Cevaplar

2012-11-22T20:41:22+02:00

Türk dilini korumak ve geliştirmek için, mutlaka mutabakat
noktalarımız olmalıdır. Teferruatta bazı görüş farklılıklarımız olsa da, dilin
hayatiyeti noktasında aynı dili konuşanlar mutlaka ittifak etmek
mecburiyetindedirler. Bu ittifak noktaları da aklî ve ilmî olmalıdır. Bu
noktalarda mutabakat sağlandığı takdirde, tabiî bir müessese olan dil, hiç
şüphesiz yaşayıp sağlıklı bir istikamette gelişme gösterecektir. Đşte biz bu
makalemizde Türk dilini koruma ve geliştirme noktasında her aklıselim ve
hissiselim dil âliminin mutabakat edeceği aklî ve ilmî bazı prensipleri
göstermeğe çalıştık. Bu mutabakat noktalarını da, dilin mimarîsini korumak,
dilin musikisini korumak, tabii eleme ve kabullere dokunmamak ve
tasfiyeciliğe karşı durmak şeklinde belirledik. Onun tabii vasfına
dokunmamanın en doğru yol olduğu kanaatine vardık. Çünkü dil canlı bir
müessesedir; canlı, cevval bir ırmaktır. Bir ırmak aktıkça durulur; denizlere
doğru akarken, çayları, dereleri ve yağmur sularını topladıkça da gürleşir.

0
2012-11-22T20:41:42+02:00

TÜRK DĐLĐNĐ KORUMA VE GELĐŞTĐRMEDE
MUTABAKAT NOKTALARI
Faruk GÜRBÜZ
*
ÖZET
Türk dilini korumak ve geliştirmek için, mutlaka mutabakat
noktalarımız olmalıdır. Teferruatta bazı görüş farklılıklarımız olsa da, dilin
hayatiyeti noktasında aynı dili konuşanlar mutlaka ittifak etmek
mecburiyetindedirler. Bu ittifak noktaları da aklî ve ilmî olmalıdır. Bu
noktalarda mutabakat sağlandığı takdirde, tabiî bir müessese olan dil, hiç
şüphesiz yaşayıp sağlıklı bir istikamette gelişme gösterecektir. Đşte biz bu
makalemizde Türk dilini koruma ve geliştirme noktasında her aklıselim ve
hissiselim dil âliminin mutabakat edeceği aklî ve ilmî bazı prensipleri
göstermeğe çalıştık. Bu mutabakat noktalarını da, dilin mimarîsini korumak,
dilin musikisini korumak, tabii eleme ve kabullere dokunmamak ve
tasfiyeciliğe karşı durmak şeklinde belirledik. Onun tabii vasfına
dokunmamanın en doğru yol olduğu kanaatine vardık. Çünkü dil canlı bir
müessesedir; canlı, cevval bir ırmaktır. Bir ırmak aktıkça durulur; denizlere
doğru akarken, çayları, dereleri ve yağmur sularını topladıkça da gürleşir.
Anahtar kelimeler: Mutabakat, uydurma kelimeler, yapma
kelimeler, alınma kelimeler, tasfiyecilik.

1 2 1