Cevaplar

2012-11-25T19:47:18+02:00

1.)TEŞBİH(BENZETME)

Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir.
Benzetmede dört unsur bulunur:
a)Benzenen b)Benzetilen 
c)Benzetme Yönü d)Benzetme Edatı
Bu öğelerin kullanılıp kullanılmaması açısından da üç çeşit benzetme vardır:
--- Çocuk tilki gibi kurnaz biriydi.

---Minik yavrucak elma gibi kıpkırmızı yanaklarıyla gülücükler saçıyordu. 
Benzeyen 

---Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden 
Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin

---Binalar kale gibi olduğundan içeri 
B.tilen B.nen B.E 
girilemiyordu.
---Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
B.tilen B.yen 


---Karısına yıllarca cehennem hayatı yaşattı.
B.tilen B.yen 

---Muavin,yolculara: Pamuk eller cebe!
                                  B.tilen B.yen       

diye bağrıyordu.

http://www.edebiyatogretmeni.net/soz_sanatlari_1.htm


1 3 1
2012-11-25T19:48:16+02:00

1 - İNTAK (KONUŞTURMA) SANATI 
- Cansız varlıkları ve insan dışındaki canlıları insan konuşturmaya intak denir. 
- Mor menekşe:’’Bana dokunma;’’diye bağırdı. 

2 - TEZAT SANATI 
- Aralarındaki bir ilgiden dolayı aynı konu ile ilgili karşıt kavramların ya da özelliklerin bir arada kullanılmasıdır. 
Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz

3 - MÜBALAĞA (ABARTMA) SANATI 
- Bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan büyük ya daküçük gösterilmesine mübalağa denir. 
Âlem sele gitti gözlerimin yaşından. 

-
5 - TEVRİYE SANATI 
- Nükte yapmak için iki anlamı bulunan bir sözcüğün uzak anlamını kastederek kullanma sanatıdır
Bir buse mi bir gül mü dedi gönlüm 
Bir nim tebessümle o afet gülüverdi. 

6 - TECAHÜL-İ ARİF SANATI 
- Bir nükte yapmak için bildiği bir şeyi bilmezlikten gelmeye tecahül-i arif denir7 - TELMİH SANATI 
- Bir mısrada veya cümlede geçmişte yaşanmış olan, herkesçe bilinen bir olayı veya şahsı hatırlatmaya telmih denir. …
Tur Dağı’nda Musa ile çağırayım Mevla’m seni 
KİNAYE SANATI 
- Bir kelimeyi veya sözcük grubunu hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanmaya kinaye denir. Kinaye de mecaz anlam kastedilir

Düşenin elinden tutmak gerekir Ali gözü açık bir çocuktur

8 - TARİZ (İRONİ) SANATI 
- Birini küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıyla sözün ya da kavramın gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetmektedir. 
Düşük alan bir öğrenciye:’’Allah nazardan korusun, bu ne büyük başarı.’’demek gibi. 

9 - TENASÜP SANATI 
- Anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla kelimenin bir arada (beyit-mısra- dörtlük) kullanılmasına denir. 
Nedir bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence. 

10 - LEFF-Ü NEŞİR (TOPLAYIP DAĞITMA) SANATI 
- Birinci mısrada toplanan en az iki kavramın ikinci mısrada bir benzerinin söylenmesine denir. 
Gönlümde ateştin, gözümde yaştın 
Ne diye tutuştun, ne diye taştın. 

11 - CİNAS SANATI 
- Mısra sonlarında sesteş sözcüklerle yapılan uyaklara cinas sanatı denir. 
Kalem böyle çalınmış yazıma
Ne kışım benzer kışıma
Ne yazım benzer yazıma12 - SECİ 
- Düz yazıda, kelimelerin kafiyeli olacak şekilde sıralanmasına denir 
Sarı saçlı sevgilim seni saat sekizde saray sinemasında bekliyorum. 

13 - ALİTERASYON 
Mısra veya beyitte ahenk oluşturacak şekilde aynı sesin veya hecenin tekrarlanmasına denir. 

14 - AKROSTİŞ SANATI
Mısraların baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir kelime veya isim çıkacak şekilde şiir yazmaktır. 
Nasıl ağlar hazan erince yapraklar
İntizar ile bî-mecal sararıp düşerken


15 - İRSAL-İ MESEL ( Örnek, misal getirme)
Yazılı ve sözlü anlatımda bilhassa şiirde ifade edilen düşünceyi ispat etmek, pekiştirmek ya da daha etkili kılmak maksadıyla meşhur bir sözü ya da vecizeyi söyleme, kullanma sanatıdır. Bu sanat özellikle muhatabı ikna etmek maksadıyla yapılır ve kullanılan atasözü ve vecizeler Türkçenin yanı sıra Farsça veya Arapça da olabilir. 

Mesel: Örnek, benzer, numune; anlamlı ve dokunaklı etkili söz; ahlâka yararlı hikâye
darb-ı mesel: Atasözü
Sevgilini kirpikleri öyle uzundur ki hayale bile sığmaz, hayal dahi edilemez. Meşhur bir atasözü dür; Mızrak çuvala sığmaz.

16 - TEŞBİH (BENZETME) 
- Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır. 
Şair, kendisini etkileyen bir olay veya varlık karşısında heyecanlanır, bu heyecanını daha kuvvetli ve tesirli anlatabilmek için, o ruh hâlini okuyucuda daha iyi canlandırabilecek benzetmeler yapma yoluna gider ve bunun sonucunda da teşbih sanatı meydana gelmiş olur.

Teşbih sanatında en az iki, en fazla dört öğe bulunur. Öğeleri şunlardır :
1- Benzeyen (müşebbeh, teşbih edilen, benzetilen) : Birbirine benzetilen şeylerden nitelik bakımından güçsüz olanıdır. 
2- Kendisine Benzetilen : Birbirlerine benzetilen şeylerden nitelik bakımından daha üstün ve güçlü olanıdır. 
3- Benzetme Yönü : benzeyen ve kendisine benzetilen arasındaki ortak noktadır. Zaten benzetme bu ortak noktayı belirtmek için yapılır. (Ancak bu ortak nokta her zaman vurgulanarak zikredilmeyebilir.) 
4- Benzetme Edatı : Benzeyen ve kendisine benzetilen arasında benzetme ilgisi kuran kelime veya ektir. Teşbihte genellikle şu kelime ya da ekler benzetme edatı olarak kullanılır : 
Âdeta, andırır, benzer, bigi, çü, çün, gibi, gûnâ, gûne, gûyâ, gûyiyâ, kimi, mânend, meğerki misal, misillü, misl, nitekü, nitekim sanki sıfat (gül- sıfat), tek, tıpkı, -asa, -vâr, -veş vb.
Aşağıdaki örnekte benzetme ögelerini topluca görebilmekteyiz. 

Örnekler:
Durmuş zaman gibiydi geçmeyen zaman.
Yahya Kemal
1- Benzeyen (benzetilen) : zaman 
2- Kendisine benzetilen: durmuş saat 
3- Benzetme yönü ( : durup geçmemek, ilerlememek, durmuş 
4- Benzetme edatı: gibiydi 

Ali aslan gibi cesurdur.
1- Benzeyen-benzetilen: Ali
2- Kendisine benzetilen: aslan 
3- Benzetme yönü: cesaret 
4- Benzetme edatı: gibi 

17 - İSTİARE (İĞRETİLEME) 
- Teşbihin ana öğelerinden sadece kendisine benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan teşbihe istiare denir. Kendisine benzetilenle yapılana "açık istiare" kendisine benzeyenle yapılana "kapalı istiare" denir. 

Açık İstiare Kapalı İstiare 
Benzeyen-Yok Benzeyen-Var 
Benzetilen-Var Benzetilen-Yok 

- Bir ihlal uğruna Rab ne güneşler batırıyor. 
K.Benzetilen 
- Uludağ etekleri al ipekten bu akşam. 
- Karadutum, çatal karam, çingenem 
- Nar tanem, nur tanem, bir tanem 
- Varsın rüzgâr bahçelerde gezsin 
- Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu. 


18 - TEŞHİS (KİŞİLEŞTİRME) SANATI 
- Cansız varlıklarla ve insan dışındaki canlılara insan özellikleri vermeye teşhis sanatı denir. 
Onun ölümüne gökyüzü ağladı. 
İçmiş gibi geceyi bir yudumda, 
Göğün mağrur bakışlı bulutları. 
Ay suda bestelerken en güzel şarkısını 
Küreklerim de suya en derin şiiri yazdı.

1 4 1