Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-18T18:32:36+02:00

Atatürkçü Düşünce Sistemi Nedir?

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlı*ğa huzur ve refaha sahip olması devlet yönetimi*nin millet egemenliği esasına dayandırılması aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temel*leri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatı*nafikir hayatına ve ekonomik hayata toplumun te*melkurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve il*kelereAtatürkçülük denir.
Atatürkçülüğün Nitelikleri
Atatürkçülüğü oluşturan ilkeler bir bütündür. Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
► Akıl ve bilime dayanır milli birlik ve beraberliğe önem verir.
► Yurtta ve dünyada barışın korunmasından ya*nadır.
► Millete ve insanlığa hizmet etmeyi esas alır.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Atatürkçülük; Türk Devleti’nin ve toplumunun çağdaşlaşması yolundaki genel hedef amaç ve ilkeleri ortaya koyduğundan Atatürkçü düşün*ce sistemi olarak da adlandırılmaktadır.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri
Siyasi ekonomik kültürel adli askeri vb. alan*larda tam bağımsızlığı sağlamayı hedefler.
Milli egemenliğe dayalı güçlü bir devleti öngö*rür.
Milli kültürümüzü aklın ve bilimin yol göstericili*ğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkar*mayı; çağın ihtiyaçlarına uygun siyasal ve sos*yal kurumlar oluşturmayı; demokratik ve laik ku*rallar içinde Türk milletinin rahat ve mutlu bir ya*şam sürmesini hedefler.
Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasını ve sür*dürülmesini hedefler.
Türk milletinin ihtiyaçlarından tarihi gerçekle*rinden doğmuş temelinde Türk tarihi ve kültürü olan milli bir düşünce sistemidir.
Dogmalara dayanmaz. Akılcılık ve bilimselliği temel aldığından yeniliklere açık dinamik bir düşünce sistemidir.
Atatürk’ün belirlediği ilkeler işaret ettiği hedefler ve gerçekleştirdiği inkılaplarla bir bütündür.
Atatürkçü Düşünce Sisteminin Oluşmasında Etkili Olan Olaylar
► Fransız ihtilali’nden sonra demokrasi eşitlik adalet insan hakları özgürlük ve milliyetçilik gi*bi kavramların tüm dünyada yaygınlık kazan*maya başlaması
► Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinin geri*sinde kalması ve her alanda Avrupa’ya bağımlı hale gelmesi
►Trablusgarp Balkan ve I. Dünya Savaşlarının kayıplarla sonuçlanması neticesinde Türk halkı*nın büyük acılar çekmesi
► Avrupa devletlerinin ve azınlıkların Osmanlı top*raklarını bölmeyi amaçlamaları
► Mondros Ateşkesi’nin ardından başlayan işgal*ler karşısında Osmanlı yönetiminin aciz kalması

0
2012-11-18T18:45:15+02:00

Atatürkçü Düşünce Sistemi Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuş bir düşünce sistemidir. Temel ilkelerini Atatürk’ün belirlediği Atatürkçülük, akıl ve bilimi temel almış, milli kimliği koruyarak çağdaşlaşmayı hedeflemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’te böyle bir düşünce sisteminin oluşmasında, yaşadığı ortamın, Osmanlı döneminde vatanın ve milletin bulunduğu durum ile özünde var olan bağımsızlık duygusunun etkileri vardır.

Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumunu hazırlayan etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Atatürk’ün aile çevresi ve öğrenim hayatı
XX.Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum
Ekonomik durum
Sosyal ve kültürel durum
Askeri durum
Bağımsızlık ihtiyacı

0