11.yy Büyük Selçukluları Anadolu'ya akınlar yapmasının temel nedeni nedir? Pasinler savaşı 1048 kimler arasında yapılmıştır?

Türk tarihindeki önemi nedir?

Malazgirt savaşı kimler arasına yapılmıştır?

Anadolu'da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinin isimleri nelerdir, Anadolu'da nereye kurulmuşlardır?

Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin ortak özellikleri nelerdir?

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T13:44:32+02:00

Anadolu’ya İlk Türk Akınları:

Anadolu'ya ilk Türk akınları, Avrupa Hunları (Batı Hunları)tarafından yapılmıştır. Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya giren Basık ve Kursık adlı iki Hun Başbuğu,Erzurum,Malatya,Çukurova üzerinden Kudüs'e kadar akınlarda bulundular ve aynı yoldan geri döndüler (398).

Anadolu’ya ikinci akın,Sabar (Sabir,Sibir) Türkleri tarafından gerçekleştirilmiştir.HükümdarlarıBalak öncülüğünde Doğu Anadolu'ya girerek Kayseri,Konya ve Ankara'ya kadar akınlar düzenleyip pek çok ganimet ele geçirip geri döndüler (516).

Anadolu'ya üçüncü akınlar Abbasi Devleti'nin hizmetine giren ilk Müslüman Türk komutanlarıtarafından (Afşin,Haris,Buğra v.b.) gerçekleştirilmiştir.Tarsus-Malatya-Erzurum hattı boyuncaAvasım (Sugur) adı verilen  bölgelerde Türk komutanlar,Abbasilerle birlikte Anadolu'yu elinde tutan Bizans'a karşı mücadele etmişlerdir.(8-9.yy)

Anadolu'ya dördüncü akınlar,Büyük Selçuklu liderlerinden Çağrı Bey (1015-1021) gerçekleştirmiştir.

Ä    11.Yüzyıldan önce Anadolu’ya yapılan akınlar keşif amaçlı ve giren devletlerin o günkü ihtiyaçlarına göre yapılmıştır.Oysa 11.Yüzyılda Selçukluların yaptığı Anadolu akınları ise;Anadolu’yu yurt edinmek amacıyla keşif ve yıpratmaya yöneliktir.

Çağrı Bey Döneminde;Azerbaycan,Van,Kars,Nahçivan,Gürcistan,yörelerinde bir kaç yıl akınlar devam etti.

Tuğrul Bey Döneminde;Anadolu'ya ilk sistemli Türk akınları başlatıldı.Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasına kadar geçen bu sürede yapılan akın­lar,tamamen Bizans'ı yıpratma ve yıldırmaya yöneliktir.1048 yılında Selçukluları pusuya düşüren Bizans ve Gürcü kuvvatlerine karşı Pasinler(Erzurum) ovasında yapılan savaşta Bizans-Gürcü-Ermeni kuvvetler yenilmiş,Bizans vergi vermeyi,İstanbul’da yıkılan camiyi onarmayı kabul etmiştir.”Anadolu’da Bizansla yapılan ilk önemli savaş”Tuğrul Bey zamanında,Erciş,Bayburt,Kemah,Şebinkarahisar,Erzincan,Muradiye feth edilmiştir.

Ä    XI.Yüzyıl akınlarına baktığımızda ilk dönemlerde planlı bir fetih politikası boy beyleri eşliğinde kalabalık Türkmen toplulukları tarafından gerçekleştirilmiştir.Bu fetihler daha sonraki dönemlerdeki fetihlere de zemin hazırlamıştır.

XI.Yüzyıllarda Doğu Anadolu’da yer alan Ermeni ve Süryani toplulukları (Bizansın aşırı baskısı) Türk akınları karşısında Bizansa yardımcı olmuyorlardı.Ekonomik,Dini,Siyasi yönden her geçen gün kötüye giden Ermeniler,Adaleti ile ün salan Türkleri,Bizansa tercih etmişlerdir.Anadolu’nun güneyinde Çukurova ve Toroslarda 1080 yıllarında Ruben başkanlığında Kilikya Ermeni Prensliği kuruldu.1375 yılında Memlükler tarafından yıkılmışlardır.

Malazgirt Savaşı ve Sonrası (26 Ağustos 1071):

            Büyük Selçukluların Anadolu’da ilerleyişini (Alparslan döneminde;Gürcistan,Ani,Kars,Van feth edilmiş. Alparslan’ın komutanları Orta ve Güney Anadolu’dabir çok yerleri feth etmişlerdir)durdurmak ve Anadolu’dan atmak

isteyen Bizans (iç karışıklıklar,taht kavgaları vb olaylarla uğraşmakta) ile yapılan savaştır.

            Romanos Diogenes komutasındaki 200 bin kişilik Bizans Kuvvetleri (Ermeni,Gürcü,Frank,Norman,Rus,Uz, Peçenek) ile Alparaslan komutasında Büyük Selçuklu ordusu Muş-Malazgirt Ovasında 1071 yılında karşı karşıya gelmişlerdir.Selçukluların uyguladığıTuran Taktiği,Bizans’la birlikte mücadele eden Uz ve Peçenek Türk kuvvetlerinin Selçukluların tarafına geçmesiyle;

ü    Bizans yenilgiye uğradı.

ü    İmparator Romanos Diogenes esir edilmiş,kendisiyle bir antlaşma yapılarak,fidye vermesi,müslüman esirleri serbest bırakması,Bizansın Büyük Selçuklulara vergi ödemesi ve Selçukluların siyasi üstünlüğünü kabul etmesi gibi, şartları kabul etmişse de ant­laşma yürürlüğe konamamış. Çünkü,Romanos Dioge­nes İstanbul'a döndüğünde İmparatorluktan men edilmiş ve gözlerine mil çekilerek manastıra kapatılmıştır.

ü    Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı.

ü    Keşif amaçlı olarak yapılan Türk akınları,yerini yurt edinmeye yönelik akınlara bıraktı.

ü    Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin, Anadolu Selçuklularının ve ileriki süreçte de Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna zemin hazırlandı.

ü    Türklerin Anadolu'ya yerleşmeye başlamasıyla, Arap-İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı da ortadan kalktı.

ü    Bizans,Türklerle tek başına mücadele edemeyeceğini anlayarak, Batı Hristiyan dünyasından yardım istedi. Bu da Ortaçağın en önemli olaylarından biri olarak kabul edilen,Haçlı Seferleri'ninbaşlamasına neden oldu.

ü    Anadolu'da günümüze kadar süren ve günümüzde de devam etmekte olan Türkiye Tarihi'ninbaşlangıcı olarak kabul edilmiştir.

 

 

B.ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ:

XI. yüzyılda Malazgirt Savaşı’ndan sonra başlayan ve günümüzde de devam eden "Türkiye Tarihi"süreci beş bölüme ayrılmıştır.

v    I.Beylikler Dönemi (XI.yy)

v    Anadolu Selçuklu Devleti (1075 -1308)

v    II. Beylikler Dönemi (13.yy)

v    Osmanlı Devleti (1299 - 1 Kasım 1922)

v    Türkiye Cumhuriyeti (23 Nisan 1920...)

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da irili ufaklı bir çok Türk Devleti ortaya çıkmıştır.Türkmen göçleri,Moğol baskısıyla göçlerin artmasıyla Anadolu’daTürk nüfusu artmıştır.

Bizans;ağır vegiler,Ortodoks mezhebinden olmayanlara karşı baskılar,dış baskılar nedeniyle halkın batıya göç etmeleri,salgın hastalıklar,savaşların kaybedilmesi,nüfusun azalması gibi olumsuzluklarla zayıf duruma düşmüştür.

3 4 3
2012-11-17T16:29:13+02:00

Pasinler Muharebesi (18 Eylül 1048) Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılmış bir meydan muharebesidir.

.
Pasinler Muharebesi Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesidir. Ayrıca Bizans'ın gücünü anlamak amacıyla yapılan bir savaştır.Selçuklu ordusu 18 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovasında 50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve AbazalardanBizans ordusuyla karşılaştı. Selçuklu ordusuna Tuğrul Bey'in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey'le amcaoğlu Kutalmış kumanda ediyordu. Sabahtan akşama kadar süren bu muharebede, Malazgirt Muharebesi gibi bozkır taktiği ile kazanılmış ve böyle bir taktiğe alışık olmayan rakiplerinin yok edilmesiyle sonuçlanmıştır. Bizans ordusuna kumanda eden Gürcü kökenli Liparit tutsak edilip ordusu yok edilmiştir. İbrahim İnal Bey, bu başarısından dolayı Tuğrul Bey'in kendisine vermek istediği büyük maddî hediyeleri kabul etmediği gibi, Tuğrul Bey de Liparit'in salıverilmesi için teklif ettiği büyük fidyeyi kabul etmeyerek Liparit'i salıvermiştir.

0