Cevaplar

2012-11-20T18:17:30+02:00

1. Aşağıdakilerden hangisi konumuyla ilgili değildir?

A) Önemli deniz yollarına sahip olması (Boğazlar)

B) Doğu din ve kültürleri ile batı din ve kültürleri arasında geçiş sağlaması

C) Tarih boyunca büyük devletlerin işgal etme çabaları

D) Muz tarımının sadece Anamur'da yapılması

E) Doğu ve Ortadoğu petrollerine giden yolda oldukça stratejik bir önem taşıması

 

2. Türkiye'de yaz saati uygulamasının yaşandığı bir günde Türkiye'nin milli saatinin İzmit'in yerel saatine göre durumu nedir?

A) 1 saat geri

B) 2 saat geri

C) 1 saat ileri

D) 2 saat ileri

E) Zaman farkı yoktur

 

3.

I-  Tarih çizgisinin doğusu ile batısı arasında bir gün fark vardır.

II- Tarih değiştirme çizgisi düz bir çizgidir,

III- Paralel dairelerinin uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır.

IV- Dünyayı çevreleyen 180 paralel 360 meridyen vardır.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

C) l-ll

B) Yalnız II

D) ll-lll

E) IV

 

4. Aşağıdaki hangi iki meridyen arasındaki yerel saat farkı en fazladır?

A) 0°-20°d

B) 25°d-13°b

C) 80°d-101°d

D) 152°b-175°b

E) 140°d-152°d

 

 

5. 12° doğu meridyeninde güneş tepe noktadaysa, 2° daha doğu meridyeni üzerinde bulunan bir noktada güneş tepe noktası konumuna kaç dakika sonra gelir?

A) 8’

B) 8 saat

C) 18saat

D) 80’

E) 23:52'

 

6. Aşağıdakilerden hangisi enlemin etkilerinden biri değildir?

A) Akarsu rejimi

B) Tarım ürünleri çeşitleri

C) Yapı malzemesi

D) Doğal bitki örtüsü

E) Yere! saat

 

7. Meridyenlerle paralellerin matematikle ilgili bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatora gidildikçe sıklaşmaları

B) Kutuplara gidildikçe azalmaları

C) Coğrafi koordinatları belirlemeleri

D) Sayılarının eşit olması

E) Ekvatoru 90°lik açıyla kesmeleri

 

8. 10° doğu meridyeninde yerel tarih ve yerel saat 1 Ocak 2000 ve 01: 00 iken 10° batı meridyeninde tarih ve saat hangi konumu gösterir?

Tarih                             Saat

A) 31 Aralık 1999        11:40

B) 01 Ocak 2000         23:00

C) 01 Ocak 2000        02:40

D) 01 Ocak 2000        23:40

E) 31 Aralık 1999        23:40

 

9.

 

Yukarıdaki şekilde çizgisel hız en fazla hangi noktadadır?

A) D

B) C

C) B

D) E

E) A

 

10. Aşağıdakilerden  hangisi  21   Haziranda  güneş ışınlarını daha eğik bir açıyla alır?

A)Şam

C) Konya

E) Sinop

 

1 5 1
2012-11-20T18:23:53+02:00

1)         1/500.000 ölçekli bir haritada Burdur Gölü 16 cm olarak

       gösterilmiştir.Buna göre aynı gölün 4 cm olarak gösteri-

       lebilmesi için ikinci haritanın ölçeği ne olmalıdır?        

       A) 1/10.000        B) 1/100.000       C) 1/500.000        

       D) 1/1.000.000            E) 1/2.000.000          

2)        Haritalarda ayrıntıları gösterme gücünü aşağıdakilerden

       hangisi belirler?                

       A) Lejant            B) Kullanılan projeksiyon        

       C) Enlem ve boylam sistemi     D) Kullanılan sistem        

       E) Yerşekillerini gösterme biçimi                       

3)        Türkiye ekvator üzerinde bir ülke olsaydı doğusu ile        

       batısı arasında kaç km lik mesefe bulunurdu?        

       A) 666      B) 1200     C) 1900      D) 2000     E) 2109               

4)        A - B şehirleri arasında uzaklık 110 km'dir. Bu uzaklık        

       haritada 5 cm olarak gösterilmiştir.Fakat bir başka ha-        

       ritada bu uzaklık 10 cm olarak gösterilmiştir.İkinci hari-        

       tanın ölçeği nedir?                

       A) 1/220.000     B) 1/1.100.000     C) 1/1.400.000        

       D) 1/2.100.000            E) 1/4.400.000               

5)        Plan ile krokiyi birbirinden ayıran en önemli özellik aşa-

       ğıdakilerden hangisidir?                

       A) Kroki daha ayrıntılıdır.                

       B) Planlar daha geniş alanları gösterir.        

       C) Planın ölçeği daha büyüktür.                

       D) Krokinin başlığı yoktur.                

       E) Plan ölçekli, kroki ölçeksizdir.               

6)        Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özelliklerinden bi-        

       risi değildir?                

       A) Deniz kıyısından başlarlar.                

       B) Kapalı eğrilerdir.                

       C) Birbirleri ile kesişirler.                

       D) En içteki eğri en yüksek yeri gösterir.        

       E) Nokta ile de gösterilirler.                      

7)        İzohipslerle gösterilen bir yerin fiziki haritasında aşağı-        

       dakilerden hangisi bulunmaz?                

       A) Konum               B) İki nokta arası uzaklık        

       C) Dağların yükseltisi         D) Eğimli araziler        

       E) Nüfus dağılımı                      

8)        1/3.500.000 ölçekli haritada 4,2 cm gelen bir gölün ger-

       çek alanı kaç km dir?                

       A) 985     B) 1450     C) 3250     D) 4500     E) 5145              

9)        Bir Türkiye fiziki haritasında İzmir ile Menderes arası         

       1 cm olarak gösterilmiştir.                

       Haritanın ölçeği 1/2.500.000 ise İzmir ile Menderes ara-

       sı gerçek uzunluk kaç km dir?                

       A) 5       B) 25        C) 75        D) 100        E) 125            

10)                        km                

       5     0      5      10    15   20                

       Yukarıdaki çizgi ölçeğin boyu 25 cm dir.Bu çizgi ölçeği-

       ni kesir ölçek olarak nasıl gösteririz?        

       A) 1/ 100.000         B) 1/ 1.100.000     C) 1/ 10.000        

       D) 1/ 1.000.000                 E) 1/ 1.500.000              

11)         1/500.000 ölçekli haritada 20 cm olarak ölçülen bir        

       yer gerçekte kaç km dir?                

       A) 10        B) 20       C) 25      D) 50       E) 100             

12)        1/ 600 ölçekli dersane planında 1 cm olarak gösterilen        

       bir sınıf gerçekte kaç m  dir?                

       A) 24    B) 36     C) 72     D) 86     E) 94             

13)        Bir noktanın yerel saatine göre öğle vakti aşağıdakiler-        

       den hangisine göre belirlenir?                

       A) Başlangıç meridyenine    olan uzaklığına        

       B) Gece - gündüz süresine                

       C) Güneş ışınlarının düşme açısına        

       D) Ekvatora olan uzaklığına                

       E) Coğrafi konumuna                      

14)        Bir şehrin alanı 900 km dir. Bu şehir bir haritada 25 cm

       ile gösterilmiştir.Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden        

       hangisidir?                

       A) 1/200.000         B) 1/360.000     C) 1/400.000        

       D) 1/600.000           E) 1/3.000.000              

Ben sadece ölçekleri verdim..Umarım yararlı olur fazla ama sen istersen 10 tanesini cevapla...

2 4 2