Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-19T15:49:39+02:00

Moğol İstilaları adı verilen saldırılar Moğol İmparatorluğu tarafından yapıldı. Moğollar13. yüzyılla kadar fazla bilinmezlerdi. 13. yüzyılında başlayan Moğol istilası; Moğolların Cengiz Han'ın bayrağı altında Orta AsyaDoğu AvrupaÇin ve Sibirya Ovaları'nı istila etmesidir. Moğol kabilelerini birleştiren Cengiz Han dünyanın en büyük imparatorluğunu kurdu. Ardından yaptığı fetihlerle ününe ün katan Cengiz han ele geçirdiği kaledeki herkesi katletmekle tanınırdı. Doğudan gelen bu haberler Avrupalıları korkuttu. Kısa sürede birçok savaş ve 30.000.000-60.000.000 insanın ölümüne neden olmuştur.Moğol istilası sırasında moğollar birçok kenti yağmalamış birçok katliam yapmış ve Orta Asya'da yaptığı saldırılar yüzünden birçok Türkî halkın Anadolu'ya göç etmesine neden olmuştur. Yaşanılan yağma, göç, savaş gibi ünsurlar yerleşik hayattaki bir çok devleti etkilerken göçebe olan halklar fazla etkilenmemiştir. Dünya tarihi açısından önemli bir olay olan Moğol istilası birçok sonuç doğurmuştur.


Moğol istilasının bazı sonuçları Orta Asya'dan bazı Türkî toplulukların göç etmesi. İlk önce Büyük Selçuklu Devletinin daha sonrada Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması ve Anadoluda, İkinci Anadolu Beylikleri Döneminin başlaması. Abbasiler devletinin yıkılması Çin topraklarının ele geçirilmesiyle İpek Yolu'nun el değiştirmesi Ruslar'ın imparatorluk sürecinin duraklaması Asya ve Avrupa'da birçok Moğol devletinin kurulması Birçok halkın yerleşik hayata geçmesi Halifelik kurumunun Mısır'a taşınması Memlükler'in güçlenmesi Moğolları yenen Japonya'nın 19. yüzyıl sonuna kadar uluslararası alanda dış etkileri kapalı kalması Vietnam ve Kamboçya bölgelerinde Moğol egemenliğinin kurulamaması ALINTIDIR1 5 1
2012-11-19T16:18:42+02:00

F- MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİ

1- MOĞOLLAR
Moğol devleti Cengiz Han tarafından kurulmuştur(1196). Moğolistan’da kurulan bu devletin başkenti Karakum’du.
Cengiz Han’ın ölümünden sonra imparatorluk; Kubilay hanlığı, Altınorda Devleti, Çağatay Devleti ve ilhanlılar olmak üzere dörde ayrıldı.

2- ALTINORDA DEVLETİ
Altınorda Devleti , Moğol İmparatorluğunun parçalanmasından sonra Karadeniz’in kuzeydoğusunda kuruldu(1227). Devletin kurucusu Batu Han başkenti Saray şehriydi.
Timur’un arka arkaya yapmış olduğu seferler bu ülkenin gücünü yitirmesine neden oldu. Altınorda Devleti’nin topraklarında , Kırım, Kazan, Özbek ve Sibir Hanlıkları ortaya çıktı.

3- TİMUR DEVLETİ
Devletin kurucusu Timur’dur. Belh şehrinde emir ilan edildi(1369).
Timur doğuda Hindistan’dan batıda Anadolu’ya güneyde Basra Körfezi’nden kuzeyde Ukrayna’ya kadar uzanan ülkelere egemen oldu. Osmanlı Devleti Padişahı Yıldırım Beyazıt’la yaptığı Ankara savaşını kazandı. Ölümünden kurduğu devlet parçalanarak küçük beyliklere ayrıldı. Özbekler, 1507 yılında Timur hanedanının hakimiyetine son verdiler.

4- BABÜR DEVLETİ
Kuzey Hindistan ile Afganistan’da kurulan bir Türk devletidir.Devletin kurucusu olan Babür Timur ailesindendir.
Babür devletinin bir diğer ünlü hükümdarı olan Şah Cihan Agra’da dünyanın en güzel anıtlarından biri olan Taç Mahal’i yaptırdı.Babür devleti Hindistan’ı sömürge haline getiren İngilizler tarafından yıkıldı.(1858)

5- AKKOYUNLULAR
Devlet 15 y.y.’da Doğu Anadolu’da Kara Yülük Osman Bey tarafından kuruldu. Akkoyunlu hükümdarlarından uzun Hasan Otlukbeli Savaşında Osmanlı Padişahı Fatih’e yenildi.
Uzun Hasan’ın ölümünden sonra ülke zayıf düştü. Şah İsmail , Tebriz’i alarak bu ülkeye son verdi.

6- KARAKOYUNLULAR 
Oğuz boyundan olan Karakoyunlular 14. yüzyılın ikinci yarısında Erzurum’dan Musul’a kadar olan bölgede bir Türk devleti kurdular. Kurucusu Bayram Hoca’dır.
Akkoyunlular, Tebriz’i alarak bu devleti yıktılar (1469).


G- MOĞOLLAR VE DİĞER TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK

DEVLET YÖNETİMİ
• Moğollar devlet yönetiminde Uygur Türklerine görev verdiler. Moğol Devleti’nin başında çok geniş yetkilere sahip bir hükümdar bulunurdu.Devlet Cengiz Han’ın koyduğu yasalara göre yönetilirdi.
• Moğollarda hükümdarın başkanlığında toplanan devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir kurultay bulunurdu.
• Moğollar askerlik teşkilatında Türklerden öğrendikleri onlu sistemi esas almışlardır.
• Altın Orda Devleti’nde yönetim anlayışı Moğollardaki gibidir.
• Timur, hükümdarda bulunması gereken bütün yetkilere sahipti.Emir ünvanını kullanıyordu. Yönetimde hem Cengiz yasaları uygulanıyor hemde Türk töresine bağlı hareket ediliyordu.
• Timur’un ordusunda fillerden yararlanılıyordu.
DİN VE İNANIŞ
Moğollarda birden çok din ve inanç anlayışı olduğu bilinmektedir. Totemizm , Şamanizm, Budizm ve Hıristiyanlık bunlar arsındaydı.
Altın Orda Devleti zamanında Berke Han İslamiyet’i kabul etti.

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAM
Moğolların göçebe bir yaşam tarzı vardı.Daha sonraları sanat ve ticaretle de uğraştılar.
Moğollarda sosyal yapı dört gruptan oluşuyordu.Bunlar; han ailesi, noyanlar, askerler, halk ve köleler olarak sıralanırdı.
Timur Devleti zamanında tarıma önem verildi. Kanallar açıldı.

YAZI DİL VE EDEBİYAT
Moğollar Uygur alfabesini kullandılar. Dönemin en ünlü eseri “Moğolların Gizli Tarihi”dir. 
Çağatay edebiyatının en ünlü temsilcisi Ali Şir Nevai, Türk dilinin Farsça’dan daha zengin olduğunu anlatmak için Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri yazmıştır.
Babür Şah , Babürname adlı eseri yazmıştır.

BİLİM VE SANAT
Altın Orda Devleti zamanında tıp konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Babür Devleti zamanında mimari gelişmiş, Taç Mahal adlı türbe Şah Cihan tarafından eşi için yapılmıştır.


0