Cevaplar

2012-11-20T23:22:34+02:00

Pozitivist Yakla mn Eitim Yönetimi Alanna
Yansmas, Alana Getirdii Katk ve Snrllklar
Necla ahin Frat*
ÖZET
Bilinebilir olann sadece olgular olduunu varsayan bir felsefi akm olarak ksaca
tanmlanan pozitivizm, bata doa bilimleri olmak üzere tüm bilim alanlarn derinden
etkilemitir. Eitim yönetimi alan da, uzun süre bu akmn egemenlii altna girmitir.
Ancak son yllarda bu akm, pozitivist ötesi akmlarn youn eletirisine maruz kalmtr.
Bu balamda, bu çalmada pozitivizm tantlmaya çallmakta, bu akmn eitim yönetimi
alanna nasl yansd üzerinde durulmakta, eitim yönetimi alanna getirdii katklar ve
snrllklar irdelenmeye çallmaktadr.
Anahtar Kelimeler: Pozitivizm, pozitivist ötesi akm, eitim yönetimi
ABSTRACT
Positivism, described as a philosophical movement supposing the idea that only
phenomenon are knownable, have influenced all disciplines especially natural sciences.
Educational administration was under the influence of this movement too. However, in late
years, this movement has been strictly criticized by post positivistic movements. In this
context, in this study the writer tries to describe positivism, states how this movement has
been reflected on educational administration, and tries to describe the contributions and
limitations that this movement has taken on the field of educational administration.
Keywords: Positivism, post positivistic movement, educational administration
1. G-R-
Son yllarda, dünya ölçeinde, pek çok
alanda temel dönüümler gözlenmektedir. Pek
çok çevrelerce, var olan yap ve yaklamlar
sorgulanmakta; geleneksel ile bunun kart olan
akmlarn çatmas younluk kazanmaktadr.
Çeitli bilim çevreleri de, benimsenmekte olan
yaklamlar sorgulamaktadrlar. Çeitli bilim
çevrelerinde olduu gibi, eitim yönetimi
alannda da, uzun zamandr benimsenen
pozitivist anlay ile pozitivist ötesi/eletirel
kuram arasndaki tartmalar süregelmektedir.
Schwartz ve Ogilvy’ye göre, pozitivizmde
yer alan niteliklerin aksine; (a) gerçein
karmak olduu, (b) heterari düzenin
bulunduu, (c) evrenin holografik olduu,
(d) gelecek ve yönün belirsiz olduu, (f)
ilikilerin dorusal olmayp karlkl
nedenselliin bulunduu, (g) deiimin
morfogenetik olduu ve (h) gözlemcinin belli
bir perspektife sahip katlmc olduunun [1, 2]
öne sürüldüü pozitivist ötesi akm, yava yava
pozitivizmin egemenliini sarsar
görünmektedir.

0