Cevaplar

2013-11-04T19:59:05+02:00
Türk destanları, Türk edebiyatında kahramanlıkları
anlatan efsanevi türdeki destanlardır. En eski tür olarak
Türk destanları içinde Uygur Destanı, Göç Destanı, Şu
Destanı , Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt Destanı, Yaratılış
Destanı ve Türeyiş Destanı destanları İslam öncesi devir
destanlarıdır. Yaratılış , Altay Türklerinin destanıdır
İslâmiyetin yayılışı sırasındaki destanlar: Saltuk Buğra,
Manas, Battal Gazi, Danişmendname , Dede Korkut , Genç
Osman , Köroğlu , Kuvayı Milliye, Çanakkale destanlarıdır .
Destanların bazıları gerçek olayları yansıtır, bazıları ise
sadece kurgudur .Manas destanı Türklerin en uzun destanıdır.
Türk Destanlarında Motifler :
1-KÖK - BÖRİ : Totem devri yaşayan Türklerin totemi bozkurt,
destanlarda hayat ve savaş gücünü temsil eder . Bozkurt,
destanlarda Tanrı kurt ,anne kurt , ordular önünde yürüyen
kumandan olarak geçer. Türkler bozkurta önce Tanrı diye
tapmışlar, sonra kendilerinin bozkurt soyun dan geldiklerine ,
böylelikle birer bozkurt olduklarına inanmışlardır.
2 -IŞIK : Bu motif destanların kuruluşunda kutsiyetten
kaynaklanan hayat verici bir özelliğe sahiptir .Destanların
büyük kahramanları ; bu kahramanlara kadın lık ve mukaddes
Türk çocuklarına annelik yapan kadınlar ilahî bir ışıktan
doğarlar.Şamanist inanca göre yerden on yedi kat göğe doğru
gittikçe aydınlanan bir nur âlemi vardır ki bunun on yedinci
katında bütün göz kamaştırıcı ışığıyla Türk Tanrısı
oturur .Yeryüzünde iyilik yapan ruhlar da bir kuş şeklinde bu
nur âlemine uçarlar.
3 - RÜYA: Destanın bütününü etkileyen ve destan
kahramanlarının hareket alanını belirleyen bir motiftir. Bir
mücadele üzerine kurulu destanlarda kazanılacak başarı
veya yaşanacak bir felaket düş yoluyla önceden öğrenilir.
Kadercilik anlayışı düş motifiyle destanlarda işlenir.
4 -AĞAÇ : Destanlarda ağaç motifi üç yönüyle yer alır :
Sığınak (Oba ) , Ana ya da Ata , varlığı, devleti temsil eden
sembol. İnsanlığın yaratılışı hakkındaki Türk düşüncesine göre
Tanrı, yeryüzündeki dokuz insan cinsini , bu insanlardan önce
yarattığı dokuz dallı ağacın gölgesinde barındırmıştır .
5 -KIRKLAR :Bu motif, kahramanlar etrafındaki gücü temsil
eder .Kırk sayısı bazı eşya ve davranışları sınırlar .Oğuz
Kağan ’ın kırk günde yürümesi , konuşması gibi. Kırk sayısı
görünmez aleminden gelen koruyucu , güç verici kutsiyete
erişmiş şahısları da simgeler.
6- AT: At destanlarda önemli bir konuma sahiptir. Bunun
temelinde göçebe kültürün yarattığı zorlayıcı koşullar
vardır. Ata bir tür dinsel totem özelliği kazandıran şamanist
inançtır. At, kahramanın başarıya ulaşmasında en etkin
güçtür .Sahibini korur, ona yol gösterir, tehlikelere karşı
uyarır.
7 -OK- YAY: Destanlarda maden isimlerinin sıkça geçmesi
Türklerin savaşçı bir ulus oldukları kadar savaş aracı
üretmede de usta olduklarını gösterir. Destanlardaki maden
isimleri tamamiyle Türkçe ’dir.Bu da Türklerin çok eskiden beri
madencilikle uğraştıklarının delilidir . Ok- yay motifi
destanlarda sadece savaş aracı olarak geçmemiş ,Türk
üstünlüğünü ifade etmiş , hukuki bir sembol haline gelmiştir .
8- MAĞARA: Bu motif destanlarda sığınak ve ana karnını
temsil eder . Bazen de ilahî buyruğun tebliğ edildiği yer olarak
karşımıza çıkar.
9 -AK SAKALI İHTİYAR: Destanlarda hakanların akıl danışıp
öğüt diledikleri gün görmüş yaşlılar vardır .Derin tecrübeli bu
kimseler, geç hakanlara yol ve iz gösterirler .Bu, Türklerin
alimlere mukaddes insan gözüyle bakıp ilme değer verdiklerini
gösterir .
10 -YADA TAŞI: Bu taş destanlarda millî birlik ve bütünlüğü,
halkın mutluluğunu ve devletin idealini temsil eder .Bu taş
ülkeden çıkarıldığında birlik ve bütünlük bozulur ve kıtlık baş
gösterir .
0