Cevaplar

2015-09-01T13:07:34+03:00
Türklerin ilk yurdu ve Türk Göçleri
Türklerin ilk ve anayurdu Orta Asya'dır . Orta Asya'nın sınırları şöyledir :
Doğuda Kingan ( Kadırgan ) Dağları ,
Güneyde Hindikuş , Karanlık dağları
Batıda Hazar Gölü ,
Kuzeyde Sibirya ovaları ile çevrili toprak parçasıdır .
Türklerin burada yaşayışları  
Türklerin Orta Asyadaki yaşayışlarının , bulundukları yerin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemişti . Bu nedenle Türkler , ana yurtta , tarım ticaret ve daha çok hayvancılıkla geçinirlerdi .
Türklerin Yerleştikleri Bölgeler  
Orta Asya da yaşayan Türkler çeşitli nedenlerle ana yurtlarından göç ettiler . Tarihte buna Büyük Göçler diyoruz .
Göçlerin en büyük nedeni ekonomik nedenlerdir . Yurtlarında iklim değişikliği sonucu oluşan kuraklık , toprakları verimsizleştirdi . Ortaya çıkan geçim sıkıntısı ve artan nüfusa toprakların yetmemesi göçe neden olmuştur .

Göçlerin nedenlerini ;
Iklim koşulları ve ekonmik güçlükler ile ,
Türk boyları arasındaki mücadeleler ve dış baskılar şeklinde özetleyebiliriz .
Atın evcilleştirilmiş olması , araba ve tekerleğin bilinmesi göçleri kolaylaştırmıştır . Göç eden Türklerin bir kısmı Maveraünnehir'e ( Seyhun – Ceyhun arası ) bir kısmı Ural dağları ile Volga ( Itil ) ırmağı boylarına gittiler . Diğer bir kısmı ise Altay dağları taraflarına , başkalarıda Çin'de Kansu bölgesine , Güneye gidenler ise Hindistan'a yerleştiler .
Göçler uygarlıkların yayılmasına yeni kültürlerin doğmasına neden oldu . Göç etmeyen Türk boyları   yurtta kaldılar , burada devletler kurdular . Türklerin büyük göçlerden sonra kurdukları ilk Türk devleti Asya Hun ( Büyük Hun ) Devletidir.

Büyük Hun Devleti ( Asya Hun Devleti )

Tarih bilgilerimize göre Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti'dir . Hunlar'ın bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır . Hunlar Ötüken'i merkez yaptılar , özellikle Çinlilerle mücadele etmişlerdir . Türklerin saldırıları karşısında Çin'liler günümüze kadar kalan ünlü Çin Seddini yapmışlardır .
Çin Seddi nin 2200 km uzunluğunda olması bize Türk saldırılarının çok fazla olduğunu ve Çinlileri çok rahatsız ettiğini göstermektedir.
Teoman'dan sonra yerine büyük oğlu Mete geçti ( M.I. 209 ) . Mete Han güçlü bir ordu kurup , Asyadaki bütün Türk boylarını Hun yönetimi altında topladı ve Çinlilerle savaştı . Mete Han'ın ölümünden sonra Hunlar bir süre daha Asya'daki güçlerini korudular . Türk beyleri ile evlenen Çin Prensleri beyleri birbirine düşürdüler . Çinliler Türkleri savaş yoluyla yenemeyeceklerini anlamışlardı . Bu nedenle “Böl ve Yönet “ uygulamasıyla Hun Devleti'ni yıkmayı başardılar. Parçalanan Hun Devleti önce Kuzey ve Güney Hunlar olarak M.S. 48 yılında ikiye ayrıldı . Çinliler bundan sonra önce Kuzey HunDevleti'nin daha sonra da Güney Hun Devleti'nin varlığına son verdiler (M.S. 3. Yüzyıl)

Kavimler Göçü

Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra Hunlar dağıldı . Hunlar'ın bir bölümü Balkaş gölü ile Aral gölü arasındaki topraklarda yaşamaya devam etti. Bir süre sonra buradaki Hunlar diğer Türk boylarının da onlara katılmasıyla yeniden güçlendi .  Balamir zamanında Türkler Hazar Gölünün Kuzeyinden batıya doğru ilerlemeye başladılar . Avrupa'da bütün kavimler birbirine baskı yaparak yer değiştirdiler .  Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesine neden olan ve toplumları etkileyen bu olaya tarihte Kavimler Göçü denir ( 375 ).  Kavimler göçü sonunda :
Roma Imparatorluğu Batı ve doğu Roma olmak üzere ikye ayrıldı
Daha sonra Batı Roma yıkıldı
Çok önemli değişikliklerin olmasına sebep olan kavimler göçü (375 ) ile Ilk çağ sona erdi
Bu göçlerin sonunda Tuna nehri boylarına kadar gelen Hunlar burada Avrupa Hun Devleti' ni ( Batı Hun Devleti ) kurdular .

0