Cevaplar

2012-11-17T10:16:04+02:00

Örnek 1: 5 m
3
= ? dm
3

Đlk önce sayımızı 10 ile çarpım şeklinde yazalım: 5.10
Daha sonra m
3
’ten dm
3
gidelim. Yukarda da görüldüğü gibi bir basamak aşağı indik. O zaman
10’un üssüne yalnızca +3 yazmamız gerekir. 5.10
+3
dm
3
= 5 000 dm
3
olur.
Örnek 2 : 100 mm
3
= ? m
3
Yine ilk önce sayımızı 10 ile çarpım şeklinde yazalım.: 100.10
mm
3
’ten m
3
’e çıkalım. Yukarı doğru -3 er ilave ederek çıkacağız. O zaman; üç basamak yukarı çıktığımıza göre
10’un ezerine -9 yazmamız gerekir. 100 mm
3
= 100.10
-9
m
3
olur. Daha düzgün bir şekilde yazacak olursak; 1.10
-7
m
3
olur.
Örnek 3 : 12,5 cm
3
= ? km
3
Yine aynı yolu izlersek; O zaman 12,5 cm
3
= 12,5.10
-15
km
3
olur. Düzenlersek : 125.10
-14
km
3
olur.

Örnek 4 :
Boyutları 6cm, 3cm ve 2cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kabın yarısına kadar su dolduruluyor.
Kaptaki suyun hacmi kaç dm
3
yapar?
V = a x b x c → V = 6 x 3 x 2 = 36 cm
3
Kabın yarısı suyla dolu olduğuna göre 36/2 =18cm
3
= 18.10
-3
dm
3
suyun hacmi yapar.
Örnek 5 :
Hacmi 270 cm
3
olan bir küpün içersine bir kenarının uzunluğu 3 cm olan küplerden kaç tane konabilir?
Bir küçük küpün hacmi : a
3
= 3
3
= 27 cm
3
O zaman 270 = 10 tane küçük küp konabilir.
27
Örnek 6 :
Çapı 4cm olan bir kürenin %25’i suyla dolduruluyor. Küre içersindeki boşluğun hacmi kaç cm
3
yapar? ( ¶ = 3
alınız. )
V = 4/3¶r
3 → V = 4/3.3.2
3 → V = 32 cm
3
( kürenin tamamının hacmi )
32’nin %25’i → 32 x ¼ = 8 cm
3

Boşluğun hacmi : 32 – 8 = 24 cm
3
yapar.
Örnek 7 :
Hacmi 30 cm
3
olan kumun üzerine 50 cm
3
su döküldüğünde toplam hacim 70 cm
3
olduğuna göre kumun gerçek
hacmini ve kumun içindeki havanın hacmini bulunuz.
V kurukum = Vtoplam - Vsu → Vkum = 70 – 50 = 20cm
3
( kumun gerçek hacmi)
Vhava = 30 -20 = 10 cm
3
( kumun içindeki havanın hacmi )
Örnek 8 : Ayın soruda ilk önce kumun içindeki havanın hacmini, sonra kumun gerçek hacmini sorsaydı. O zaman
Vhava = Vtoplam (olması gereken) – Vtoplam (olan)
Vhava = 80 – 70 = 10cm
3
( kumun içindeki havanın hacmi )
Vkurukum = 30 – 10 = 20cm
3
( kumun gerçek hacmi )

1 5 1