Cevaplar

2012-11-20T18:40:41+02:00

http://www.edebiyatogretmeni.net/edebiyat/12.sinif_edebiyat_yazili_sorulari_cevap_anahtari.donem.1.yazili.htm

0
2012-11-20T18:53:18+02:00

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 12/… SINIFI

EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: …/…/……

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1.    Aşağıdaki bilgileri değerlendirerek, doğru ise D’ yi, yanlış ise Y’ yi işaretleyiniz

 

a.    Seyahatnameler, tezkireler, hatıralar edebiyat tarihi için olduğu kadar tarih için de önemli kaynaklardır.    D / Y

 

b.    “Hayat Ağacı” miti Uygur destanlarında görülür.                                                        D / Y

 

c.     Sagu ve koşuklar hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılmıştır.                                        D / Y

 

d.    Destanlar toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafında oluşur.                             D / Y

 

e.    Köktürk Yazıtları ve Uygur metinlerinde Köktürk Alfabesi kullanılmıştır.                                D / Y

 

f.      Köktürk Yazıtları, dini içerikli metinlerdir.                                                                     D / Y

 

g.    Divanü Lügati’t Türk Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabıdır.                                  D / Y

 

h.    Atabetü’l Hakayık’ ta Hakaniye lehçesinin özellikleri görülür.                                  D / Y

 

i.      Kutadgu Bilig Türk edebiyatında “siyasetname” türünün ilk örneğidir.                  D / Y

 

j.      İslamiyet öncesi Türk edebiyatında anlatım çok sanatlıdır.                                     D / Y

 

 

2.    “Tasavvufta; duygu ve düşüncelerin anlatımında bazı simgeler kullanılmıştır.” Buna göre aşağıdaki sözcükler, hangi kavramları karşılar? Karşılarına yazınız.

 

a.    maşûka:…………………………………………………………………………………………

 

b.    sakî: …………………………………………………………………………………………….

 

c.     sarhoş: …………………………………………………………………………………………

 

d.    meclis: …………………………………………………………………………………………

 

e.    şarap: …………………………………………………………………………………………

 

 

3.    Türklerin bugüne kadar kullandıkları alfabeleri tarihi sırasına göre yazınız.

 

a.    ………………………………………

 

b.    ………………………………………

 

c.     ……………………………………..

 

d.    ……………………………………..

 

e.    …………………………………….

 

 

4.    İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünlerimizden olan “koşuk, sav, sagu” İslamiyet sonrası (Divan veya halk edebiyatımızda) edebiyatımızda nazım biçimi olarak hangi adları almışlardır? Yazınız.

 

a.    koşuk:……………………………………………………………………………………………

 

b.    sav: ……………………………………………………………………………………………..

 

c.     sagu: ……………………………………………………………………………………..…….

 

 

5.    Aşağıdaki yazar(şair) – eser eşleştirmelerini yapınız

 

a. Hacı Bektaşî Veli                    (  ) Cemşit u Hurşit

 

b. Şeyhî                                        (  ) Rübab – ı Şikeste

 

c. Fuzulî                                        (  ) Araba Sevdası

 

d. Namık Kemâl                         (  ) Hayrabad

 

e. Nabî                                          (  ) Durub – ı Emsal – i Osmaniye

 

f. Ali Şîr Nevaî                              (  ) Makalat

 

g. Şinasi                                       (  ) Mecalisün Nefais

 

h. Recaîzâde Mahmut Ekrem  (  ) Celalettin Harzemşah

 

ı. Tevfik Fikret                              (  ) Harnâme

 

i. Ahmedî                                      (  ) Beng ü Bade

 

 

6. Türkçenin “yapı” ve “kaynak” bakımından dünya dilleri arasındaki yerini yazınız.

 

a.    Kaynak Bakımından: …………………………………………………………………..

 

b.    Yapı Bakımından: ……………………………………………………………………..

 

 

7. Aşağıdaki kavram – tanım eşleştirmelerini yapınız

 

KAVRAM                                           TANIM

 

a. Vahdet – i Vücûd    (  ) Nefis mertebelerini tamamlayıp kemâle ulaşmış kişi.

 

b. İnsan – ı Kâmil       (  ) Varlık tektir. Bu tek varlık, mutlak varlık olan Allah’ tır.

 

c. Fenâfillâh                 (  ) Allah dışındaki (bilgi yelpazesi.net) her şey yani kesret(çokluk) âlemi.

 

d. Mâsiva                      (  ) Nefsin arzularından geçip, varlığını Allah için görmektir.

 

e. Ayan- Sabite            (  ) Görülen, bilinen bütün varlıkların Allah’ ın yansıması olarak    kabul edilmesi.

 

0