Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-17T16:22:34+02:00

ÜNİTE 1

İNSAN HAKLARI, HUKUK VE DEVLET

Ünitenin Amacı :

Öğrencileri, devletin varlık nedeninin yurttaşların insan haklarını korumak, işlevinin de kamuyu, bütün yurttaşların haklarını eşitlikle koruyacak şekilde yönetmek olduğu ve devletin temelinin hukuk, hukukun temelinin de insan hakları olması gerektiği konularında düşündürmeyi amaçlamaktadır. 

  

 

Öğrenci Kazanımları :

Bu amaca ulaşabilmek için öğrenciler:

1. Hak, özgürlük, eşitlik, birey (kişi), insan hakları, temel haklara örnekler vererek adalet, hukuk ve devlet, kavramları arasındaki ilişkiyi gösterir.

2. Hukuksal bir kurum olarak devletin amacının toplumsal ilişkileri adalete göre düzenlemek ve kamuyu yönetmek olduğunu gerekçeleri ile gösterir.

3. “Adalet devletin temelidir” sözünden hareketle devlet ile adalet arasında ilişki kurar.

4. Devletin ana işlevinin, ülkedeki herkesin insan haklarından yararlanmasını sağlayacak biçimde hizmet etmek olduğunu gerekçeleri ile gösterir.

5. Lâik devlet, hukuk devleti ve sosyal devlet ile insan hakları arasında ilişki kurarak, bunların insan haklarının gerçekleşmesinin ön koşulu olduğunun bilincine varır.

6. İnsan haklarına saygılı devlet ile insan haklarına dayalı devlet anlayışlarını karşılaştırır ve devletin neden insan haklarına dayalı olması gerektiğini açıklar.

7. Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının, insan hakları ile olan ilişkilerini gerekçeleri ile gösterir. 

  

 

KAVRAMLAR

Hak, Özgürlük, Eşitlik, Birey (Kişi) İnsan Hakları, Temel Haklar, Adalet, Hukuk, Devlet, Sosyal Devlet, Lâik Devlet, Hukuk Devleti 

  

 

KONULAR

İNSAN HAKLARI, HUKUK VE DEVLET

A. Temel Kavramlar

1. Hak, Özgürlük ve Eşitlik Kavramları

2. İnsan Hakları ve Temel Haklar

3. Adalet, Hukuk ve Devlet Kavramları 

  

 

B. İnsan Hakları ve Devlet

1. Hukuksal Bir Kurum Olarak Devlet

2. Lâik Devlet ve İnsan Hakları

3. Hukuk Devleti ve İnsan Hakları

4. Sosyal Devlet ve İnsan Hakları

C. İnsan Hakları, Devletin Örgütlenmesi ve İşleyişi

1. İnsan Haklarına Saygılı Devlet

2. İnsan Haklarına Dayalı Devlet 

  

 

ETKİNLİKLER

Etkinlikler ünitenin tümüne yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen, bunları aynen ya da öğrencinin düzeyine ve günlük yaşamdaki gelişmelere uyarlayarak uygulayabilir. Öğretmen, söz konusu kazanımları öğrencilerin elde edebilmeleri için öğrencilerin düzeyine ve konuların özelliğine göre tartışma, rol oynama, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem ve görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanarak başka etkinlikler de düzenleyebilir. Amaç, öğrencilerin yukarıdaki kazanımları ezberlemeden edinebilmeleri ve bilgiye araştırma yoluyla ulaşabilmeleridir.

Öğretmen, öğrencilerin bu ünitedeki temel kavramlarla ilgili düşündüklerini söylemelerini ve örnekler yardımıyla kavramlar üzerinde tartışmalarını sağlar. Sınıfı üç gruba ayırarak bir grubun Anayasa’da, bir grubun İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde, bir grubun da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de bu kavramlarla ilgili maddeleri bulup sınıf panosuna asmalarını ve bu maddeler üzerinde düşünmelerini ister. Ayrıca, kaynak kişiler (savcı, yargıç, avukat, kaymakam, ilgili bir kamu görevlisi) sınıfa davet edilebilir ya da öğrencilerin bu kişilerle görüşme yapmaları sağlanır.

“Adalet devletin temelidir” sözü (ya da konu ile ilgili benzer sözler) panel ya da yuvarlak masa yöntemi kullanılarak tartıştırılır. Panelde görevli öğrencilere, diğer öğrencilerin soru sorması istenerek panele herkesin katılımı sağlanır.

Kendi yaşamında uğradığı ya da çevresinde gördüğü bir haksızlığı örnek vererek bu haksızlığın nasıl giderilebileceğini tartışmaları istenir.

Anayasa’da devlete verilen görevler incelenerek, bu görevler açısından günlük yaşamdaki uygulamalar değerlendirilir.

Öğrencilerden, insan hakları ile lâik devlet, hukuk devleti ve sosyal devletin nasıl ilişkili olduğunu tartışmaları istenir. Lâik olmayan devletlerdeki bazı uygulamalarla ilgili Türkiye’de yayınlanan gazete, dergi, makalelerden örnekler getirilerek sınıf panosuna asılır.

Günlük yaşamlarından ve kitle iletişim araçlarından varsa gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yayınlardan sosyal devletin gereklerine uygun olan ve olmayan örnekler göstermeleri istenir.

Günlük yaşamlarından ve kitle iletişim araçlarından varsa gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi yayınlardan hukuk devletine ilişkin örnekler göstermeleri istenir.

Öğrencilerin insan haklarına saygılı devlet ile insan haklarına dayalı devlet kavramlarını tartışmaları istenir.

Devletin, insan haklarına dayanmadığı zaman neler olabileceğini, örneklere dayalı olarak düşünmeleri ve tartışmaları istenir. 

1 5 1
2012-11-17T16:24:51+02:00

kaçıncı sınıfın dersini soruyorsun ona göre _?

0