yarna dil anlatmdan snavm var . iletişim, insan iletişim ve dil dl kültür ilişkisi dillern sınflandrlması türk dilini tarihi gelişimi ve türkye trkçesi ural altay dil ve ailesi kaside nedir ve kasideye kısa br önernek hece ölçüsü ünsüz sertleşmesi ünsüz türemesi ünsüz düşmesi ünlü düşmöesi ünlü türemesi ünlü darlması ulama kaynaştrma

1

Cevaplar

2012-11-20T17:41:44+02:00

Hece ölçüsü olarak 5+4      4+4+3 veya 11 li hece ölçüsü kullanabilirsin

 Örn:

Bu va tan top ra ğın ka ra bağ rın da
Sı ra dağ lar gi bi du ran la rın dır
Bir ta rih bo yun ca o nun uğ run da
Ken di ni ta ri he ve ren le rin dir

0