Cevaplar

2012-11-17T17:31:35+02:00

Millî birlik ve beraberlik, milletimizin güçlü ve sağ­lam olması demektir.Atatürkün hayatı boyunca gerçekleştirdiği en önemli işlerden biri de, Samsun'da Anadolu toprak­larına ayak bastığında dağınık ve gelecekten umut­suz olan halkı çevresinde toplayarak sağladığı millî birlik, Millî Mücadele'yi başarıya ulaştırdı. Atatürk'e göre: "... Kesinlikle bilmeliyiz ki iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, hastadır..."
Bugün ve gelecek için ülkemizde, birleştirici tek kurtuluş yolu yine Atatürk'ün düşünceleridir, ilkeleri­dir.

2 5 2
2012-11-17T17:31:56+02:00

Atatürk, Milli Mücadeleyi gerçekleştirmek için birleştirici ve toplayıcı bir lider olmuştur. O’ndaki bu özellik Milli Mücade­le sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes An-laşması’ndan sonra başlayan işgallere karşı Türk milletinin kurduğu bölgesel cemiyetleri tek bir çatı altında birleştir­miş, I. TBMM’de farklı görüşteki milletvekillerini aynı amaca yönelterek uyumlu çalışmalarını sağlamıştır.Atatürk’le beraber Milli Mücadeleye atılan ve başarılı hiz­metler veren Rauf Orbay bu konudaki düşüncesini şöyle belirtmiştir: “Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu memleket kurtulamazdı. Anadolu’nun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan, zayıf milli mukavemet hareketleri, Mustafa Kemal Paşa tarafından btrleştirilme-seydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi.”

1 5 1