Cevaplar

2012-11-25T18:06:45+02:00
1. Türklerin ilk takvimi olan "On İki Hayvanlı Türk Tkvimi" nin özelliklerinden;

1. Güneş yılı esasına dayanır. 
2. Her ay bir hayvan adıyla anılır.
3. Türklerden başka Çinliler, Tibetliler ve Hintliler de kullanmıştır.

Hangileri yanlış olarak verilmişir?

a. Yalnız 1           b. Yalnız 2
c. Yalnız 3           d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

2. Türklerin ilk kültür çevrelerinden olan Karasuk Kültürü'nün dünya kültür tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yerleşik yaşam örneklerinin yer alması
b. Aın evcilleştirilmesi
c. Demirin işlenmesi 
d. Sözlü destanlara yer verilmesi
e. Geniş bir çoğrafyaya yayılmış olması
yukardaki şıklar hangi kültürlere örnek(şahsi sorum.)? 

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan ve bu kıtada İslamiyeti bu kıtada kabul eden ilk Türk boyudur?

a. İtil Bulgurları          c. Macarlar
b. Hazarlar                 d. Tuna Bulgarları.
e. Avrupa Hun İmparatorluğu

4. Türklerde ilk heykel örnekleri olarak da bilinen Balbal adlı mezar taşları ilk defa hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?

a. İskitler
b. Byük Hun İmparatorluğu
c. Göktürkler
d. Uygurlar
e. Kırgızlar

5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde meclise katılma hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurultay          b. Tigin
c. Kam                 d. Şad
e. Toygun

6. 
1. Yuğ 
2. Uçmağ
3. Kışlak 
4. Tarıglag
5. Ir

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri İslamiyet öncesi dönemdeki Türkleri dini inanışlarını içeren terimlerdendir?

a. 1         b. 1 ve 2
c. 1,2 ve 4     d. 1, 4 ve 5
e. 3, 4 ve 5

7. 375 yılında gerçekleşen Kavimler Göçü'nün dünya siyasi tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa'da feodalitenin yaygınlaşması
b. Bizans İmparatorluğu'nun kurulması
c. Hıristiyanlığın yayılması
d. Orta Çağ'ın başlaması.
e. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması

8. 
1. Menşur 
2. İhtişamlı otağ(Çadır)
3. Nevbet

Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarın alametleri arasında gösterilemez?

a. 1    b. 2
c. 3    d. 1 ve 3
e 1, 2 ve 3

9.
1. Büyük Hun İmparatorluğu 
2. Uygurlar
3. Avarlar
Yukarıda verilen devletlerden  hangileri İpek Yolu tiçareti için mücadele etmemiştir?

a. 1     b. 2
c. 3     d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

10. Uygurların yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tarım yapmaları
b. Dini tapınaklar inşa etmeleri 
c. Merkezlerini değiştirmeleri
d. çin baskıları
e. İpek Yolu mücadelesi

11.
1. Sav
2. Destan
3. Kitabe
Yukarıdaki verilenlerden hangileri İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde yazılı edebi ürünler arasında gösterilebilir?

a. 1     b. 2
c. 3    d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

12. İlk Türk Devletleri'nde;
1. Kopuz
2. Urug
3. Ir 
4. Otağ
5. Küğ
hangileri müzik terimleri arasındadır?

a.1    b. 1 ve 2
c.2, 3 ve 4      d. 1, 3 ve 5
e. 1, 4 ve 5

13. 
1. kimekler 
2. Avarlar
3. Pecenekler
4. Türgişler
5. kırgızlar
yukarıdaki Türk boylarından hangileri devlet kuramamıştır?
a. 1     b. 2 
c. 1 ve 3    c. 2, 4 ve 5
e. 4 ve 5

14. Türklerin Orta Asya'dan, dünyanın değişik yerlerine göç etmelerinde, 
1. Göçebeliği bennimsemeleri,
2. Atı evcilleştirmeleri
3. Tekerlekli arabaları kullanmaları

verilenlerden hangileri kolaylaştırıcı etkide bulunmuştur?

a. 1               b. 2
c. 3              d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

15. Kurultay Meclisinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

a. Boy beyleri tarafından oluşturulmuştur.
b. Hatunlar temel üyeleri arasındadır.
c. Karar alma meclisleridir.
d. Devleti ile ilgili önemli konular görüşülür.
e. Töreyi değiştirme yetkisine sahiptir.

16. Türklerin göçebe yaşam tarzını benimsemelerini sonuçları arasında;
1. sözlü destanların yoğunlukta olması
2. Kurgan denilen mezar sisteminin görülmesi
3. Hayvan mücadelelerini anlatan motiflerin sanatta uygulanması.
hangisi veya hangileri gösterilemez?

17. Türklerde ikili yönetim anlayışının,
1. Kut inancının sona ermesi,
2. Devletin yıkılışını kolaylaştırması,
3. Ülke ınırlarının genişlemesi,

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

a. 1     b. 2
c. 3   d. 1 ve 2
e. 2 ve 3

18. Aşağıdakilerden hangisi orta Asya Türk devletlerine ait bir kavram değildir?

a. Kut     b. Balbakl       c. Pankuş
d. göktanrı     e. Kurultay

19. İlk Türk devletlerindeki Kurultayın,
1. Hatun'un söz sahibi olması
2. Askeri ve sivil tüm yönetcilerin katılması
3. Boy beylerinin görüşlerini açıkça belirtmesi

özelliklerinden hangileri demokratik olma ile ilgilidir?

a. 1      b. 3    c.  1 ve 2
d. 1 ve 3      e. 1, 2 ve 3

20. Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olarak ülkeyi ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünün yönetimini kardeşi İstemi Yabgu'ya bırakmıştır.
Bumin kağan'ın bu uygulamasının,
1. Ticari faaliyetlerin gelişmesi
2. Ülke yönetiminin kolaylaşması
3. İlerde ülkeyi yönetecek prenslerin tecrübe kazanması
sonuçlarından hangilerinin olumlu olduğu söylenebiir?
a. 1       b. 2       c. 3      d. 2 ve 3       e. 1,2 e 3


3 3 3