Cevaplar

2012-11-25T09:47:01+02:00

İlim öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu, ilim öğrenmenin yüceliğini anlatmaktadır İlim için gerekirse bazı durumlara sınırlama bile getirilebileceğini ifade etmektedir 

1 5 1
2012-11-25T09:48:12+02:00

Bugünlerde binlerce yavrumuz, eðitim ve öðretim yýlýnýn baþlamasýyla birlikte yaþamlarýnýn ilk eðitim deneyimlerini kazanmak üzere ilköðretime adýmlarýný atmýþ oldular. Sýcak yuvalarýndan ayrýlýp, yeni bir ortama giren ve yeni arkadaþlarla tanýþan bu çocuklar için kolay deðildi bu yeni ortama hemen alýþmak. Çünkü tümüyle yabancýsý olduklarý bir ortama girmektedirler. Bu yeni ortamla ilgili çözemedikleri, kavrayamadýklarý ve cevabýný bulamadýklarý bir yýðýn soru oluþmuþtur kafalarýnda. Ayrýca, doðduðu günden beri limanýna sýðýndýðý anne- babasýndan ayrýldýðý için, onlarýn yerine koyabileceði yeni birilerinin arayýþý içine de girerler. Dolayýsýyla çocuklar bu dönemde kaygý, heyecan ve korku karýþýmý duygularýn yoðunlaþtýðý bir dönem yaþarlar.

Yalnýzca çocuklar mý heyecanlýdýr bu süreçte, hayýr! Anne ve babalar çocuklarýndan daha fazla kaygýlý ve heyecanlýdýr bu günlerde. Tek baþýna býrakamazlar yavrularýný. Acaba yemeðini yiyebilir mi, servisi kaçýrýr mý, arkadaþlarýyla anlaþabilecek mi? Gibi sorular ha bire didikler durur kafasýný. Kýsacasý, anne-baba da çocuklaþýr bu dönemde.

            Burada velilere düþen en önemli görev, çocuklarýn kafasýndaki korkuyu atmalarý için çocuða gireceði yeni ortamla ilgili bilgiler vermek, okulun ona kazandýracaklarýný anlatarak onu motive etmek ve ona bu ortamý sevdirmek olmalýdýr. Çocuðun okula gitme konusundaki isteksizliðinin uzamasý durumunda, anne-babalarýn çocuða kýrýcý ve sert davranmasý, hem uyum sürecini uzatacak, hem de çocuðu olumsuz yönde etkileyecektir. Bu gibi olumsuzluklarýn yaþanmamasý için çocuðun yanýnda bir müddet kalmak, onu okulda yalnýz býrakmamak öðretmenler ve yönetim tarafýndan da önerilmekte ve hoþ görülmektedir. Ancak, bu sürecin fazla uzun olmamasý, çocuðun okul, sýnýf ve öðretmeniyle baþ baþa býrakýlmasý çocuk için yapýlabilecek en doðru harekettir.

Kuþkusuz ki bu zorlu süreç, anne babalarýn ve okuldaki öðretmenlerin yakýn ilgisi, özverisi ve sevgisi ile çabucak çözülecektir.

            Ne var ki, bu yavrular çok çabuk kaynaþýr bir birine. Hatta yeni dostluklara doðru çok çabuk yelken bile açarlar. Böylece yeni bir yaþam kucaklar onlarý. Gerek ders esnasýnda gerekse teneffüslerde oyun oynarken çok þeyi öðretir minicik beyinlere bu yaþam,

Ailede baþlayýp okulla birlikte geliþerek devam eden eðitim, bugünün çocuklarýný yarýnýn gençleri olarak yetiþtirir. Bizlerde anne baba olarak çocuklarýmýza daha iyi bir gelecek saðlamak, onlarý bilge insan yapmak için var gücümüzle çalýþýrýz.

Çinli düþünür Huang Che, “Planýnýz bir yýl içinse pirinç ekin, on yýl içinse aðaç dikin, yüz yýl içinse insanlarý eðitin”der. Hz. Ali ise eðitimin ve eðitimcinin önemini vurgulamak için “ Bana bir harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum.” Demiþtir.

Eðitimin önemini anlatan bu düþüncelerle tüm öðretmenlerimizin ve yavrularýmýzýn yeni eðitim- öðretim yýlýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum.

2 5 2