ÖĞRENİYORUZ? 
Coğrafya, çevremizi insanları ve yeryüzünü daha iyi tanımamıza, yaşadığımız ortamla ilgili problemleri 
anlamamıza yardımcı olan ve insan etkinlikleri açısından yeryüzünü inceleyen bir bilimdir. Coğrafya bilimi insanı içinde 
bulunduğu doğal çevre ve insanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir. 
Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç 
kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda; 
*Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,
*İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek, 
1 DOĞAL SİSTEMLER 

*Geleceği düşünerek çevreyi korumak, 
*Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin "vatan bilincinin" kazanılmasındaki önemini özümsemek 
*Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak, 
*Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî 
açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak 
*Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak, 
*Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler 
yetiştirmek 
*Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak 
*Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye'nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir 
birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğrenmek zorundayız. 
COĞRAFYANIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ 
Coğrafya doğal ortamı, doğal ortam ile insan arasındaki etkileşimleri incelerken birçok bilimden de faydalanır. Şimdi 
bunlardan bazılarını görelim 
Fizik: Yerçekimi, merkezkaç kuvveti, hareket, güç, enerji gibi konularda, 
Kimya: Su, çözünme, çökelme, karstik şekillerin oluşumu gibi konularda, 
Biyoloji: Bitkilerin yaş halkalarından iklim şartlarına ulaşma, hayvan ve bitki dağılışı gibi konularda, 
Matematik: Dünya'nın şekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi 
konularda, 
Tarih: Geçmiş dönemlere ait coğrafi olayların ortaya çıkarılmasında, 
Astronomi: Dünya'nın geçmişi, güneş sistemi, ay, güneş tutulması, ay tutulması gibi konularda, 
Jeoloji: Yerkabuğunun yapısı ve oluşumu gibi konularda, 
Meteoroloji: Atmosfer olaylarının incelenmesinde, iklim şartlarını oluşturan verilerin toplanmasında, 
Türkçe, Edebiyat: Doğaya ait betimleme, şiir gibi konularda 
Ekonomi: Geçim kaynaklarının belirlenmesi, malların üretilmesi, dağıtılması, pazarlanması turizm gibi konularda, 
İstatistik: ülkeye ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilip rakamlarla ifade edilmesi gibi konularda, 
Sosyoloji: Toplum hayatında meydana gelen değişimler, yerleşmeler gibi konularda, coğrafyayla bağlantılıdırlar. 
Ayrıca; 
Jeofizik: Yerkürenin fiziksel özelliklerini inceler 
Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır. 
Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır. 
Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır. 
Petrografi: Taşlan inceleyen bilim dalıdır. 
Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler. 
Demografi: Nüfusu inceleyen bilim dalıdır. 
Hemen hemen her bilimle coğrafyanın biraz da olsa bağlantılı olması yönüyle coğrafya bir bilimler topluluğudur. 

1 5 1