Cevaplar

2012-11-25T17:00:12+02:00

15. yüzyıla kadar her bakımdan batıdan daha ileri olan Ortadoğu uygarlığının geri plana düşmesinin nedenlerinin başında esas olarak yeni bir uygarlıksal çıkış ve hamle için ön koşul olan yeni ideolojik kimliğin yaratamamış olması gelmektedir. Yeni ideolojik kimliğin yaratılamamasının; batıda olduğu gibi, bir Rönesansın, reformasyonun, aydınlanmanın gelişememesinin esas nedeni Ortadoğu kişiliğinin yaşadığı derin dogmatizmidir, dogmatik zihniyet yapısıdır. İdeolojik etkenle, kültürel, ekonomik etken birleşince yeni ideolojik kimlik ve bundan güç, cesaret alan birey ve burjuva bireyciliği oluşamamış, doğuş ve çıkış yapamamıştır. 

Ancak bundan Ortadoğu'da hiçbir sosyal hareketin gelişmediği sonucu çıkartılmamalıdır. Ortadoğu'da devlet veya merkezi otorite, toplumu bütün gözeneklerine kadar kontrol etmesine, denetim altında tutmasına rağmen, daha başından itibaren -ister devletin denetiminde, isterse de denetimi dışında gelişmiş olsunlar- dönemin sivil toplum güçleri ortaya çıkmıştır. Vakıflar, Hayır Kurumları, mistik-gnostik tarikatlar, Tekkeler, Zaviyeler, Ocaklar, Cemaatlar, Meslek Birlikler kurulmuştur. Hatta yaygınlık bakımından bunlar batıdan daha geniş bir alana yayılmışlardır. Bünyelerinde topladıkları kesimlerin çıkar ve taleplerini devletin yerel ve merkezi otoriteleri karşısında çok pasifist ya da üstlerine gelindiğinde çok radikal biçimlerde savunmuşlardır.

Kaynak: Tarihi Gerçekler içinde Sivil Toplum Hareketleri http://www.webhatti.com/ansiklopedi/670104-tarihi-gercekler-icinde-sivil-toplum-hareketleri.html#ixzz2DFMh4np1 
whkaynak

1 5 1
2012-11-25T17:00:27+02:00

 

“11) Kurumun amacı ve görevleri ile ilgili hususlarda kuluçka ve teknoloji merkezleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, teknoloji transfer ofisleri, müze, bilim parkı, bilim merkezi, yurt dışı irtibat büroları ve benzeri oluşumların kurulmasına, yönetimine ve desteklenmesi ile bu konularda gerekli destek programlarının oluşturulmasına ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendi kapsamında ilgili Bakanın onayı üzerine şirket kurmaya ve kurulmuş bir şirkette pay sahibi olmaya karar vermek.

12) Kurum bünyesinde elde edilen tüm fikrî ve sınaî hakların bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesine, alınan lisans izninin verilmesine veya bu hakların konusu ürünlerin üretim ve satışının yapılmasına ve bu amaçla şirket kurulmasının ilgili Bakana teklif edilmesine karar vermek.”

MADDE 7  278 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “üç” ibaresi “dört” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8  22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 ncimaddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on beş” ibaresi “kırk” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde yer alan “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine,” ibaresinden sonra gelmek üzere“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başkanlık Müşavirliğine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 62 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olan usul ve esaslara göre hesaplanır.”

MADDE 11  2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 63 – Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”

MADDE 12  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bakıma muhtaç özürlü ve özürlüye evde ikametgâhında bakım hizmeti veren kişi; özürlü bireye düşen gelirin birinci fıkrada belirtilen gelir ölçütünü aşması halinde, en geç üç ay içinde söz konusu gelir değişikliğini il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Gelir değişikliğinin bu tarihten sonra bildirilmesi ya da il müdürlüğünce bu durumun resen tespit edilmesi halinde bakım hizmeti verilmesi dolayısıyla yapılan ödemeler durdurulur ve söz konusu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren, yasal faizi ile birlikte, bakım hizmetini veren kişiden genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 13  2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9 – Bu maddenin 

1 1 1