Cevaplar

2012-11-19T17:19:30+02:00
Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Fransız İhtilali ,Osmanlı Devleti’ni hem olumlu hem de olumsuz yönden etkilemiştir.

İhtilalin olumsuz etkisi,milliyetçilik hareketinin başlamasıyla Osmanlı ülkesinde birçok isyanın çıkmış olmasıdır.Sırplar,Yunanlılar,Bulgarlar,Romenler,Karadağlılar…milliyetçilik duygusunun yayılmasıyla ayaklandılar.Bu ayaklanmaların çıkmasında, başta Rusya olmak üzere Avrupa devletlerinin etkisi oldu.
İhtilalin olumlu etkileri ise şunlardır:
Osmanlı aydınlarının Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ilkelerden etkilenmeleri sonucu devlet yönetimi çıktı.Tanzimat ve Islahat Fermanları,I. ve II.Meşrutiyet ve Jön Türklerin ortaya çıkışı bu ihtilalin etkisiyle olmuştur.

2 3 2
2012-11-19T17:19:36+02:00

1789 yılında çıkan Fransız İhtilali, dünya tarihinin önemli ve yazı hürriyetinin olmaması,kralların kullandıkları geniş yetkiler,halkın aralarında büyük farklar olan sınıflara ayrılması idiFransız İhtilali’nin getirdiği yeni fikirler Avrupa’daki krallıkları endişelendirdi Fransa ile bu devletler (Avusturya,Prusya,İngiltere )arasında savaşlar yapıldı Bu savaşlar,Fransızların düşmanlarına karşı birleşmelerini sağladı Böylece milliyetçilik duygusu daha ön plana çıktı Osmanlı Devleti ise Fransız İhtilali’ni başlangıçta Avrupa’nın bir iç meselesi olarak kabul etti Fakat Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni etkilemekte gecikmedi Özellikle milliyetçilik fikirleri Osmanlı topraklarında yayıldı Osmanlı Devleti içerisinde bir çok millet yaşamaktaydı Bu milletler milliyetçilik fikirlerinden etkilendiler Çünkü Osmanlı Devleti,sınırları içinde yaşayan diğer milletleri,dil ve dinleri ,ile sosyal yaşantılarında serbest bırakmıştı 19 yüzyıla girerken güçlü devletler,özellikle Avusturya ve Rusya Balkan milletleri arasında milliyetçilik ve bağımsızlık propagandaları yaptılar Kışkırtmalar kısa süre sonra etkisini gösterdi ve Osmanlı topraklarında isyanlar çıktı İsyanlar Osmanlı Devletini 19 yüzyıl boyunca uğraştırdı Balkan milletleri,zaman içerisinde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi bağımsız devletlerini kurdular Fransız İhtilali’nin getirdiği düşünce ve prensipler Osmanlı devlet adamlarını ve aydınlarını da etkiledi Bu etki,Tanzimat Fermanı’nın ve 1 Meşrutiyetin ilan edilmesinde rol oynadıFransızlar,ihtilalle mutlak krallığın devrilebileceğini göstermiş oldular Avrupa kralları,krallık yönetimini korumak için Fransa’ya saldırdılar Avusturya ve Prusya hükümdarları halk için çalışmaya başladılar Fakat bu önlemler,demokrasi için girişilen eylemlere ve ayaklanmalara engel olmadı 

1 5 1