Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-21T17:49:36+02:00


Kader insanların yaşamlarında karşılaştıkları durumlarını özetleme adına kullanılan bir cümledir.

Bir insanın, bir varlığın doğuşundan ölümüne kadar geçen süreyi kapsar.

Tıpkı evrendeki canlı cansız varlıklarının tümünü bu kıstasın içine alabilirsin.

Bir kurtçuğun kelebek olana kadar geçirdiği evrim onun kaderidir yada 1 gün boyunca kelebeğin sürdüğü saltanat. Bu gibi bir çok şeyi kurallara bağlanmış yaşam evrelerini o varlıkların kaderi olarak benimsiyebilirsin

Bir plastiğin tahtaya dönüşemiyeceği bellidir ya da insanoğlunun ne kadar süre yaşam süreceğini bilinmez ama doğumundan ölümüne kadar sınırı konulmamış yaşamı ve o yaşamda oluşturduğu her şey yaptığı yada etki ettiği tüm şeyler onun kaderini bellirler.5 puana değmez ama

7 3 7
2012-11-21T18:07:59+02:00


Kader, bir iman rüknüdür ve şöyle tarif edilir: 
“Kader, Hak Teâlâ nın, ezelden ebede kadar olmuş ve olacak her şeyin, her şeyini 
ve her hâlini, zamanını ve mekânını, sıfatlarını ve özelliklerini ezelî ilmiyle bilip, ona 
göre, takdir etmesidir” 

Kaza ise, kaderde planlanan bir şeyin yaratılması, varlık sahasına çıkarılmasıdır 

Küllî irade ve cüz’i irade ne demektir?

Küllî irade , sonsuz işleri birlikte dileyebilen ilâhî iradedir 
Cüz’i irade ise bir anda ancak bir şey dileyebilen, iki şeye birlikte taallûk edemeyen insan iradesidir 

ECEL
Anlam ve Mâhiyeti
Ecel; Belli bir zaman parçası ve bu parçanın sonu; vakit ve son demektir Bir şey için belirlenmiş zaman dilimine ecel denir İnsanın veya herhangi bir canlının eceli, kendisine tâyin edilen ömürdür "Ecelin gelmesi" ise, tâyin edilmiş bulunan ömrün son bulması, yani ölümdür 
Allah indinde her canlı için tâyin edilmiş bir ecel vardır Eceli geldiğinde dünya hayatı son bulur "Eğer Allah, insanları, yaptıkları her haksızlıkta cezalandırsaydı, yeryüzünde tek canlı bırakmazdı Fakat onları takdir edilen bir süreye kadar erteler Ecelleri (süreleri) geldiği zaman da bir an dahi ne geri kalırlar, ne de ileri geçerler" (16/Nahl, 61)
"Eceli geldiği zaman bir kimsenin ölümünü Allah geciktirmez" (63/Münâfikun, 11) 


RIZIK
Anlam ve Mâhiyeti : Rızık: Ra-ze-ka fiilinden türemiş bir isimdir Çoğulu erzâk gelir Faydalanılması için verilen bağış, pay, hisse, nasip, haz, gıda ve mutlaka kendisiyle faydalanılan şey anlamlarına gelir 
Rızık: Dünyada ve âhirette verilen pay ve hisse demektir Rızık; kendisinden yararlanılan şey, veya canlının yaşayabilmesi ve gelişmesi için Allah'ın canlıya sevkettiği şey demektir
Rızık: Allah'ın canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği şeydir Mülk olsun olmasın, yenilen, içilen ve diğer şekillerde kullanılmasından faydalanılan mallara uygun olduğu gibi; evladı, eşi, gayret ve işi, ilim ve bilgileri dahi içine alır Fakat hepsinde istifade edilmiş olmak şarttır Ve bu faydalanma, dünyaya ve âhirete ait faydalanmadan daha geneldir Buna göre dinî ve dünyevî bilfiil faydalanılamayan mal, mülk, evlat ve aile, ilim ve bilgi rızık değildirler Bu şekilde bir şey, çeşitli faydalanma şekillerine göre farklı kimselerin rızkı olabilir Fakat malından, gücünden, ilminden faydalanmayanlar rızıklanmış değildirler 
Şamil İslam Ansiklopedisi 

6 2 6