Cevaplar

2012-11-19T19:27:25+02:00

1299-1300
Osmanlı tarihinin başlaması

1299
Selçuklu sultanının Osman Bey'e beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) göndermesi1302
Osman Gazi'nin Koyunhisar Zaferi

1320
Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

1324
Orhan Gazi'nin tahta geçişi

1326
Bursa'nın fethi

1331
İznik'in fethi

1331
İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması

1334
Karesi Beyliği'nin ilhakı

1337
Kocaeli bölgesinin alınışı

1346
Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı

1349-1352
Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin üs olarak verilişi

1352
Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri

1354
Gelibolu'nun fethi

1361
İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)

1362
Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı

1362
Kadıaskerliğin teşkili

1363
Pençik Kanunu'nun çıkışı

1366
Gelibolu'nun elden çıkışı

1371
Çirmen Zaferi

1376
Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü

1377
Gelibolu'nun Osmanlılara iadesi

1385-1386
Niş ve Sofya'nın alınışı

1387
Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü

1389
I. Kosova Zaferi

1389
I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı

1390
Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı

1390
Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması

1390
Gelibolu tersanesinin inşası

1391
İstanbul'un ilk kuşatılması

1393
Mahkeme Rüsumu'nun (vergisinin) ilk ihdası

1396
Niğbolu Zaferi

1397-1398
Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü

1398
Kadı Burhaneddin'in ölümü

1398
Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400
Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifasının Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmesi

1402
Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti

1402-1413
Fetret Devri, iç karışıklıklar

1409
Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

1411
Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı

1413
I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416
Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı ve barışı, Şeyh Bedreddin isyanı

1416
Macar Seferi

1417
Avlonya'nın fethi

1418-1420
Samsun bölgesinin zaptı

1421
Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta çıkışı

1422
Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı

1425
Molla Fenari'nin ilk şeyhülislam olarak tayini

1425-1426
İzmir beyi Cüneyd'in idamı

1425-1426
Teke Beyliği'nin intikali

1427-1428
Germiyan Beyliği'nin intikali

1430
Selanik'in fethi

1430-1431
Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

1432
Fatih Sultan Mehmed'in doğumu

1434
Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması

1439
Semendire'nin alınışı

1440
Başarısız Belgrad kuşatması

1444
Edirne-Segedin Antlaşması

1444
II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta çıkışı ve Varna zaferi

1445
II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa tahta çıkışı

1448
II. Kosova Zaferi

1451
II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta çıkışı

1453
İstanbul'un fethi

1453
Ayasofya Kilisesi’nin camiye çevrilmesi

1454
İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)’nun kuruluşu

1458-1460
Mora'nın ele geçirilişi

1461
Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu

1461
Candaroğulları'nın ilhakı

1463
Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması

1463-1470
İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası

1466
II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468
Karamanoğulları'nın sonu

1470
Eğriboz adasının alınışı

1471
Fatih Külliyesi’nin açılışı

1472
Topkapı Sarayı'nın inşaası

1473
Otlukbeli zaferi

1475
Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi

1476
Boğdan seferi ve zaferi

1478
Fatih tarafından ilk altın paranın darb ettirilmesi

1479
Osmanlı-Venedik barışı ile Fatih'in Venediklilere, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi

1480
Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması

1480
Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması

1481
II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı

1482
Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a sığınması

1483
Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı

1484
Boğdan Seferi

1484
Kili ve Akkerman'ın fethi

1485
Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması

1488
Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı

1491
Osmanlı-Memluk Barışı

1492
Macar Seferi

1492
İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi

1495
Macarlarla ateşkes, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu

1497
İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi

1498
Lehistan Seferleri

1499
Venedik Savaşı

1499
İnebahtı'nın alınışı

1499
Preveze baskını

1500
Modon, Navarin ve Koron'un alınışı

1502
Venedik ile barış

1505
Bayezid Külliyesi'nin açılışı

1509
İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi

1511
Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim hareketi

1512
II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta çıkışı

1514
Çaldıran zaferi, Tebriz'e giriş

1514
Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi

1516
Mısır seferi ve Mercidabık zaferi

1517
Ridaniye zaferi ve Kahire'ye giriş

1517
Haremeyn'in himaye altına alınması

1517
Haliç'te tersane yapımının tamamlanması

0