Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T15:33:33+02:00

Dilimizin gelişebilmesi ve korunması için ilk olarak dilimizden yabancı kelimeler çıkarılmalıdır. Dilimizi doğru kullanmaya özen gösterilmelidir. Tabiki bu sadece 1 kişiden olmaz, her Türk'ün bu konuda uyarılması gerekir...

2 5 2
2012-11-19T15:34:21+02:00

Bilindigi gibi Cumhuriyet devri, siyasal hayatimlz baklmindan oldugu kadar sosyal
yaplmiz ve kiilturel gekillenmemiz baklmindan da Turk toplumu i ~ i n yepyeni bir devrin
bqlangicid~.
Yeni Turk devletini kurmug olan M. Kemal Ataturk, 1919-1922 ytllm araslndaki
~ e t i n savqlarla, Turk h a h n l siyasi bag~mstzhgina kavugturup 1923 yilinda Cumhuriyeti
illn ettigi zaman bunu asla yeterli bulmamigtir. Ciinkii, Osmanll Imparatorlugu'nun
yikiliglnin askeri ve siyasi bir sarslntidan gok, kokleri sosyal temellere dayanan
~okiintulerden ileri geldigini qok iyi biliyordu. Sosyal kurumlar ve i$ yapisi saglam
temellere dayanmayan bir millet, uzun zaman baglmsiz kalamazdl. Nitekim 111. Selim ve
11. Mahmud devirlerinde ve Tanzimat'tan buyana yapilagelen ve "dahat" diye adlandlrrlan
denemeler iyi sonu$ vermemigti. Ataturk, bag~msizhgl yalnlz siyasal olarak degil, sosyal
ve kulturel yanlari da bulunan bir butun olarak kabul ettigi igindir ki, iilkenin siyasi
baglmsizliglnl yeterli bulmamig,l Tiirkiye Cumhuriyeti halkina sosyal yapisl ve kultiir
degerleri bakimlndan gagin gartlarina ayak uydurabilecek, hattl, qagdag uygarllgin on
safina geqebilecek2 modern bir kimlik kazandlrmak, varligi boyunca kendisine giiq
kaynagi olabilecek kbklu, saglam ve geligtirici bir yo1 ~izmek istemigtir. Bu durumu:
"Yaptigrmiz ve yapmakta oldugumuz inkll&plarin gayesi Tiirkiye Cumhuriyeti halkini
tamamen asri ve butun mdnh ve eykhliyle (gekilleriyle) medenf bir hey'et-i ictimaiye
(toplum) haline isal etmektir (getirmektir)" diyen Atatiirk, inkillplari, mill? kigilige ve
"Tiirkliigiin gercek degerlerine kavujma miicadelesi" olarak vasdlandumigtu.
fgte Ataturk'un dugiince sisteminde yer almig olan inkilhplar, Tiirk h a h n i boyle bir
hedefe ulaghrabilmek i$in bagvurulmug ve gucunii tarih bilincinden almlg olan yenilegme
hareketleridir. Bundan dolayl Turk toplumu Cumhuriyet'in ilbndan bqlayarak bir qag
degigtirme surecine girmigtir.
Ataturk, yaptlgl ink112plarla dogrudan dogruya Turk milletinin kultiir kimligi
iizerine egilmig ve kiiltiiriin her alanlna gereken degeri vermigtir. Ancak, dil ve tarih
konulmnm kiiltiir iqindeki ozel yerleri dolaylsiyla, bu iki alana zaman zaman bizzat
~aligarak da derinlemesine yonelmigtir. Dil, kiiltiirun en iyi anlaum aracl ve bir milletin
en degerli kultiir hazinesi oldugu i ~ i n , Cumhuriyet devrinde, Turk diline yeni bir geligme
yolu ~izilmigtir. Cumhuriyet devrinde Turk dilindeki geligmelerin ne anlarna geldiginin
daha iyi kavranabilmesi i ~ i n , dilimizin Cumhuriyet'ten onceki dummuna lusaca igaret
etmekte yarar goriiyoruz:
Cumhuriyetten once Tiirk Dilinin Genel Durumu
XIII. yuzyildan baglayarak Anadolu'da Sel~uklular donemindeki Fars~a ve Arapga
haimiyetine kargl bagimslz bir yazl dili miicadelesi vermig olan Oguz Turk~esi, Eski
Bk. "Onuncu Yd Nutku" (29.10.1933). Atatiirk'iin Siiylev ve Deme~leri, C.2, Tiirk fnkllsp Tarihi
Enst. yay., I, 4. bask^, Ankara 1989, s. 318.
Enver Ziya Karal, Atatiirk'ten Dii~iinceler, Tiirkiye f S Bankas1 yay., Ankara 1956, s. 114.
Atatiirk'iin Siiylev ve Dernecleri, C . 11, s. 214.
Pr

1 5 1