Cevaplar

2012-11-25T12:22:39+02:00

Topkapý Sarayý, Osmanlý sultanlarýnýn ikametgâhý, devletin yönetim ve eðitim merkezidir. Ýstanbul fatihi II. Mehmed tarafýndan 1460-1478 tarihleri arasýnda yaptýrýlmýþ olan ve zaman içerisinde bazý ilavelerin yapýldýðý Sarayda, Osmanlý padiþahlarý ve Saray halký 19. yüzyýl ortalarýna kadar ikamet etmiþtir. 1850lerin baþýnda Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyýlýn devlet protokolü ve merasimlerine iliþkin gereksinimleri karþýlamakta yetersiz kaldýðý için Boðazdaki Dolmabahçe Sarayýna taþýnmýþlardýr. Ancak saltanat hazinesi, Mukaddes Emanetler ve imparatorluk arþivleri Topkapý Sarayýnda muhafaza edilmiþ, bir baba ocaðý olmasý ve Mukaddes Emanetleri barýndýrmasýndan dolayý burada devlet törenleri yapýlmaya devam edilmiþtir. Topkapý Sarayý, Osmanlý monarþisi 1922de kaldýrýldýktan sonra, 3 Nisan 1924te Mustafa Kemal Atatürkün emriyle müzeye dönüþtürülmüþtür.

 

Fatih Sultan Mehmed Han, fetihten sonra Beyazýtta bugünkü Ýstanbul Üniversitesinin bulunduðu yerde, daha sonra Eski Saray olarak anýlacak olan bir saray yaptýrmýþtýr. Fatih, bu ilk saraydan sonra, önce Çinili Köþkü, ardýndan da yapýmý tamamlandýðýnda yerleþecek olduðu Topkapý Sarayýný inþa ettirmiþtir. Fatih, bu saraya Osmanlýcada Yeni Saray anlamýna gelen Saray-ý Cedid ismini vermiþtir. Yeni Saraya Topkapý Sarayý denmesi ise þöyle gerçekleþmiþtir: Sultan I. Mahmud tarafýndan Bizans surlarýnýn yakýnýna yaptýrýlan ve önündeki selam toplarý nedeniyle Topkapusu Sahil Sarayý denilen büyük ahþap sahil sarayý bir yangýnda tamamen kül olunca, bu sarayýn ismi yeni saraya 

verilmiştir.

Yüzyýllarca geliþen ve büyüyen Topkapý Sarayý'nýn planýnýn belirlenmesinde Osmanlý devlet felsefesi ile Saray-tebaa iliþkilerinin büyük rolü olmuþtur. Ayrýca, Topkapý'nýn ilk inþa edildiði dönemde, Fatih'in babasý Sultan II. Murad'ýn Tunca Nehri kenarýnda yaptýrmýþ olduðu ve günümüze sadece kalýntýlarý ulaþan Edirne Sarayý'nýn planýndan olduðu kadar ihtiþamýndan da esinlenildiði bilinmektedir. Topkapý Sarayýnýn planý; çeþitli avlular ve bahçeler arasýnda devlet iþlerine ayrýlmýþ daireler, hükümdarýn ikametgâhý olan bina ve köþkler ile Sarayda yaþayan görevlilere mahsus binalardan oluþur.

1 3 1