Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-17T19:34:10+02:00

1) Aşağıdakilerden hangisi tarihin çağlara ayrılmasında etkili olan gelişmelerden biri değildir?
A) Yazının kullanılması
B) Kavimler göçü
C) İstanbul’un fethi
D) Fransız ihtilali
E) Reform hareketleri
2) Aşağıdakilerden hangisi tarihin tanımı ile doğrudan ilgili değildir?
A) Tarih toplumların birbirleriyle ilişkilerini inceler
B) Tarih olaylar arsındaki sebep-sonuç ilişkilerini inceler.
C) Tarih toplumların ilişkilerini yer ve zaman göstererek inceler.
D) Tarih sadece büyük adamların yaptıklarından söz eder.
E) Tarih toplumların her türlü faaliyetlerini inceler.
3) Aşağıda verilen tarihlerin kaçıncı yüzyılın hangi yarı ve çeyreğine denk geldiğini yazınız.
MS. 1173:
MS. 822:
MS. 1903:
MS. 1699:
MS. 248:
4) Toroslardan başlamak üzere Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan ve Basra Körfezine kadar uzanan bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maveraünnehir
B) Mezopotamya

C) Elam
D) Asur
E) Anadolu
5) “Tarih bilgileri, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü aşağıdakilerden hangisine
dayandırmaktadır?
A) Tarih yazı ile başlar.
B) Tarihi olaylar kesintisiz akıp gider.
C) Tarihi olaylar genellikle geniş alanlarda meydana gelir.
D) Yeni bilgiler ortaya çıkabilir.
E) Tarih araştırmaları olayın geçtiği yerde yapılır.
6) Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden
biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı
7) Mustafa Kemal “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen
gerçek, insanı şaşırtacak bir nitelik alır.” diyerek tarihçinin hangi özelliği üzerinde durmuştur?
A) Olayların geçtiği yerlerin belirtilmesi
B) Olayları günümüz şartlarına bağlı olarak yazma
C) Olayları tek bir kaynaktan yazma
D) Olaylarda zaman bildirme
E) Olayları yazarken objektif olma
 

0