Cevaplar

2012-09-27T20:36:26+03:00
  DOĞAL SİSTEMLER  Ders Not ları 1 www.cografyakulubu.com mehmetaliercan@hotmail.com 1 COĞRAFYA (GEOGRAPHIE) , “ Geo " ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen " Graphie " sözcüklerininbirleşmesinden oluşmuştur.   Coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan - doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanınortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir. Kıs aca coğrafya doğal ortamlar ile insanlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen bilimdir.  C OĞRAFYANIN İLKELERİ     Coğrafya biliminin üç ilkesi vardır. Araştırmalarını bu ilkelere göre yapar ve ortaya çıkan sonuçları sentez halinde ifadeeder. Bu prensipler sırasıyla; 1. DAĞILIŞ: Coğrafyaya özgü en önemli ilkedir. Coğrafya tüm coğrafi olay ve olguların dağılışlarını harita ile göstermekzorundadır. Dağılışı yapılabilen her türlü olgu ve olay coğrafyanın konusunu oluşturur.   2. KAR ŞILIKLI İLGİ(BAĞ LANTI): Coğrafi olayların birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini araştırı r. Rüzgarın basınçla, bitki örtüsününiklimle, yağışım nemle bağlantısı gibi.   3. NEDENSELLİK: Coğrafi olay ve olguların   tamamı bir nedene dayanır. Niçin böyle olmuştur? Ne zaman böyle olmuştur?Bu olayın sonucunda neler ortaya çıkmıştır? Sorunların çözüm önerileri nelerdir? Gibi soruların cevapları nedensellikle ilgilidir. DOĞAL SİSTEMLER   Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir. Hidrosfer(Su Küre):   Ç evremizde a karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında   da su bulunmaktadır. Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir. Atmosfer(Hava Küre):   Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.   Biyosfer(Canlılar Küresi):   Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsur larının hepsi birlikte doğal sistemleri   oluş tururlar. FİZİKİ COĞRAFYA DALLARI VE İNCELEDİĞİ DOĞAL ORTAMLAR   FİZİKİ COĞRAFYA:   Doğal ortamın unsurları ile doğal ortamda meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki coğrafyanınkonularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:   Jeomorfoloji (Yer şekilleri   Bilimi):   Yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini, bunların yerin yapısındaki taşlarla ve iklimle ilişkileri ni araştıran fiziki coğrafya dalıdır. Hidrografya( Sular Coğrafyası):   Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını konu alan fiziki coğrafya dalıdır.   Klimatoloji (İklim Bilimi):   Yeryüzünde bulunan çeşitli iklim tiplerini, bunların özelliklerini ve yeryüzündeki dağılışını araştıran fiziki coğrafya dalıdır. Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Yeryüzünde bulunan bitki   ve hayvan   topluluklarını , bunların   özelliklerini, diğer coğrafi faktörlerle   ilişkilerini   ve yeryüzündeki   dağılışını inceleyen fiziki coğrafya   dalıdır   NİÇİN COĞRAFYA ÖĞRENİYORUZ?     Coğrafya, çevremizi insanları ve yeryüzünü daha iyi tanımamıza, yaşadığımız ortamla ilgili problemleri anlamamızayardımcı olan ve insan etkinlikleri açısından yeryüzünü inceleyen bir bilimdir. Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu   doğal çevre veinsanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir.Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız   alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandır ma ktır . Bu amaç doğrultusunda ;* Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,  * İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark e tmek, FİZİKİ COĞRAFYA DALLARI Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi) Klimatoloji (İklim Bilimi) Hidrografya (Sular Coğrafyası) Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası) DOĞAL SİSTEMLER Litosfer (Taşküre) Atmosfer (Havaküre) Hidrosfer (Suküre) Biyosfer (Canlıküre)                
0
2012-09-27T20:46:21+03:00

Litosfer, Atmosfer, Biosfer, Hidrosfer

1 4 1