Cevaplar

2012-11-20T19:16:10+02:00

COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ VE ÖZELLİKLERİ

 

     Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır :

 

     1. Genel Coğrafya              

 

          A. Fiziki Coğrafya

 

               a) Jeomorfoloji

 

               b) Klimatoloji

 

               c) Biyocoğrafya

 

               d) Hidrografya

 

          B. Beşeri Coğrafya

 

          C. Ekonomik Coğrafya

 

     2. Yerel Coğrafya                 

 

        A) Bölge Coğrafyası

 

        B) Ülke Coğrafyası

 

        C) Kıta coğrafyası

 

    

 

1. GENEL COĞRAFYA :  Fiziki beşeri ve ekonomik olayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır. Olayların meydana geliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir. Gözlem ve karşılaştırma  yapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır. Genel coğrafya incelemiş olduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır.

 

    

 

A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri  başta olmak üzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlar da inceleme alanına girmektedir. Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dış görünümü aklımıza gelmelidir.

 

     Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) : Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. bunları sınıflandırır. Örneğin Depremlerin meydana gelmesi . akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul ve rüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanına girmektedir.

 

 

 

     Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerini ve bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermek gerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğü yerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir.

 

     Biyocoğrafya( Canlılar coğrafyası ) : İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki ) coğrafi dağılışını ve bu bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir. Örneğin küçük baş hayvanların dağılım alanları ve bu dağılımda etkili olan iklim koşulları ve yer şekillerinin etkisi biyocoğrafyanın konusudur.

 

     Hidrografya ( sular coğrafyası ) : Denizler , göller, akarsular ile yeraltı sularının özelliklerini inceler dağılışlarını açıklar .

 

 

 

B) Beşeri Coğrafya :  Yeryüzündeki insan topluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.             

 

İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaktadır. Örneğin İnsanların sayısı , yıldan yıla değişimi bu değişimde etkili olan faktörler , İnsanların yaş cinsiyet , medeni durum, çalışma koşulları , eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır .

 

 

 

C) Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğu faaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. Tarımı etkileyen şartlar , tarım ürünlerinin yetişme şartları , tarım ürünlerinin coğrafi dağılışı yine aynı sanayi , ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyen olaylar da ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.

 

 

 

2. YEREL COĞRAFYA :  Genel coğrafyanın incelemiş olduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır. Ancak yerel coğrafya olayları incelerken bir sınır belirtmektedir ve olayları daha dar bir çerçeve de incelemektedir. Örneğin rüzgar oluşumuna neden olan faktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin kapsamı içerisindedir. Ancak Türkiye'de etkili olan rüzgarlar yerel rüzgarlar yerel coğrafyanın konusuna girer.

 

1 5 1
2012-11-20T19:18:14+02:00


1-GENEL COĞRAFYA:Yeryüzünün özeliklerini belirleyen tabii, beşeri ve ekonomik olayları ayrı, ayrı bütün dünya üzerinde inceler. Dünya'nın genel özelliklerini inceler. Örneğin, Dünya'daki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi. Genel Coğrafyanın alt bölümleri Fiziki, Beşeri ve Ekonomik Coğrafyadır

A-FİZİKİ COĞRAFYA :Yeryüzünde oluşan doğal olayları konu alır. Beş bölüme ayrılır.

MATEMATİK COĞRAFYA : Yerkürenin şekli, boyutları, hareketleri ve harita bilgisi konularını inceler. Matematik, astronomi, fizik, kartoğrafya gibi bilimlerin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarından faydalanır.

KLİMATOLOJİ (iklim bilimi): Atmosferin alt katı olan troposferdeki olayları ve iklim elemanlarını inceler. Sıcaklık, basınç, nem ve yağışlar, iklim tipleri konularını oluşturur.
JEOMORFOLOJİ (Yer şekli bilimi) : Yer şekillerini ve bunların oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler. Jeoloji ile iç içedir.

HİDROĞRAFYA (Su bilimi): Yer kabuğunun çukur yerlerini dolduran sularda
oluşan olayları inceler. Denizleri, gölleri ve akarsuları inceler.
BİYOCOĞRAFYA (Canlı coğrafyası) : Bitki ve hayvan topluluklarını inceler. Biyoloji ile
İlişkilidir.
B-BEŞERİ COĞRAFYA : İnsan ve insanın faaliyetleriyle ilgili konularla uğraşır. Nüfusun dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşme gibi... (Nüfus, göç, yerleşme, vb. faaliyetleri incelerC-EKONOMİK COĞRAFYA : İnsanların yarattığı bütün ekonomik etkinlikleri İnceler. coğrafya (Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ulaşım, madencilik, vb. faaliyetleri inceler.)
2-YEREL COĞRAFYA : Ülkeler coğrafyası diye de adlandırılır. Dünya'nın herhangi bir bölümünü, kıta, ülke, bölge, yöre ya da il düzeyinde ele alıp inceler. Örneğin, Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetleri gibi
Yerel coğrafya;
a. Kıta Coğrafyası
b. Ülkeler Coğrafyası
c. Bölgeler Coğrafyası
gibi bölümlere ayrılır
Türkiye fiziki coğrafyası konuları:
Türkiyenin yerşekilleri
Türkiyenin iklimi
Türkiyenin bitki örtüsü
Türkiyenin akarsuları
Türkiyenin gölleri
Türkiyenin beşeri coğrafyası konuları:
Türkiye de nüfus artışı
Türkiye de nüfusun dağılışı
Türkiye de nüfusun yapısı
Türkiye de yerleşme biçimleri
Türkiye de köy-kent yerleşmeri
Türkiye ekonomik coğrafyası konuları:
Türkiye ekonomik coğrafyasını etkileyen faktörler
Türkiye de tarım
Türkiye de hayvancılık
Türkiye de madencilik
Türkiye de sanayi
Türkiye de turizm
Türkiye de ticaret
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri

Ülkeler Coğrafyası:
Komşu ülkeler
Türk ülkeleri
Akdeniz ülkeleri
Avrupa ülkeleri
Diğer kıtaların büyük ülkeleri

 

alıntıdır!...

 

1 1 1