Cevaplar

2012-11-19T21:55:58+02:00

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan ateşkes belgesi. Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey, Limni adasının Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır.

Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkımından sonra kurulan Türkiye'nin çerçevesini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşır. Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan Misak-ı Milli Beyannamesinin birinci maddesi, "30 Ekim 1918 tarihli anlaşmanın çizdiği hudutlar dahilinde, dinen, ırkan ve emelen müttehit [birleşik] Osmanlı İslam ekseriyetiyle meskûn bulunan aksamın tamamı, fiilen ve hükmen gayrı kabil-i tecezzi bir küldür [bölünmez bir bütündür]." demek suretiyle, Milli Mücadele'nin hedefi olan ulusal varlığı Mondros Ateşkes Anlaşmasına gönderme yaparak tanımlar.

1 3 1
2012-11-19T22:04:02+02:00

I. Dünya savaşına zaten sadece 4 tümenle katılan Bulgaristan Krallığı savaştan çekilmiş Makedonya cephesi yıkılmıştı. Zaten Sırbistan Krallığı yüzünden Osmanlı Devletine yardım göndermekte güçlük çeken Almanya Makedonya cephesinin çökmesiyle Osmanlıya hiç yardım gönderemez oldu. Bunun üzerine Mütareke arayışı içine giren Osmanlı 30 EKim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Anltaşmasını imzaladı Paris Barış Konferansından sonra Manda ve Himayecilik fikrileri çıktı bu fikirler Mütarekedede uygulandı. 

0