Cevaplar

2012-11-19T20:00:13+02:00
Simple present forms
Geniş zaman biçimleriI V1
(work, study) He / She / It V1 + (e)s We / You / They V1

When do we use simple present tense?
Geniş zamanı hangi durumlarda kullanırız?

Simple present tense is used in following situations:
Basit şimdiki zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Repeated Actions
Tekrarlanan eylemler Facts or Generalizations
Olgular ya da genellemeler Now
Şimdi

Use 1 - Repeated Actions
Kullanım 1 - Tekrarlanan Eylemler

Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not do.

Geniş zamanı bir eylemin tekrar edildiğini ya da bir eylemin olağan olduğunu anlatmak için kullanın. Bu eylem bir alışkanlık, bir hobi, günlük bir etkinlik, planlanmış bir etkinlik ya da sıklıkla gerçekleşen bir şey olabilir. Eylem aynı zamanda, bir kişinin sıkça unuttuğu ya da yapmadığı bir şey de olabilir.

Examples:
Örnekler:

I play tennis.
Tennis oynarım.

She does not play tennis.
Tenis oynamaz.

The train leaves every morning at 8 am.
Tren her sabah 8’de kalkar.

The train does not leave at 9am.
Tren saat 9’da kalkmaz.

She always forgets her purse.
Cüzdanını her zaman unutur.

He never forgets his wallet.
Cüzdanını asla unutmaz.

Every twelve months, the Earth circles the sun.
12 ayda bir dünya güneşin etrafını dönmüş olur.

The sun does not circle the Earth.
Güneş dünyanın etrafında dönmez.

Use 2 - Facts or Generalizations
Olgular ya da Genellemeler

The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important if the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things.

Geniş zaman, konuşmacının geçmişte, şimdi ve gelecekte doğru olduğunu düşündüğü bir olguyu ifade etmesinde kullanılır. Önemli olan nokta, konuşmacının haklı olup olmadığı değildir. Bu kullanım, insanlar ve nesnelerle ilgili genellemeler yapmak için de kullanılabilir.

Examples:
Örnekler:

Cats like milk.
Kediler süt sever.

Birds do not like milk.
Kuşla süt sevmez.

California is in America.
Kaliforniya Amerika’dadır.

California is not in the United Kingdom.
Kaliforniya İngiltere’de değildir.

Windows are made of glass.
Pencereler camdan yapılır.

Windows are not made of wood.
Pencereler tahtadan yapılmaz.

New York is a small city. (It is not important that this fact is untrue.)
New York küçük bir şehirdir. (dilbilgisi açısından doğrudur, olgunun doğru olup olmadığıyla ilgilenmiyoruz)

Use 3 – Now
Kullanım 3 - Şimdi

Sometimes speakers use the Simple Present to express the idea that an action is happening or is not happening now.
Geniş zaman, bir eylemin şu anda yapıldığını ya da şu anda yapılmadığını ifade etmek için de kullanılabilir.

Examples:
Örnekler:

I am here now.
Şu anda buradayım.

She is not here now.
Şu anda burada değil.

He needs help right now.
Şu anda yardıma ihtiyacı var.

He does not need help now.
Şu anda yardıma ihtiyacı yok.

Forming interrogative sentences in present simple
“Present simple” için soru cümlesi oluşturma

To form an interrogative sentence in present simple tense, do / does auxiliary verb is put before subject.
Simple present tense’te soru cümlesi yapmak için, öznenin önüne do/does yardımcı fiili getirilir.

They work for an insurance company.
Bir sigorta şirketi için çalışıyorlar.

Do they work for an insurance company?
Bir sigorta şirketi için mi çalışıyorlar?

We study English every day.
Biz her gün İngilizce çalışırız.

Do we study English every day?
Biz her gün İngilizce çalışır mıyız?

In 3rd person singular interrogative sentences in present simple tense, verbs do not take the “-s” suffix.
Ancak simple present tense’te 3. tekil şahıslı soru cümlelerin fiillerinde “-s” takısı kullanılmaz. Sadece fiilin yalın hali kullanılır.

He works for an insurance company.
Bir sigorta şirketi için çalışır.

Does he work for an insurance company?
Bir sigorta şirketi için mi çalışır?

She studies English every day.
O her gün İngilizce çalışır.

Does she study English every day?
O her gün İngilizce çalışır mı?

0
2012-11-19T20:00:31+02:00

sosyaldersleri.com sana yardımcı olabilir ya da xingilizce

0