Cevaplar

2012-11-18T15:10:02+02:00

link atsak olurmuuu ???????

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T15:10:36+02:00

1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifham – Teşbih
B) Tekrir – Teşhis
C) Kinaye – Tenasüp
D) Kinaye – İstiare
D) İntak – Tenasüp

 

 


2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özel­liklerinden biri değildir?

A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B) İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

 

 

 

3. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik
B) Dramatik
C) Didaktik
D) Epik
E) Pastoral

 

 


4. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

 

 


5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa
Deli oldum o sendeki bakışa

 

 

 


6. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 

 


7. Yar sana,
Çağlar sular yarsana,
Çünkü Ferhat’ım dersin,
Bulunmaz mı yar sana?

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
B) Mecaz-ı mürsel – kinaye
C) Telmih – teşhis
D) Cinas – telmih
E) İstifham – teşbih

 

 


8. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 


9. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan – Yunus Emre
B) Yunus Emre – Mevlana
C) Dadaloğlu – Karacaoğlan
D) Mevlana – Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

 

 


10. Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.

A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 


11. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

A) Hikâye
B) Roman
C) Masal
D) Destan
E) Tiyatro

 

 


12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel­liklerinden biri değildir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

 


13. ”Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başla­rından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epopE) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söy­leyen bir sanatçıdır. ”

Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanat­çı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rast­lanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C) Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması
D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-me­mesi
E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi

 

 


14. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.

Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı­mıdır.
E) İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

 

 


15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

 

 0